1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >

Hình 3-1: Sơ đồ hệ mật QRHE

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1009.34 KB, 32 trang )


16mij  (c1,ij  kij ) mod 2 | 0  j  n  1

mij  ki ( j n ) | n  j  2n  1.

3.3.6. Phân tích độ an toàn lý thuyết của QRHE

Với độ an toàn khóa 2n , xác suất để kẻ tấn côngđoánđúng khóa là 2  n là một hàm không đáng kể của biến n nên có thể coi

là an toàn với tấn công này. Trên thực tế cần chọn n  1024 và cỡ

khoảng 4096 (tương ứng với độ dài bit của giá trị modulus được

khuyến nghị của hệ mật RSA trên thực tế.

Về lý thuyết,

có thể sử dụng tấn công vét cạn để tìm bản rõ

nhưng điều này là không thực tế vì trong QRHE, độ an toàn bản rõ còn

lớn gấp đôi độ an toàn khóa.

Để tránh được các tấn công EAV và CPA, cần lựa chọn KEM

là các hệ mật xác suất, ví dụ OAEP-RSA. Ngoài ra, để khắc phục

nhược điểm này, có thể sử dụng QRHE ở chế độ CBC.

3.3.7. Phân tích hiệu năng lý thuyết của QRHE

Các thuật toán tạo khóa, mã hóa và giải mã của QRHE đều chỉ

là các phép cộng đa thức trong R2n với độ phức tạp tính toán O ( n) dễ

dàng thực hiện bằng phần cứng và phần mềm.

3.4. HỆ MẬT KHÓA CÔNG KHAI IPKE

3.4.1. Giới thiệu

Việc sử dụng các phần tử khả nghịch trên vành Rn,q trong mật

mã khóa công khai đã được hiện thực hóa với hệ mật NTRU. Tuy

nhiên, NTRU phải lưu tới hai khóa bí mật, hệ số mở rộng bản tin trong

khá cao (khoảng từ 3 đến 5) và chưa có độ an toàn ngữ nghĩa. Vấn đề

đặt ra là có thể xây dựng một hệ mật khóa công khai trên vành đa thức

chẵn để khắc phục những hạn chế này.17

Quay trở lại với RISKE, hệ mật này sử dụng một khóa bí mật

s khả nghịch nào đó trong vành đa thức R2k để che dấu bản rõ M

bằng bản mã c  M  s và khôi phục lại M  s 1  c với s 1 là nghịch

đảo của s . Trong trường hợp s không khả nghịch sẽ không thể tìm

M một cách dễ dàng bằng cách tính M  s 1  c .Ý tưởng, ở đây là thay vì chọn s là một khóa khả nghịch và

giữ bí mật, liệu có thể sử dụng một đa thức không khả nghịch h trongR2k làm khóa công khai để che dấu bản rõ bằng phép nhân đa thức

c  h  M mà vẫn giải mã được bản rõ M nếu biết một cửa sập bí

mật nào đó.Với ý tưởng như vậy, trong mục này, nghiên cứu sinh sẽ đề

xuất một phương pháp xây dựng hàm cửa sập dựa trên các phần tử khả

nghịch trong R2k qua đó đề xuất một hệ mật khóa công khai có tên là

IPKE có thủ tục tính toán đơn giản, chỉ sử dụng một khóa bí mật có

kích thước nhỏ, hệ số mở rộng bản tin thấp và có độ an toàn IND-CPA.

Để xây dựng hệ mật, Alice và Bob thống nhất chọn một số

nguyên dương k xác định vành đa thức nền tảng và một số nguyên

dương p  2k xác định độ dài bản rõ m .

