1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.83 KB, 47 trang )


Thuyết minh Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Gỗ Xuất Khẩu Và Nội Địa

--------------------------------------------------------------------------------------------Với tổng mức đầu tư 76,990,821,000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ chín trăm chín mươi

triệu tám trăm hai mươi mốt ngàn đồng).

Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 30% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 23,097,246,000

đồng. Ngoài ra công ty dự định vay của Ngân hàng 70% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số

tiền cần vay là 53,893,575,000 đồng. Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 28

quý với lãi suất dự kiến theo mức lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm

xuất khẩu theo nghị định Chính phủ số 75/2011 là 11.4%/năm.

Phương thức vay vốn: nợ gốc được ân hạn trong thời gian xây dựng, chỉ trả lãi vay

theo dư nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. Bắt đầu trả nợ từ khi dự án đi vào hoạt động quý

II/2012. Trả nợ gốc đều hàng năm và lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ.

Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay được trình bày ở bảng sau:HẠNG MỤC

Nợ đầu kỳ

Vay trong kỳ

Trả nợ

- Lãi vay

- Vốn gốc

Nợ cuối kỳĐVT: 1,000 đ

2012

Quý I

53,893,575

1,535,967

1,535,967

53,893,575Số vốn vay này kỳ vọng sẽ được giải ngân một lần vào Quý I/2012, với tổng số tiền

là 53,893,575,000 đồng. Trong thời gian xây dựng quý I/2012 sẽ trả lãi vay nhưng chưa

trả vốn gốc vì chưa có nguồn doanh thu với lãi vay trong thời gian xây dựng là

1,535,967,000 đồng. Lãi vay trong thời gian xây dựng được chi trả bằng số tiền dự phòng

phí hoặc từ nguồn vay vốn ngân hàng.

Khi dự án đi vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu sẽ bắt đầu trả vốn gốc. Thời

gian trả nợ theo từng quý dự tính trong 7 năm với lãi suất 11.4%/năm, số tiền phải trả mỗi

quý bao gồm lãi vay và vốn gốc với những khoản bằng nhau.

Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí và lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy

dự án hoạt động hiệu quả, có khả năng trả nợ đúng hạn rất cao, mang lại lợi nhuận lớn cho

nhà đầu tư và các đối tác hợp tác như ngân hàng.

Kế hoạch vay trả nợ theo các kỳ được thể hiện cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ

trong phần phụ lục.

X.1.4. Phương án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay

Phương án hoàn trả vốn vay được đề xuất trong dự án này là phương án trả lãi và nợ

gốc định kỳ hằng năm từ khi bắt đầu hoạt động dự án. Phương án hoàn trả vốn vay được

thể hiện cụ thể tại bảng sau:

ĐVT: 1,000 đ

Tỷ lệ vốn vay

70%

Số tiền vay

53,893,575

Thời hạn vay

28 Quý

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vnThuyết minh Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Gỗ Xuất Khẩu Và Nội Địa

--------------------------------------------------------------------------------------------Ân hạn

