1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Thương mại điện tử >

Hệ thống máy chủ Web với mẫu đơn đặt hàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (214.56 KB, 16 trang )


trực tiếp với Internet thông qua nhà cung ứng dịch vụ Internet ISP, hoặc gián tiếp thông qua mạng công ty. Người mua sử dụng máy tính khách hàng để xem thông tin và mua hàng.
- “Người bán” là một hệ thống hoặc các hệ thống máy tính chứa đựng một catalog điện tử của người bán, và trong trường hợp mua bán trực tiếp trên mạng, có cả các sản phẩm để
thực hiện qua mạng.
-
Hệ thống giao dịch: một hệ thống hoặc các hệ thống máy tính tạo ra đơn đặt hàng cụ thể và chịu trách nhiệm thanh toán, lưu trữ hồ sơ và các vấn đề giao dịch kinh doanh khác.
- Cổng thanh toán: Hệ thống máy tính định hướng các chỉ thị đối với mạng tài chính đang tồn tại như cấp phép và giải quyết qua thẻ tín dụng.
Các cấu trúc khác nhau sử dụng bốn thành phần này theo các cách khác nhau. Trong một số hệ thống, một số thành phần được kết hợp trong một hệ thống đơn lẻ, trong khi đó ở
một số hệ thống khác, cả bốn thành phần được đưa vào một số hệ thống máy tính nhất định.
Khi các nhà thiết kế một hệ thống kinh doanh lựa chọn việc phân chia tổng quát chức năng, cần phải thực hiện một số quyết định ở các lớp chức năng thấp hơn. Ví dụ, chức năng
tập hợp đơn đặt hàng cho phép tổng hợp các hàng hóa đơn lẻ thành một đơn đặt hàng hồn thiện, có thể được bổ sung vào như một phần của người bán hàng, như giao dịch hoặc như
một thành phần của khách hàng.

3.3.1. Hệ thống máy chủ Web với mẫu đơn đặt hàng


Một máy chủ Web với các trang catalog và mẫu đơn đặt hàng là một trong các cách thức đơn giản nhất để xây dựng một hệ thống thương mại Internet. Cách tiếp cận này mang
tên đặc trưng là máy chủ của người bán merchant server.
Sơ đồ của một hệ thống đại diện được chỉ ra ở sơ đồ bên dưới
Internet Mạng tài chính
Trình duyệt của người mua
Máy chủ của người bán
Dữ liệu catalog và đặt hàng
Hình 4-3: Sơ đồ vật lý của hệ thống máy chủ người bán với đơn đặt hàng Và sơ đồ kết cấu logic của máy chủ người bán được chỉ ra ở sơ đồ
Hình 4-4: Sơ đồ logic của hệ thống máy chủ người bán với đơn đặt hàng Trong thí dụ này, một máy chủ Web sẽ cung cấp cả nội dung catalog và mẫu đặt hàng.
Nói cách khác, cả máy chủ người bán và máy chủ giao dịch được kết hợp thành một hệ thống, và ở đây khơng có một cổng thanh tốn hiện hữu. Catalog có thể là một hệ thống các trang
Web mơ tả các hàng hóa bán, kèm theo các hình ảnh, bản vẽ, các mơ tả đặc điểm kỹ thuật, các hoạt hình, các đoạn video hoặc audio, v..v.. Trang Web có thể được tạo ra bởi các trang
tĩnh bằng cách sử dụng bộ biên tập HTML, hoặc có thể là các trang Web động từ cơ sở dữ liệu về hàng hóa với một nút bấm để khách hàng có thể nhấn nút mua hàng hóa đó, hoặc bổ
sung vào giỏ mua hàng khi kiểm tra để thanh tốn sau đó. Khi đã sẵn sàng mua một hoặc nhiều hàng hóa, khách hàng sẽ nhấn vào nút kiểm tra và bắt đầu q trình thanh tốn giao
dịch.
Thanh tốn bằng thẻ tín dụng là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trên Internet để thanh toán các giao dịch mua bán lẻ hiện nay. Một mẫu đơn hàng đơn giản có thể bao gồm
danh mục các hàng hóa mua bán, và một hệ thống các trường để người mua nhập các dữ liệu thông tin của thẻ thanh tốn tín dụng, bao gồm số thẻ, thời hạn có hiệu lực của thẻ và địa chỉ
nhận hàng, nếu như là hàng hóa vật thể. Mẫu đơn có thể yêu cầu địa chỉ người điền mẫu đơn, vì một số hệ thống thanh toán sử dụng địa chỉ này như một phần của việc kiểm tra người giữ
thẻ tín dụng.
Tuy nhiên, máy chủ Web có thể sử dụng một cơ chế thanh toán khác. Trong phương án đơn giản nhất của mơ hình này, khách hàng khơng bắt buộc phải có các năng lực thương mại
đặc biệt, và ứng dụng thương mại không yêu cầu phần mềm bổ sung cho cơ chế thanh tốn. Thẻ tín dụng, phiếu mua hàng và các loại hình thanh tốn dựa trên cơ sở tài khoản khác, tạo
nên cơ sở chung cho tính ưu việt của khả năng an toàn trên Web hiện nay.
Dữ liệu catalog
Dữ liệu đặt hàng
Trang catalog Thống kê
nội dung Thu thập các
đơn hàng Thẻ thanh tốn
Máy chủ Web
TMĐT. Nó được đánh giá cao trước hết bởi tính đơn giản.
3.3.2.
Hệ thống giao dịch điện tử an toàn SET
Giao dịch điện tử an toàn – SET là một chuẩn cho các giao dịch thanh tốn thẻ tín dụng có thể áp dụng cho Internet. Trong hệ thống SET, cổng thanh toán được đưa thêm vào phân
biệt với máy chủ thanh toán.
Sự khác nhau cơ bản giữa hệ thống máy chủ Web với đơn đặt hàng và hệ thống dựa trên SET nằm trong cách thức mà đơn đặt hàng được thực hiện và cách thức mà liên lạc liên
quan đến thanh toán được tiến hành.
Ở dạng đơn giản nhất, cấu trúc SET kế thừa từ hệ thống đơn đặt hàng máy chủ người bán merchant server order form ở thời điểm khi áp dụng thanh tốn bằng thẻ tín dụng. Máy
chủ người bán, thay bằng việc kết nối trực tiếp với mạng cấp phép thẻ tín dụng, lắp đặt thêm một SET module người bán SET merchant module. Khi SET module được gọi để thực hiện
thanh toán, sẽ xuất hiện các bước sau:
- Module người bán gửi một thông điệp đến túi SET nằm tại máy tính người mua, có chứa một mô tả lệnh mua và tổng giá cả.
- Người mua sử dụng túi thanh toán để lựa chọn thẻ thanh tốn và khẳng định việc mua. - Thơng qua máy tính của người bán, túi SET liên lạc với cổng thanh toán SET ở ngân
hàng chấp nhận thanh toán. - Cổng thanh tốn kết nối với mạng tài chính truyền thống cho phép giao dịch.
- Máy tính của người bán lưu trữ các thông tin báo đáp và gửi hóa đơn tới người mua.

3.3.3. Cấu trúc của hệ thống thị trường mở OM – Open Market


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

×