1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >

Cấu trúc LLSX. Tính chất đặc biệt của LLSX hiện đại.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (122.39 KB, 18 trang )


Mặt khác, LLSX có tính khách quan trong quá trình sản xuất. Thật vậy không có một quá trình sản xuất nào mà lại không cần đến sức lao động của
con ngời hay những yếu tố sẵn có trong tự nhiên. Nói cách khác trong quá trình sản xuất vật chất không thể không cần đến LLSX.

b. Cấu trúc LLSX.


LLSX bao gồm ngời lao động và t liệu sản xuất. Hoạt động lao động sản xuất vừa là điều kiện cho sự tồn tại của con ng-
ời vừa là phơng thức để làm biến đổi đời sống và bộ mặt xã hội. Chính những ngời lao động là chủ thể của quá trình lao động sản xuất,
với sức mạnh và kĩ năng lao động của mình, sử dụng t liệu lao động trớc hết là công cụ lao động, tác động vào đối tợng lao động để sản xuất ra của cải vật
chất.
Bớc kinh tế tri thức, sự phát triển cđa LLSX biĨu hiƯn ë hai mỈt :
. TrÝ lùc đóng vai trò chủ đạo, tức là sẽ xuất hiện một tầng lớp lao động trí óc đông đảo hợp thành chủ thể trong đội ngũ những ngời lao động.
. Những nhân tố mới thúc đẩy LLSX sẽ đợc phát triển rộng khắp.
T liệu sản xuất bao gồm t liệu lao động và đối tợng lao động. Con ngời không thể SXVC mà không cần đến những yếu tố sẵn có trong tự nhiên nh đất,
nớc, khoáng sản, không khí, Đó chính là những đối t
ợng lao động. Đặc trng nổi bật của công cụ sản xuất và đối tợng lao động biểu hiện chủ yếu ở sự gia
tăng hàm lợng khoa học và công nghệ, cuối cùng là hàm lợng tri thức đợc kết tinh trong sản phẩm ngày càng nhiều.
Còn t liệu lao động là những phơng tiện, công cụ lao động mà con ngời sử dụng để tác động vào đối tợng lao động, sản xuất ra của cải vật chất. Thông
qua các công cụ của họ đã chứng tỏ họ có hoạt động lao động và đây cũng
4
chính là ranh giới tách ngời ra khái giíi sinh vËt nãi chung, thÕ giíi ®éng vật nói riêng.

c. Tính chất đặc biệt của LLSX hiện đại.


Trong sự phát triển của LLSX, khoa học đóng vai trò ngày càng to lớn. Sự phát triển của khoa học gắn liền với sản xuất là động lực mạnh mẽ thúc đẩy
sản xuất phát triển. Ngày nay, khoa học đã phát triển đến mức trở thành
nguyên nhân trực tiếp của nhiều biến đổi to lớn trong sản xuất, trong đời sống và trở thành LLSX trực tiếp.
Những phát minh khoa học trở thành thang điểm xuất phát ra đời những ngành sản xuất mới, những máy móc thiết bị mới, công nghệ mới nguyên vật
liệu mới, năng lợng mới. Sự thâm nhập ngày càng sâu của khoa học vào sản xuất, cụ thể là vào ngời lao động và t liệu sản xuất, trở thành một yếu tố không
thể thiếu đợc trong sản xuất đã làm cho LLSX có bớc phát triển nhảy vọt, tạo thành cách mạng khoa học công nghệ hiện đại.
Yếu tố trí lực trong sức lao động đặc trng cho lao động hiện đại không còn là kinh nghiệm và thói quen của họ mà là tri thức khoa học. Nh vậy, dù
không phải là u tè thø ba cđa LLSX nhng cã thĨ nãi khoa học và công nghệ hiện đại là đặc trng cho LLSX hiện đại.

2. Vai trò của con ngời trong LLSX. a. Kh¸i niƯm con ngêi.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

×