1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Y - Dược >

QUAẽ TRầNH TAO GIAO Tặ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (762.95 KB, 19 trang )


2.1.2. Tinh bo 1:

-Biãût họa tỉì tinh bo vy-Gim phántảo tinh trng2.1.3. Tinh bo 2:

TB2 (n= 23 )TB1phán chia láưn 122.1.4. Tiãưn tinh trng: TB2 phán chia láưn 2

tiãưn TT (n= 23)22.1.5. Tinh trng:

-Tiãưn TT khäng cọ kh nàng sinh sn

họa thnh TT-n= 23 (X/Y)-1 TB1 gim phán tảo 4 TT-TT: tãú bo â biãût họa cao âäü, khäng cn

kh nàng sinh sn, cọ cáúu trục phỉïc tảpbiãût2.2. Tảo non:

-Tãú bo dng non sinh sn, biãût họa

chên (thủ tinh âỉåüc)-Non ngun bo, non bo1, non bo 2, non

chênnon2.2.1. Non ngun bo:

-Bưng trỉïng thai-2n= 46, giạn phán-Tr gại ra âåìi: non bo 1, khäng cn non ngun

bo dỉû trỉỵnon bo 12.2.2. Non bo 1:

-2n= 46, âỉåüc âủng trong nang trỉïng ngun thy-Têch ly cháút dinh dỉåỵng-Gim phán âãún cúi k âáưu ca láưn phán chia 1-Tr gại ra âåìi: non bo 1 âang ngỉìng phán chia2.2.3. Non bo 2:

- Tỉì dáûy thçmn kinh: non bo 1 tiãúp tủcphán chia

- Tảo ra 2 tãú bo con: non bo 2 v cỉûc cáưu 1,

n= 23

2.2.4. Non chên:

- Non bo 2 tiãún hnh ngay láưn phán chia thỉï 2

non chên v cỉûc cáưu 2, kêch thỉåïc, tạc dủng

khạc nhau

- Non chên cọ kh nàng thủ tinh

- Cỉûc cáưu 1 cng phán chia thnh 2 cỉûc cáưu

- 1 non bo 14 tãú bo, chè cọ 1 tãú bo cọkh nàng thủ tinh3. GIAO TỈÍ BÁÚT THỈÅÌNG

3.1. Báút thỉåìng vãư hçnh thại:

- Tinh trng:

+ Hçnh dảng báút thỉåìng

+ TT chỉa trỉåíng thnh

+ TT gi

+ TT thoại họa

- Non báút thỉåìng thoại họa trỉåïc khi

trỉåíng thnh

3.2. Sai lãûch NST: Vãư säú lỉåüng:

+ Tha hồûc thiãúu NST do sỉû khäng

phán ly

+ Cọ thãø l NST thỉåìng hồûc giåïiXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×