Lãi vay

Thời hạn trả nợ1 Quý

2.85% /Quý

27 QuýBảng lịch trả nợ

ĐVT: 1,000 đ

HẠNG MỤC

Nợ đầu kỳ

Vay trong kỳ

Trả nợ

- Lãi vay

- Vốn gốc

Nợ cuối kỳHẠNG MỤC

Nợ đầu kỳ

Vay trong kỳ

Trả nợ

- Lãi vay

- Vốn gốc

Nợ cuối kỳHẠNG MỤC

Nợ đầu kỳ

Vay trong kỳ

Trả nợ

- Lãi vay

- Vốn gốc

Nợ cuối kỳHẠNG MỤC

Nợ đầu kỳ

Vay trong kỳ

Trả nợ

- Lãi vay

- Vốn gốcNĂM 2012

Quý II

Quý III

53,893,575

51,897,516Quý IV

49,901,4583,532,025

1,535,967

1,996,058

51,897,5163,475,138

1,479,079

1,996,058

49,901,4583,418,250

1,422,192

1,996,058

47,905,400Quý I

47,905,400NĂM 2013

Quý II

Quý III

45,909,341 43,913,283Quý IV

41,917,2253,361,362

1,365,304

1,996,058

45,909,3413,304,475

1,308,416

1,996,058

43,913,2833,247,587

1,251,529

1,996,058

41,917,2253,190,699

1,194,641

1,996,058

39,921,166Quý I

39,921,166NĂM 2014

Quý II

Quý III

37,925,108

35,929,050Quý IV

33,932,9913,133,812

1,137,753

1,996,058

37,925,1083,076,924

1,080,866

1,996,058

35,929,0503,020,036

1,023,978

1,996,058

33,932,9912,963,149

967,090

1,996,058

31,936,933NĂM 2015

Quý II

Quý III

29,940,875 27,944,817Quý IV

25,948,758Qúy I

53,893,575

1,535,967

1,535,967

53,893,575Quý I

31,936,933

2,906,261

910,203

1,996,0582,849,373

853,315

1,996,058--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn2,792,486

796,427

1,996,0582,735,598

739,540

1,996,058Thuyết minh Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Gỗ Xuất Khẩu Và Nội Địa

--------------------------------------------------------------------------------------------Nợ cuối kỳHẠNG MỤC

Nợ đầu kỳ

Vay trong kỳ

Trả nợ

- Lãi vay

- Vốn gốc

Nợ cuối kỳHẠNG MỤC

Nợ đầu kỳ

Vay trong kỳ

Trả nợ

- Lãi vay

- Vốn gốc

Nợ cuối kỳHẠNG MỤC

Nợ đầu kỳ

Vay trong kỳ

Trả nợ

- Lãi vay

- Vốn gốc

Nợ cuối kỳ29,940,87527,944,81725,948,75823,952,700Quý I

23,952,700NĂM 2016

Qúy II

Quý III

21,956,642

19,960,583Quý IV

17,964,5252,678,710

682,652

1,996,058

21,956,6422,621,823

625,764

1,996,058

19,960,5832,564,935

568,877

1,996,058

17,964,5252,508,047

511,989

1,996,058

15,968,467Qúy I

15,968,467NĂM 2017

Quý II

Quý III

13,972,408 11,976,350Quý IV

9,980,2922,451,160

455,101

1,996,058

13,972,4082,394,272

398,214

1,996,058

11,976,3502,337,384

341,326

1,996,058

9,980,2922,280,497

284,438

1,996,058

7,984,233Quý I

7,984,233NĂM 2018

Qúy II

Quý III

5,988,175

3,992,117Quý IV

1,996,0582,223,609

227,551

1,996,058

5,988,1752,166,721

170,663

1,996,058

3,992,1172,052,946

56,888

1,996,058

(0)2,109,834

113,775

1,996,058

1,996,058Hằng quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền đi vay là 1,996,058,000 đồng và

số tiền này trả trong 27 quý tiếp theo. Còn số lãi vay chủ đầu tư sẽ trả kèm với lãi gốc dựa

vào dư nợ đầu kỳ của mỗi quý. Theo dự kiến thì đến quý IV/2018 chủ đầu tư sẽ hoàn trả nợ

đúng hạn cho ngân hàng.

X.2. Tính toán chi phí của dự án

X.2.1. Chi phí nhân công

Đội ngũ quản lý và nhân sự dự kiến của dự án gồm 300 người, trong đó :

- Ban giám đốc chịu trách nhiệm quản lý chung gồm :

+ Tổng giám đốc : 1 người

Chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ hoạt động nhà máy.

+ Giám đốc : 1 người

Phụ trách và chịu trách nhiệm về hoạt động của xưởng sản xuất, báo cáo trực tiếp

cho Giám đốc.

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vnThuyết minh Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Gỗ Xuất Khẩu Và Nội Địa

--------------------------------------------------------------------------------------------- Bộ phận hành chính: 2 người

Chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và điều phối công việc do Giám đốc phân công.

- Bộ phận bảo vệ: 2 người

Chịu trách nhiệm bảo vệ máy móc và tài sản của công ty, cũng như giữ gìn trật tự

chung cho toàn bộ xưởng sản xuất.

- Bộ phận nhân sự - tiền lương: 2 người

Phụ trách nhân sự và chịu trách nhiệm tiền lương của công nhân viên.

- Trưởng phòng : 4 người

Chịu trách nhiệm từng khâu, từng phòng ban và khu vực sản xuất.

- Bộ phận kế hoạch – kinh doanh: 10 người

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và triển khai thực hiện phương án kinh doanh cho

hoạt động của nhà máy.

- Bộ phận kế toán – thống kê: 3 người

Chịu trách nhiệm về thu – chi theo đúng kế hoạch và phương án kinh doanh của

Giám đốc đưa ra.

