1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Quản trị mạng >

Mở cửa sổ quản lý DNS Thêm trường zone Thêm một host mới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (744.72 KB, 36 trang )


trị này ta có thể thay đổi khi cấu hình zone. Hết thời gian sống bản ghi sẽ được xóa khỏi bộ nhớ cache.
IV.Cài đặt DNS Server cho Window 2000

IV.1. Mở cửa sổ quản lý DNS


Bước 1: Mở của sổ quản lý DNS
Bấm vào mune Start chọn Programs và sau đó là Administrative tools Chọn DNS Manager
Bước 2: Cửa sổ quản lý DNS server sẽ xuất hiện
Tại cửa số quản lý DNS server bạn có thể khai báo các tính năng của DNS

IV.2 Thêm trường zone


166
Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV1
zone là tên miền domain name mà server quản lý. Tại cửa sổ quản lý DNS tại phần server quản lý bấm chuột phải để hiện menu và chọn new zone như
hình trên
Bấm và new zone sẽ hiện cửa sổ cho phép chọn kiểu dữ liệu mà zone quản lý. Standard Primary là loại dữ liệu của zone được khai báo và quản lý ngay tại
server. Còn Stardard Secondary là loại zone mà dữ liệu được lấy về từ Standard Primary và dữ liệu cũng nằm trên server . Standard Primary thường
sử dụng để dự phòng cho các zone đã tồn tại. Bấm Next để tiếp tục
167
Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV1
Sẽ xuất cửa sổ như trên. Forward lookup zone là loại zone quản lý việc chuyển đổi từ domain name sang địa chỉ IP. Còn phần Reverse lookup zone quản lý
việc chuyển đổi từ IP sang Domain name. Bấm Next tiếp tục
Tại cửa sổ này điền zone domain name mà sẽ quản lý. Bấm Next tiếp tục
Điền tên của file để lưu trữ zone tại Create a new file with this file name hoặc sử dụng file có sẵn tại Use this existing file Và bấm Next cho đến khi
xuất hiện nút finish để kết thúc tạo zone
IV.3.Thêm tên miên domain name
Tại của sổ quản lý domain chọn vào server và bấm chuột phải hiện lên menu và chọn New Domain... để điền một domain mới .
168
Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV1
Sau khi bấm vào New Domain nó sẽ xuất hiện cửa sổ cho phép bạn điền tên miền mà server được phép quản lý. Sau khi điền bấm OK để kết thúc

IV.4 Thêm một host mới


Tại cửa sổ quản lý DNS chọn zone đã tạo và bấm chuột phải chọn new host
Xuất hiện cửa sổ cho phép ta khai báo host mới
169
Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV1
Bạn điền tên của host mà muốn tạo. Tên của host sẽ được tự động điền thêm phần domain để thành tên đầy đủ của host.
Ví dụ: như trên đây là vùng quản lý zone location là ktm.vnn.vn. Vậy
khi bạn điền Name là www và IP address là 203.162.0.100 thì sẽ tương ứng với định nghĩa domain www.ktm.vnn.vn. trỏ đến địa chỉ IP 203.162.0.100
www.ktm.vnn.vn. IN A 203.162.0.100

IV.5 Tạo một bản ghi web tạo bí danh


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (36 trang)

×