1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

NỘI DUNG THẨM TRA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (179.19 KB, 17 trang )


Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện

Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế bản vẽ thi công.– Tỉnh Quảng Ninh Công ty xây dựng và tư vấn Giao thông Quảng Ninh lập tháng 4

năm 2014 bao gồm các nội dung sau:- Tính hợp lệ của hồ sơ;

- Sự phù hợp với bước lập dự án đầu tư;

- Tính pháp lý của dự án;

- Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường;

- Thẩm tra hồ sơ khảo sát thiết kế, tính phù hợp của các giải pháp thiết kế. Tính

chính xác của khối lượng các hạng mục công trình.

5.1.Tính hợp lệ của hồ sơ:5.1.1. Nhân sự tham gia thiết kế.-Nhân sư tham gia khảo sát:

o Ks Đặng Đức Cương - Chỉ đạo thực hiện.

o Ks Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ nhiệm khảo sát

o Ks Nguyễn Văn Tú – Thực hiện.

o Ks Đoàn Khương Hoạt – Thực hiện.

o Ks Nguyễn Khắc Khanh – Thực hiện.Đề nghi tư vấn thiết kế bổ sung văn bằng đào tạo, chứng chỉ hành nghề theo quy định.-Nhân sự tham gia thiết kế :

o Th.S Hoàng Quang Nam - Chỉ đạo thực hiện.

o Ks Đặng Đức Cương – Thực hiện.

o Ks Phạm Văn Vi – Thực hiện.

o Ks Nguyễn Hữu Giang – Thực hiện.

o Ks Trần Anh Hoàng – Thực hiện.

o Ks Nguyễn Văn Trung – Thực hiện.

o Cn Hoàng Văn Bình – Thực hiệnHiện nay trong hồ sơ khảo sát, hồ sơ thiết kế chưa có tên người đại diện pháp luật chủ

nhiệm thiết kế, thiết kế chính hạng mục đề nghị tư vấn thiết kế làm rõ phân công nhiệm

vụ của các chức năng thiết kế và bổ sung văn bằng đào tạo, chứng chỉ hành nghề theo

quy định.

5.1.2. Số lượng và quy cách hồ sơ.- Hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công Công trình đường công vụ từ Quốc lộ

18A đến NMNĐ Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh Công ty xây dựng

và tư vấn Giao thông Quảng Ninh lập tháng 4 năm 2014 đáp ứng mục tiêu của gói thầu,

tuy nhiên TVTK cần bổ sung các hồ sơ .

+ Hồ sơ khảo sát thủy văn tuyến.

+ Hồ sơ khảo sát địa chất công trình.

Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN - VinacominTrang 12Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện

Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế bản vẽ thi công.+ Thuyết minh bản vẽ thi công.

5.2.Sự phù hợp với bước lập dự án đầu tư- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được lập là chuyển giao chủ đầu tư của dự án đầu

tư xây dựng công trình Đường giao thông liên xã Xuân Sơn – Bình Khê huyện Đông

Triều theo quyết định phê duyệt số: 1647/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh và Nhà Máy

nhiệt điện Mạo Khê nên tên dự án và quy mô của dự án thay đổi nên không thể so sánh

sự phù hợp của bước lập dự án đầu tư.

5.3.Tính pháp lý của dự án- Các cơ sở pháp lý ghi trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cơ bản đã bao gồm

các luật, nghị định, thông tư, quyết định, văn bản liên quan đến dự án.

5.4.Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã áp dụng danh mục các tiêu chuẩn hiện hành tuy

nhiên còn thiếu.

Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu 22TCN 262-2000;

Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT

Quy trình thi công và nghiệm thu móng cấp phối đá dăm 22TCN334-06;

Điện chiếu sáng:

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng

TCXD 95-1983.

Chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN259-2001.

Quy phạm trang bị điện - Phần I - Quy định chung 11 TCN 18-2006.

Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện 11 TCN 19-2006.

Quy phạm trang bị điện - Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp 11 TCN

20-2006.

Quy phạm trang bị điện-phần IV-Bảo vệ và tự động 11 TCN 21-2006

Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị

Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN333-2005

Và các quy trình quy phạm liên quan.