- Bộ phận kỹ thuật: 5 người

Chịu trách nhiệm về kỹ thuật máy móc của công ty.

- Bộ phận lao công – nấu bếp: 10 người

Phu trách dọn dẹp vệ sinh và nấu ăn cho công nhân viên của công ty.

- Công nhân sản xuất trực tiếp gồm 260 người, trong đó bao gồm:

STT

1

2

3

4Chức vụ

Công nhân vận chuyển

Công nhân sơ chế

Công nhân sản xuất

Công nhân Kho thành phẩm

TỔNG (người)Số lượng

10

50

150

50

260Chi phí nhân công hằng năm bao gồm lương của cán bộ công nhân viên, phụ cấp và các

khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác.,…mỗi năm chi phí này ước tính trung bình

khoảng 16,816,800,000 đồng, lương nhân viên tăng khoảng 3%/năm. Chi lương cụ thể như

bảng sau:

ĐVT: 1,000 đ

TT

I

1

2

3

4

5Chức danh

Quản lý

Ban giám đốc

Hành chính và bảo vệ

Nhân sự - tiền lương

Trưởng phòng

Kế hoạch - kinh doanhSố

lượn

g

40

2

2

2

4

10Lương

cơ bản10,000

4,000

4,000

7,000

3,000--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vnPhụ

cấp1,000

500

500

500

500Tổng

lương

tháng

182,000

22,000

9,000

9,000

30,000

35,000Chi phí

BHXH,

BHYT

(tháng)Tổng

lương năm36,400

4,400

1,800

1,800

6,000

7,0002,366,000

286,000

117,000

117,000

390,000

455,000Chi phí

BHXH,

BHYT

(năm)

436,800

52,800

21,600

21,600

72,000

84,000Thuyết minh Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Gỗ Xuất Khẩu Và Nội Địa

--------------------------------------------------------------------------------------------6

7

8

9

II

1

2

4

5Kế toán - thống kê

Kỹ thuật

Bảo vệ

Vệ sinh -nấu bếp

Công nhân trực tiếp

Công nhân sơ chế

Công nhân sản xuất

Kho thành phẩm

Công nhân vận chuyển

TỔNG CỘNG3

5

2

10

260

50

150

50

10

3004,000

6,000

2,500

2,000500

500

500

5003,000

3,000

3,000

3,000500

500

500

50013,500

32,500

6,000

25,000

910,000

175,000

525,000

175,000

35,000

1,092,0002,700

175,500

6,500

422,500

1,200

78,000

5,000

325,000

182,000 11,830,000

35,000 2,275,000

105,000 6,825,000

35,000 2,275,000

7,000

455,000

218,400 14,196,000X.2.2. Chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động bao gồm chi phí hoạt động của trung tâm và nhà máy sản xuất, cụ thể:

 Chi phí quảng cáo, tiếp thị

Chi phí hoạt động này sẽ được trích ra từ 1% doanh thu hằng năm, chi phí quảng cáo tiếp

thị năm đầu tiên là 510,818,000 đồng

 Chi phí điện nước

Chi phí điện nước bằng 3% doanh thu mỗi năm, năm đầu chi phí là 1,532,453,000 đồng

 Chi phí bảo trì máy móc thiết bị

Chi phí này ước tính bằng 2% chi phí mua máy móc thiết bị, tăng 3%/ năm

 Chi phí bảo hiểm máy móc, thiết bị

Chi phí mua bảo hiểm cho các loại máy móc, thiết bị sử dụng bằng 1% giá trị máy

móc thiết bị.

 Chi phí vận chuyển

Ước tính chi phí này chiếm 3% doanh thu hằng năm.

 Chi phí quỹ phúc lợi, BHYT, BHXH, trợ cấp thất nghiệp, khen thưởng…

Theo quy định, chi phí này khoảng 25% chi phí lương, chi phí này theo quy định

gồm 20% chi BHYT, BHXH và 5% chi cho các khoản trợ cấp khen thưởng, ước tính năm

đầu tiên khoảng 2,661,750,000 đồng/năm.

 Chi phí văn phòng phẩm, điện thoại

Chi phí này tính 1% doanh thu hằng năm, năm đầu là 510,818,000 đồng.

 Chi phí nguyên vật liệu

Chi phí gỗ sản xuất và các nguyên vật liệu phụ khác ước tính bằng 40% doanh thu.