3.4.2. Thủ tục tạo khóa

Để tạo khóa, Bob chọn ngẫu nhiên hai đa thức khác zero

k 1s1 , s2  R2k 1 để tính s  s1  x 2  s2 . Tiếp đó, Bob sử dụng Thuật toán

2-1 để tính 2k bit khóa bí mật  với đầu vào s . Cuối cùng Bob tính

2 k bit khóa công khai h  s  ( x p  1) và gửi h tới Alice.Lưu ý rằng, do khóa s cần phải thay đổi theo phiên nên h

cũng cần thay đổi theo từng phiên để đảm bảo khả năng chống tấn công

CPA.18

3.4.3. Thủ tục mã hóa

Để mã hóa ( p  1) bit bản rõ m , Alice đầu tiên tính p bit

M   w(m)  1 mod 2.x p 1  m sau đó tính p bit bản mã c  M  h vàgửi c tới Bob.

3.4.4. Thủ tục giải mã

Khi nhận được bản mã c , Bob dùng khóa bí mật  tínhd    c và khôi phục p bit M bằng cách tính M   i 0 di x i

p 1vớiddi , i  [0, p  1] là các hệ số của đa thức d trong biểu diễn2k 1

i 0di xi .Cuối

m  M p 1.xp 1cùng,từd,Bobtính( p  1)bitbản M với M p 1 là hệ số ứng với đơn thức x p 1 trongbiểu diễn đa thức của M .

3.4.5. Phân tích độ an toàn lý thuyết của IPKE

Kẻ tấn côngnhận được c có thể thử vét cạn 2 p bản rõ mcho đến khi đạt được m  h  c hoặc thử vét cạn S 2k  22k1 22k 1k 1khóa bí mật  cho đến khi   h  1  x 2 .

Với k  11 và p  1023 thì độ an toàn khóa và độ an toàn bản

rõ của IPKE lần lượt là 21023 và (22047  21024 ) xác suất để kẻ tấn công

vét cạn khóa và bản tin là không đáng kể và có thể coi IPKE là an toàn

với các tấn công kiểu này.

IPKE là hệ mật có độ an toàn IND-CPA nếu s được chọn ngẫu

nhiên phân bố đều trong S 2k (được chứng minh chi tiết trong định lý

3-3 của luận án).19

3.4.6. Phân tích hiệu năng lý thuyết của IPKE

Ưu điểm quan trọng của IPKE là cả hai thủ tục mã hóa và giải

mã đều sử dụng phép nhân đa thức modulo O(n 2 ) như NTRU trong

khi RSA phải sử dụng hàm mũ modulo với độ phức tạp O(n3 ) . Ngoài

ra, với cùng độ dài khóa công khai, IPKE chỉ cần sử dụng n bit khóa

bí mật s trong khi NTRU sử dụng hai khóa f và Fp với tổng độ dài

là 2n bit.

3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG

Ba hệ mật được giới thiệu trong chương này về cơ bản chứng

minh vành đa thức chẵn R2n hoàn toàn có thể ứng dụng được trong

mật mã. Cụ thể hơn, ba hệ mật xây dựng được trên vành chẵn R2n đều

có thuật toán tạo khóa, mã hóa và giải mã đơn giản, đòi hỏi ít tài

nguyên tính toán và có hệ số mở rộng bản tin nhỏ.

Nếu như RISKE là một hệ mật khóa bí mật có độ an toàn chứng

minh được IND-CPA nhưng có nhược điểm phải sử dụng khóa phiên

thì QRHE là một biến thể hoạt động theo mô hình lai ghép với khóa bí

mật tự sinh từ nội dung bản tin và có hiệu quả mã hóa rất cao. Bên

cạnh đó, trong khi QRHE phải hoạt động dựa trên một hệ mật khóa

công khai có sẵn theo mô hình lai ghép KEM/DEM thì IPKE là một

hệ mật khóa công khai có thể hoạt động độc lập trên vành chẵn R2k

với nhiều mức độ an toàn khác nhau.

