1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >

Tính tất yếu khách quan nớc ta phải CNH, HĐH.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (122.39 KB, 18 trang )


trong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của CNXH.
Hơn nữa, các nhân tố khác đều là sản phẩm của ngời lao động . Chỉ có nhân tố con ngời mới có thể làm thay đổi đợc công cụ sản xuất làm cho sản
xuất ngày càng phát triển với năng suất và chất lợng cao, thay đổi quan hệ sản xuất và các quan hệ xã hội khác. Công cụ lao động thô sơ hay hiện đại, xấu
hay tốt, phụ thuộc trực tiếp vào nhân tố con ngời. Giới tự nhiên nói chung và đối tợng lao động nói riêng, chỉ là những vật vô tri vô giác mà thôi. Nó chỉ có
ý nghĩa khi trở thành sản phẩm phục vụ nhu cầu của con ngời. Muốn vậy tất yếu ngời lao động phải tác động vào t liệu sản xuất để sản sinh ra nó. Nh thế
quá trình SXVC không thể thoát ly khỏi lao động của con ngời. Trong thời đại mới, nhân tố con ngời có tri thức ngày càng đóng vai trò quyết định hơn trong
LLSX. Có thể khẳng định rằng nhân tố con ngời đóng vai trò quyết định quá trình lao động sản xuất ra của cải vật chất.
II.Chiến lợc phát triển GD ĐT nguồn nhân lực theo hớng CNH, HĐH ở Việt Nam trong thời kì quá độ.

1. Tính tất yếu khách quan và nội dung CNH, HĐH của Việt Nam trong thời kí quá độ.


a. Tính tất yếu khách quan nớc ta phải CNH, HĐH.


Mỗi phơng thức sản xuất đều ra đời và tồn tại trên một cơ sở VCKT t- ¬ng øng víi nã. C¬ së VCKT cđa CNXH là một nền công nghiệp lớn hiện đại,
trớc hết là công nghiệp nặng có đủ khả năng trang bị kỹ thuật hiện đại cho
công nghiệp và các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân, nhằm không ngừng phát triển nền sản xuất lớn xá hội chủ nghĩa và cải thiện đời sống nhân
dân.
9
CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện hoạt động kinh tế, dịch vụ và quản lý từ trạng thái sử dụng sức lao động là chính sang trạng
thái sử dụng sức lao động kết hợp với kỹ thuật công nghệ hiện đại tạo ra năng suất lao động ngày càng cao.
CNH, HĐH là một tính quy luật để xây dựng cơ sở VCKT cho CNXH. C¬ së VCKT cđa mét ph¬ng thøc sản xuất là toàn bộ những t liệu vật chất
trong đó chủ yếu là công cụ sản xuất mà lao động trong xã hội sử dụng. Cơ sở VCKT của phơng thức sản xuất trớc t bản là hết sức lạc hậu, chủ yếu là công
cụ lao động thủ công. Trong chủ nghĩa t bản nền đại công nghiệp cơ khí hoá đã tạo cái cốt cho chủ nghĩa t bản tồn tại. Nó tự khẳng định mình là một phơng
thức sản xuất thống trị trong lịch sử. Việt Nam quá độ lên CHXH bỏ qua giai đoạn t bản thiếu một tiền đề VCKT mà chủ nghĩa t bản để lại. Mặt khác Việt
Nam là một nớc có nền kinh tế kém phát triển, cha có nền sản xuất lớn dựa trên nền tảng công nghiệp lớn. Do đó để xây dựng CNXH tất yếu nớc ta phải
CNH, HĐH. Gắn CNH với HĐH làm cho kinh tế nớc ta dần đạt tới trình độ tiên tiến
của thế giới. Thời đại ngày nay cách mạng khoa học công nghệ là một đặc tr- ng, khoa học công nghệ trở thành LLSX trực tiếp, nó vừa là nền tảng vừa là
động lực của quá trình CNH. Đồng thời gắn CNH với HĐH sẽ tránh đợc nguy cơ tụt hậu xa về kinh tế giữa nớc ta với các nớc trên thế giới, đặc biệt là các n-
ớc có nền kinh tế phát triển. Hơn nữa CNH là cần thiết và có nhiều tác dụng. Đó là :
. Thúc đẩy LLSX phát triển cao dẫn đến năng suất lao động cũng cao. . Củng cố quan hệ sản xuất mới đảm bảo cho sự thắng lợi hoàn toàn trong
công cuộc xây dựng CNXH nớc ta.
10
. Tạo ra những điều kiện cho sự phát triển văn hoá giáo dục. Bản thân sự nghiệp xây dựng cơ sở VCKT đòi hỏi quần chúng phải có trình độ giác nhộ
cách mạng, trình độ văn hoá, trình độ khoa học ngày càng cao.
. Tạo ra cơ sở cho việc phát triển kinh tế đối ngoại. . Để xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ phải có một nền công nghiệp
hiện đại tÝch l tõ néi bé nỊn kinh tÕ qc d©n, đảm bảo an toàn lơng thực.
. Nó là cơ sở vật chất cho củng cố an ninh quốc phòng, độc lập dân tộc và CNXH đợc bảo vệ vững chắc.

b. Néi dung CNH, H§H níc ta.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

×