1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >

I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (808.9 KB, 25 trang )


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
Kết thúc mođun này học viên có khả năng: ƒ
Nắm vững một số công cụ lập kế hoạch dự án như: biểu đồ Gantt, phương pháp đường tới hạn, kỹ thuật đánh giá và xem xét chương
trình. ƒ
Nắm vững phương pháp xây dựng lịch trình thực hiện dự án. ƒ
Xem xét lại khối lượng công việc, lựa chọn các cơng cụ để lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA.
ƒ Xây dựng kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA cho một dự án
đơn giản bằng tay
Kết thúc Mođun KH2: “Cấu trúc hệ thống tổ chức dự án ODA” và KH3 “Cấu trúc sản phẩm, quy trình và phân chia cơng việc dự án ODA”
ƒ Người học tự nghiên cứu tài liệu .
ƒ Giáo viên nêu vấn đề trước khi học, gợi ý và hỗ trợ trong quá trình học.
ƒ Thực hành lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA
ƒ Tự kiểm tra đánh giá
ƒ Mođun KH4: “Lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án”
1. Tự tìm hiểu cơ sở lập kế hoạch và xây dựng lịch trình thực hiện dự án ODA.
2. Thực hành các kỹ năng đã học 3. Tự kiểm tra đánh giá
Trang số: 1 25
Mođun KH4:
LẬP KẾ HOẠCH VÀ LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ODA
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
ƒ một trình tự
ƒ n đề phức tạp liên quan đến các yếu tố có ảnh hưởng qua lại lẫn
ƒ uyết định bởi vì nó liên quan tới
ƒ
cụ giao tiếp trung tâm nhằm điều phối công việc của các bên ƒ
ian thực ƒ
c thay đổi và điều chỉnh ƒ
cả thời gian chậm trễ do xem xét lại và chuẩn y các vấn đề ƒ
iệc cần phải được mô tả rõ ràng ƒ
iên tục và người quản lý

1. Một số khái niệm về lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án


Lập kế hoạch là việc cung cấp thông tin để trả lời các câu hỏi: Ai? Làm cái gì? Khi nào? Trong bao nhiêu lâu? và các mối quan hệ giữa chúng ra sao?
Việc lập kế hoạch dự án có thể hình dung là việc thiết lập hành động xác định có thể dự đoán trước.để thực hiện dự án.
Lập kế hoạch là một công cụ quản lý cần thiết để tạo điều kiện hiểu được các vấ
nhau. Qua trình lập kế hoạch là quá trình ra q
việc chọn giữa các khả năng khác nhau. Lập dự án là rất cần thiết do tính mới, duy nhất, cũng như giới hạn về
nguồn lực, kinh phí. Lập kế hoạch dự án là khâu quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị thực hiện dự án nhằm quản lý dự án một cách có hiệu quả.
Đây là công liên quan.
Kế hoạch cung cấp cơ sở cho việc phối hợp, kiểm soát, liên lạc và cam kết về dự án. Kế hoạch là công cụ cho việc đo tiến trình của dự án. Như vậy,
lập kế hoạch là cơ sở để theo dõi chất lượng, giá thành và thời g hiện các hạng mục công việc cần thiết cho việc hoàn thành dự án.
Lập kế hoạch là một quá trình và là bước đầu tiên khi xây dựng lịch trình thực hiện dự án. Đây chứ không phải là một hoạt động đơn lẻ. Khi điều
kiện thực hiện dự án thay đổi, cần có những điều chỉnh kế hoạch. Việc lập kế hoạch tốt và iên tục cập nhật sẽ giúp chỉ ra cá
lịch trình thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất. Lập kế hoạch là yếu tố thúc đẩy các thành viên dự án hồn thành cơng việc
của mình đúng thời hạn bằng cách chỉ ra trách nhiệm của mỗi người một cách rõ ràng và công khai. Qua việc lập kế hoạch, sự phối hợp, giao thoa
công việc giữa các cá nhân cũng được thiết lập. Trong kế hoạch phải tính đến thời gian hợp lý cần cho sự trao đổi thông tin giữa các thành viên dự
án, bao gồm quan trọng.
Khi lập kế hoạch, các hạng mục công v trước khi chúng bắt đầu được thực hiện.
Các hệ thống kế hoạc hố và cơng cụ trong việc lập kế hoạch phải linh động. Lập kế hoạch là một quá trình cập nhật l
Trang số: 2 25
luôn cần kiểm tra tiến độ, so sánh với kế hoạch.
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Tồn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
và cập nhật một cách liên tục kế hoạ
quản lý dự án khác. Trong mỗi lĩnh vực quản lý dự án xem Mođun KH1, cần có kế hoạch
riêng cho các hoạt động cụ thể của mình.
ệc có thể xác định W
; án. Sau
x rõ khối lượng từng hạng
cơng việc, thời gian và chi phí c
ạng mục. H
c chia nhỏ hoạt động tổng thể: . dụ v
c n v c ổ ể ủa m t d án xây nhà
ả Trách iệm
ần
Kế hoạch phải bao gồm và liên kết được các thành phần sau của một dự án: Phạm vi dự án; Ngân sách; Thời gian thực hiện; và Chất lượng. Trong quản
lý thực hiện dự án ODA, cần phải xây dựng
ch, lịch trình thực hiện dự án làm cơ sở cho các công tác
Việc chia nhỏ công việc dự án thành các hạng mục công vi một cách rõ ràng, dễ đo đếm và quản lý Cấu trúc chia nhỏ công việc
xem Mođun KH3 là rất quan trọng trong lập kế hoạch thực hiện dự BS
đó cần ác định ừng h
mục ần thiết cho t
ãy xem 1 ví dụ về việ Bảng 1 Ví
ề chia nhỏ ơ g iệ t ng th c ộ ự
Mã hố
Mơ t nh
Tu
Xây nh ho
động tổ trong cấu
ph ia cơng việc
à Từ các ng thể
ạt trúc ân ch
4 8 12 16
20 24
10
A Kế hoạch
20
Vị trí B
30
Làm móng
G
40
Làm khung
D
50
Đổ mái E
60
Lắp đặt hệ R thống
70
Quản lý dự án
V
Lập , lịch trình thự
án kế hoạch
c hiện dự
Tổng thể Tổ chức
Quản lý Quản lý
nhân sự tài chính
mua sắm
Trang số: 3 25
Thực hiện các hoạt động liên quan tới môi trường, xã hội
Giám sát, đánh giá và báo cáo
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (25 trang)

×