Ngoài ra, các hệ mật như QRHE và RISKE là nền tảng phù hợp

để xây dựng các hệ mật lai ghép có đặc tính tốt. Các hệ mật này hứa

hẹn sẽ cải thiện tốt hệ số mở rộng bản tin của một hệ mật khóa công

khai như Elgamnal, NTRU, pNE…).20

CHƯƠNG 4. CÁC HỆ MẬT MỞ RỘNG DỰA TRÊN VÀNH

ĐA THỨC CHẴN KẾT HỢP VỚI CÁC VÀNH ĐA THỨC

KHÁC

4.1. MỞ ĐẦU CHƯƠNG

Trong chương này, bằng cách kết hợp vành đa thức chẵn tuyệt

đối R2k và vành đa thức chỉ có hai lớp kề cyclic R2C , luận án đề xuất

ba hệ mật mới bao gồm DTRU, E-RISKE và HpNE tương ứng với ba

công trình [J2], [C3] và [C1] của nghiên cứu sinh.

Các hệ mật được mô tả tường minh từ ý tưởng xây dựng cho

đến các thuật toán (tạo khóa, mã hóa và giải mã) cũng như được đánh

giá về hiệu năng và độ an toàn với một số tấn công phổ biến.

4.2. HỆ MẬT KHÓA CÔNG KHAI DTRU

4.2.1. Giới thiệu

Ý tưởng then chốt của NTRU là mã hóa một bản rõ m , tương

ứng với một đa thức có hệ số nhỏ (theo modulo p trong R ), thành

một bản mã e , tương ứng với một đa thức có hệ số lớn (theo phép tính

modulo q trong R ) với điều kiện q  p và gcd( p, q)  1 . Bên cạnh

đó, để mã hóa và giải mã thành công, NTRU phải sử dụng một khóa

bí mật f là một đa thức khả nghịch đồng thời theo hai modulo p và

q trong R .Theo Định lý 2-1 và Định lý 2-3, các đa thức có trọng số lẻ

trong các lớp vành R2k hoặc R2C đều là khả nghịch. Hơn nữa, nếua  N 2k và b  N 2C thì chắc chắn gcd( a, b)  1 vì a là một số chẵn

còn b là một số nguyên tố lẻ.21

Ý tưởng ở đây là, thay vì một đa thức f khả nghịch trong R

theo hai modulo p và q , ta sẽ sử dụng đa thức f khả nghịch đồng

thời trong hai vànhRS  Z 2 [x] / ( x S  1) và RL [ x]  Z 2 [x] / ( x L  1)

với S  N 2C , L  N 2k và S  L để xây dựng một biến thể của NTRU

có tên là DTRU.

4.2.2. Thủ tục tạo khóa

Bob chọn một đa thức f  RS khả nghịch đồng thời trên RS

và RL và tìm FS  RS và FL  RL thỏa mãn FL  f  1 trong RL và

FS  f  1 trong RS . Tiếp đó, Bob chọn ngẫu nhiên một đa thức kháckhông g  RS và tính L bit khóa công khai h  g  FL  ( x S  1)  RL .

Bob giữ ( f , FS ) làm hai khóa bí mật ( FL có thể bỏ đi).

4.2.3. Thủ tục mã hóa

Để mã hóa S bit bản rõ m , Alice chọn ngẫu nhiên một đa

thức khác zero   RS và tính e    h  m  RL sau đó gửi L bit bản

mã e tới Bob.

4.2.4. Thủ tục giải mã

Khi nhận được e , Bob tính a  f  e  RL và dựa vào đó khôi

phục m  FS  a  RS .

4.2.5. Phân tích độ an toàn lý thuyết của DTRU

Xác suất để 2 ( S 1) . Xác suất để1 2 ( S 1) . Nếu chọn S  1024 thì giá trị này rất nhỏ. Ưu điểmfRStấn công vét cạn thành công khóa bí mật là1tấn công vét cạn thành công bản rõ làcủa DTRU là hai giá trị độ an toàn của bản rõ và khóa là luôn cân bằng.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (32 trang)

×