5.5.-Nội dung hồ sơ khảo sátHồ sơ khảo sát chưa đáp ứng được yêu cầu các chỉ tiêu kỹ thuật của cấp đường.

o Đường cong với Vtk=60km/h phải cắm đường cong chuyển tiếp.

o Bán kính đường cong.-Chưa có các bản vẽ đăng ký hiện trạng cống, mương và rãnh cũ.-Chưa thống kê được các hư hỏng của mặt đường.-Đề nghị TVTK bổ sung các hồ sơ khảo sát còn thiếu.5.6.-Hồ sơ tính toán thủy văn:Đề nghị TVTK bổ sung hồ sơ tính toán thủy văn.Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN - VinacominTrang 13Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện

Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế bản vẽ thi công.5.7.Nội dung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.-Xem lại tên công trình: Bìa hồ sơ là công trình đường công vụ từ Quốc lộ 18A đến

NMNĐ Mạo Khê – Huyện Đông Triều- Tỉnh Quảng Ninh trong đó gói thầu là

Đường công vụ từ Quốc lộ 18A đến NMNĐ Mạo Khê. trong bản vẽ là Đường giao

thông liên xã Xuân Sơn – Bình Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh.-Bổ sung các bảng tính khối lượng chi tiết và khối lượng tổng hợp vào hồ sơ thiết

kế.( Phần đường, cống thoát nước, rãnh thoát nước và mương, đường giao và nút

giao, an toàn giao thông, điện chiếu sáng....)

5.7.1. Thuyết minh:-Phần thuyết minh viết sơ sài. Tách riêng tập thuyết minh riêng.-Phần hiện trạng thoát nước toàn tuyến có 22 cống trong đó có 7 cống hỏng trong

đó phần thiết kế chỉ thiết kế mới 2 cống.-Bổ xung giải pháp nối thêm cống và mương thoát nước..-Phần kết cắt ngang điển hình loại 3 có đoạn trùng với cắt ngang điển hình loại 4.

Km 4+30.75 – Km4+853.99 – Cắt ngang điển hình loại 3.

Km 4+380 – Km4+853 – Cắt ngang điển hình loại 4.-Bổ sung phần tính toán kết cấu áo đường loại làm mới và áo đường tăng cường.-Bổ xung bảng kiểm toán tấm đan đậy rãnh, mương và cống bản.

5.7.2. Bản vẽ điển hình:-Phần chi tiết đấu nối rãnh xương các là không đúng.-Phần rãnh xương cá và tấm đan trên nắp rãnh nên thiết kế xà mũ.-Thiếu phần khối lượng viên vỉa thường .-Thiếu phần chi tiết cấu tạo rãnh dọc KD 0.4-Vạch sơn 1.2 là mép phần xe cơ giới với phần xe thô sơ, người đi bộ hoặc lề

đường trên các trục đường.-Cọc tiêu và cột Km lấy theo điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN273-01 đã thay đổi

bằng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2012/BGTVT.

5.7.3. Bình đồ:-Thiết kế không đúng theo các chỉ tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường.-Bảng yếu tố đường cong trong phần bình đồ tuyến thiếu và không đúng so với

Trắc dọc và hồ sơ khảo sát.-Phần mương thiết kế mới và mương cũ không thể hiện rõ ràng trên bình đồ.-Bổ sung lưới tọa độ và hướng bắc vào bình đồ-Bổ sung bình đồ an toàn giao thông ( cọc tiêu biển báo, sơn kẻ đường từng loại).-Nên bổ sung bình đồ thoát nước và hướng thoát nước của rãnh dọc và mương dọc

thiết kế.Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN - VinacominTrang 14Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện

Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế bản vẽ thi công.5.7.4. Trắc dọc:-Thiết kế không đúng theo các chỉ tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường .

o Đường cong với Vtk=60km/h phải cắm đường cong chuyển tiếp.

o Bán kính đường cong.

o Chiều dài đổi dốc.-Đường cong trên trắc dọc sai khác so với trên bình đồ và hồ sơ khảo sát-Chiều dài đổ dốc đường cấp 3 miền núi với vận tốc thiết kế 60km/h thì chiều dài

đổ dốc Lmin=100m đề nghi tư vấn xem xét chỉnh sửa lại.

5.7.5. Trắc ngang:-Trên bản vẽ các phương án kết cấu có mở rộng móng đường 25cm nhưng trên bản

vẽ trắc ngang không có đề nghị tư vấn thiết kế bổ sung và tính toán lại khối lượng.-Phần khối lượng đào khuôn đất cấp 3 trên bản vẽ chồng lẫn chữ lên số khối lượng

không xem được.-Yếu tố đường cong trên cắt ngang và thiết kế là không khớp nhau (Đỉnh 1).-Thiết kế rãnh xây tại Km0+255.03 – Km0+240.04 không hợp lý.-Phần rãnh xây tại cọc 37 Km0+623.37 sai.-Xem lại phần đào vét hữu cơ: Km0+770.76-Km1+470.45; Km1+635.53Km1+Km2+0.02;Km2+272.01-Km2+278.15; thiếu đào vét hữu cơ .-Xem lại phần đào cấp : Km2+328.97-Km2+943.03;

Km3+775.74;Km4+261.77-Km4+485.20-Xem lại Cọc Km3 ở trắc ngang tuyến Km2-Km3 và cọc Km3 ở trắc ngang tuyên

Km3-Km4 khác nhau.-Bổ xung khối lượng đắp cát vào các vị trí tuyến mương cũ bị lấp.-Thể hiện vị trí nhà trên trắc ngang chưa chính xác, đường ta luy trái bị mất cần

xem lại ( Cọc D16, D17, D18, 9 ...)Km3+0.02-5.7.6. Nút giao và vuốt nối dân sinh:-Đề nghi tư vấn bổ xung thiết kế nút giao và thiết kế vuôt nối dân sinh.

