1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >

Con ngời là nhân tố trung tâm có tính quyết định LLSX.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (122.39 KB, 18 trang )


qua môi trờng sống con ngời có sự tác động qua lại lẫn nhau thực hiện các quan hệ xã hội tạo nên bản chất ngời, làm cho con ngời khác với con vật.

b. Con ngời là nhân tố trung tâm có tính quyết định LLSX.


Trong các yếu tố của LLSX, LLSX hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân là ngời lao động. Con ngời là nhân vật chính của lịch sử, vừa là
mục tiêu, vừa là động lực để phát triển xã hội. nhân tố con ngời vừa là phơng
tiện sáng tạo ra mọi giá trị của cải vật chất và tinh thần, sáng tạo và hoàn thiện ngay chính bản thân mình đồng thời vừa là chủ nhân sử dụng có hiệu quả mọi
tài sản vô giá ấy. Trên phơng diện đó vai trò nhân tố con ngời lao động trong LLSX là yếu tố động nhất sáng tạo nhất của quá trình sản xuất. Nhân tố trung
tâm của con ngời chính là sức lao động bao gồm thể lực và trí lực. Không có ngời lao động nào trong quá trình sản xuất vật chất lại không cần đến lao đông
thể lực hay lao động cơ bắp. Chính những ngời lao động là chủ thể của quá trình lao động sản xuất, với sức mạnh và kĩ năng lao động của mình, sử dụng
t liệu lao động trớc hết là công cụ lao động, tác động vào đối tợng lao động để sản xuất ra của cải vật chất. Cùng với quá trình lao động sản xuất, sức mạnh và
kỹ năng lao động của con ngời không ngừng đợc tăng lên, đặc biệt là trí tuệ của con ngời ngày càng phát triển. Trong quá trình đó không những con ngời
sử dụng trí tuệ nội tại của mình mà còn đợc kế thừa những kinh nghiƯm qua häc hái lÉn nhau gi÷a nh÷ng ngêi lao động cho nên có thể nói kinh nghiệm
cũng là một LLSX. Kinh nghiệm đợc tích luỹ dần trở thành kỹ năng và cao hơn nữa nó có thể trở thành tri thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ.
Vai trò con ngời trong thời đại mới là cần hiểu sâu sắc những giá trị lớn lao và ý nghĩa quyết định của nhân tố con ngời, chủ thể của mọi sáng tạo, mọi
nguồn của cải vật chất và văn hoá, mọi nền văn minh của các quốc gia .Con
ngời ph¸t triĨn cao vỊ trÝ t, cêng tr¸ng vỊ thĨ chất, phong phú về tinh thần,
8
trong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của CNXH.
Hơn nữa, các nhân tố khác đều là sản phẩm của ngời lao ®éng . ChØ cã nh©n tè con ngêi míi cã thể làm thay đổi đợc công cụ sản xuất làm cho sản
xuất ngày càng phát triển với năng suất và chất lợng cao, thay đổi quan hệ sản xuất và các quan hệ xã hội khác. Công cụ lao động thô sơ hay hiện đại, xấu
hay tốt, phụ thuộc trực tiếp vào nhân tố con ngời. Giới tự nhiên nói chung và đối tợng lao động nói riêng, chỉ là những vật vô tri vô giác mà thôi. Nó chỉ có
ý nghĩa khi trở thành sản phẩm phục vụ nhu cÇu cđa con ngêi. Mn vËy tÊt u ngêi lao động phải tác động vào t liệu sản xuất để sản sinh ra nó. Nh thế
quá trình SXVC không thể thoát ly khỏi lao động của con ngời. Trong thời đại mới, nhân tố con ngời có tri thức ngày càng đóng vai trò quyết định hơn trong
LLSX. Có thể khẳng định rằng nhân tố con ngời đóng vai trò quyết định quá trình lao động sản xuất ra của cải vật chất.
II.Chiến lợc phát triển GD ĐT nguồn nhân lùc theo híng CNH, H§H ë ViƯt Nam trong thêi kì quá độ.

1. Tính tất yếu khách quan và nội dung CNH, HĐH của Việt Nam trong thời kí quá ®é.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

×