1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >

I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (808.9 KB, 25 trang )


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
Lịc thà
một sơ đồ chỉ ƒ
ƒ ơ sở để theo dõi và kiểm soát hoạt động
ƒ ơn
ơ
t khi mỗi lớp cơng việc chính
õ trách nhiệm a
đề có thể nảy ược bắt đầu từ thời
Việ dụng như một
n nảy sinh. - nguyên nhân
bộ dự án. ư, chặt chẽ trong chỉ đạo.
h trình thực hiện dự án chính là kế hoạch thực hiện dự án đã được lập
nh một thời gian biểu hoạt động. Lịch trình được xem như rõ khi nào một hoặc một nhóm hoạt động sẽ bắt đầu hoặc kết thúc
Lập lịch trình đối với dự án quan trọng hơn nhiều so với hoạt động thường xun vì các dự án thiếu tính liên tục và thường gây ra các vấn đề
phức tạp hơn cho việc điều phối cơng việc. Lịch trình cũng được dùng như c
của dự án. Cùng với lập kế hoạch, và sử dụng kinh phí, nó được coi như một trong những công cụ chủ yếu cho việc quản lý dự án.
Trong mơi trường dự án, vai trò của việc lập lịch trình quan trọng h nhiều so với trong mơi trường hoạt động thường xuyên như trong các c
quan doanh nghiệp vì các dự án khơng liên tục như các hoạt động thường ngày và thường có những vấn đề nảy sinh phức tạp hơn nhiều
trong việc điều phối cơng việc.
ƒ Lịch trình thường dựa trên các kế hoạch hành động vàhoặc Cấu trúc chia
nhỏ công việc WBS. Và đó là một điều tố trong WBS được lập lịch trình trong đó đề cập đến mọi gói cơng việc.
ƒ Lịch trình phải được điều chỉnh khi kế hoạch tương ứng có sự thay đổi.
Cách tiếp cận cơ bản của mọi kỹ thuật lập lịch trình là xây dựng một mạng lưới nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các sự kiện. Mạng lưới này có thể minh
họa bằng sơ đồ để biểu diễn mối quan hệ tuần tự giữa các nhiệm vụ của dự án. Các nhiệm vụ bắt buộc phải tiến hành trước hoặc sau các nhiệm vụ khác
sẽ được xác định rõ ràng cả về mặt thời gian.
Khi lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án, cần xác định r ng vấn
củ từng cá nhân, thời gian thực hiện, kinh phí và nhữ sinh. Công tác lập kế hoạch, xây dựng lịch thực hiện đ
điểm chuẩn bị triển khai dự án và kéo dài liên tục trong suốt thời gian thực hiện dự án cho đến khi dự án kết thúc. Việc lập kế hoạch tốt sẽ phát hiện ra
các thay đổi và điều chỉnh lịch trình thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.
c lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án có thể được sử cơng cụ hữu hiệu để ngăn ngừa các vấn đề không mong muố
ƒ Giúp hạn chế sự chậm trễ của từng hạng mục cơng việc
chính dẫn đến sự chậm trễ của tồn ƒ
Giúp tránh chi vượt dự toán là điều hay gây ra tranh cãi.
Trang số: 4 25
ƒ Hỗ trợ cho quản lý nhân s
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (25 trang)

×