5.7.7. Thoát nước5.7.7.1. Thoát nước rãnh dọc, mương thủy lợi:-Bổ sung bản vẽ bình đồ thoát nước để xác định vị trí hố kiểm tra, chiều dài các

đoạn rãnh dọc.-Bổ sung bản vẽ bình đồ thoát nước để xác định vị trí hố kiểm tra, chiều dài các

đoạn rãnh dọc.-Kiểm tra lại tính toán khối lượng rãnh dọc, mương thủy lợi chưa có chiều cao

trung bình của từng đoạn rãnh để tính toán khối lượng (Tách thêm phần khối

lượng chi tiết của từng đoạn rãnh, đoạn mương để dễ kiểm tra , xem thi công khi

thi công).Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN - VinacominTrang 15Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện

Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế bản vẽ thi công.-Trong bảng tổng khối lượng không có khối lượng thanh chống KĐ60. đề nghị

TVTK bổ sung.5.7.7.2 Thoát nước cống ngang:-Bổ sung biện pháp thi công, biện pháp gia cố chi tiết vị trí nối cống.-Bổ sung biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khi thi công cống.

5.7.8. Công trình phòng hộ và an toàn giao thông-Bổ sung bình đồ an toàn giao thông.-Bổ sung bảng tính khối lượng an toàn giao thông.

5.7.9. Phần điện chiếu sáng.5.7.9.1 Thuyết minh:-Bổ sung các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế hạng mục công

trình.-Bổ sung giải pháp cấp điện cho tuyến chiếu sáng đường công vụ.-Bổ sung bảng tính toán lụa chọn và luận giải cho các hạng mục: Chon đèn, cột

đèn, dây dẫn, aptomat,....5.7.9.2 Bản vẽ:-Bổ sung bản liệt kê bản vẽ.-Bổ sung sơ đồ nguyên lý một sợi và liệt kê vật liệu (trên sơ đồ nguyên lý cần thể

hiện được từ điểm đầu nối nguồn điện đến các tủ chiếu sáng, phân pha cho các lộ

trong tủ chiếu sáng, công suất của từng lộ....)-Bổ sung bảng ghi chú và ký hiệu điện, đánh số thứ tự trên bản vẽ.-Yêu cầu thể hiện rõ phần cáp điện, cột điện, tủ điện để thuận lợi cho việc kiểm tra,

thi công (các phần không liên quan có thể để mờ).-Đoạn cải tạo cần đánh số cột và khoảng cách giữa các cột, nêu rõ những phần

được sử dụng lại, những phần đầu tư mới .-Cần xem xét và điều chỉnh vị trí cột đèn thiết kế T2-L2/12C đặt ở giữa ngõ vào.-Bổ sung bản vẽ chi tiết: móng cột đèn, mặt cắt hào cáp, tiếp địa lặp lại, tiếp địa an

toàn.Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN - VinacominTrang 16Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện

Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế bản vẽ thi công.6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công Đường công vụ từ quốc lộ 18A đến

NMNĐ Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh do Công ty xây dựng và tư

vấn Giao thông Quảng Ninh lập tháng 4 năm 2014 cơ bản là sai về yêu cầu kỹ thuật

không đủ điều kiện đưa vào thi công.

Để hồ sơ dự án hoàn chỉnh đưa vào triển khai thi công, đề nghị TVTK điều chỉnh

bổ sung đầy đủ hồ sơ khảo sát, đồng thời bổ sung và chỉnh sửa các nội dung trong hồ sơ

thiết kế như đã nêu trên.

Trên đây là nội dung ý kiến thẩm tra hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công mà

TVTT đã nhận được về các giải pháp kỹ thuật, phương án tuyến, thiết kế kết cấu, hệ

thống thoát nước và khối lượng của dự án. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công

nghiệp – Vinacomin xin báo cáo Ban quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê –

Vinacomin – Chi nhánh Tổng công ty điện lực – Vinacomin quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (để b/cáo);

- Phụ trách dự án (để b/cáo);

- Lưu VT, P.MB, KH.Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN - VinacominTrang 17Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

×