 Chi phí khác

Chi phí này chiếm 10% các loại chi phí từ dự án.

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn32,400

78,000

14,400

60,000

2,184,000

420,000

1,260,000

420,000

84,000

2,620,800Thuyết minh Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Gỗ Xuất Khẩu Và Nội Địa

---------------------------------------------------------------------------------------------1

1

2

3

4

5

7

8

9Năm

Hạng mục

Chi phí quảng cáo, tiếp

thị

Chi phí điện, nước

Chi phí bảo trì máy móc

thiết bị

Phí bảo hiểm

Chi phí vận chuyển

Quỹ phúc lợi, bảo hiểm

thất nghiệp, trợ cấp, khen

thưởng

Văn phòng phẩm, điện

thoại

Chi phí nguyên vật liệu

Chi phí khác

TỔNG CỘNGĐVT: 1,000 đ

Năm 2015 Năm 2016

3

4

815,687

958,410Năm 2013

1

510,818Năm 2014

2

674,4251,532,453

366,3632,023,274

488,4842,447,061

503,1382,875,229

518,2322,918,381

533,779183,181

1,532,453

2,661,750188,677

2,023,274

2,741,603194,337

2,447,061

2,823,851200,167

2,875,229

2,908,566206,172

2,918,381

2,995,823510,818674,425815,687958,410972,79420,432,700

2,721,972

30,452,50626,976,989 32,627,484 38,336,386 38,911,750

3,511,672 4,185,862 4,867,222 4,945,708

39,302,822 46,860,168 54,497,851 55,375,582CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH

XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vnNăm 2017

5

972,794Thuyết minh Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Gỗ Xuất Khẩu Và Nội Địa

--------------------------------------------------------------------------------------------Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở

tính toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung

cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau:

- Thời gian hoạt động của dự án là 15 năm và đi vào hoạt động từ Quý II/2012;

- Vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay 70%;

- Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt;

- Doanh thu của dự án được từ sản xuất các sản phẩm gỗ như pallet gỗ, ván sàn nhà

bằng gỗ ép và bàn ghế và giường tủ gỗ.

- Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường

thẳng, thời gian khấu hao sẽ được tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn. Trong

tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm.

- Lãi suất vay ưu đại đối với nội tệ tạm tính: 11.4%/năm; Thời hạn trả nợ 7 năm, trả

1 năm 4 lần cả gốc và lãi;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất ưu đãi áp dụng là 25%.

XI.2. Doanh thu từ dự án

Dựa trên công suất và kế hoạch sản xuất kinh doanh của dự án, cũng như nhu cầu

của thị trường trong và ngoài nước, doanh nghiệp tạm tính doanh thu của dự án như sau :

Sản phẩm của dự án

Hiệu suất sản xuất của dự án 2 năm đầu hoạt động 2012-2014 là 75%, cứ mỗi 2

năm tăng 5% và dự kiến từ năm 2023 dự án hoạt động công suất tối đa là 100%.

 Pallet gỗ

Pallet gỗ là sản phẩm thông dụng, được các nước ưa chuộng, doanh thu của sản

phẩm này có được từ hai nguồn là xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.

Năm đầu tiên tỉ lệ xuất khẩu tạm tính 27% số lượng sản xuất, tỷ lệ này tăng lên ở

các năm sau, doanh thu năm đầu là 23,631,750,000 đồng.

Doanh thu = số lượng sản xuất/năm x tỷ lệ xuất khẩu + số lượng sản xuất/năm x tỷ

lệ tiêu thụ trong nước

 Ván sàn

Doanh thu của sản phẩm này cũng thu được từ xuất khẩu và trong nước. Doanh thu

trong năm đầu tiên là 1,237,500,000 đồng.

Doanh thu = số lượng sản xuất/năm x tỷ lệ xuất khẩu + số lượng sản xuất/năm x

tỷ lệ tiêu thụ trong nước

 Bàn ghế gỗ

Các sản phẩm bàn ghế sản xuất được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu

Doanh thu/ năm = số lượng sản xuất/năm x tỷ lệ xuất khẩu + số lượng sản

xuất/năm x tỷ lệ tiêu thụ trong nước

Trong năm hoạt động đầu tiên, doanh thu từ sản phẩm này bằng 26,212,500,000 đồng

Bảng công suất sản xuất của nhà máy

Sản phẩm

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vnSố lượngXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

×