1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >

I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (808.9 KB, 25 trang )


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
Lịch trình tóm tắt
tổng thể
Bắt đầu Kết thúc
Mỗ xem é
lần i tháng
t lại 1 x
Mức độ chi tiết theo tuần hoặc
ngày
3 – 6 tháng Mỗi tháng
tháng thêm vào 1
Mức độ chi tiết theo tháng hoặc
tuần
Hôm nay
Để chuẩn bị lịch trình cơng việc, cần tiến hành như sau: ƒ
Xem xét cấu trúc phân chia công việc, ma trận trách nhiệm, lịch trình tóm tắt tổng thể và mức độ chi tiế
t ƒ
Lựa chọn công cụ lên lịch trình sơ đồ theo thời gian, hệ thống ưu tiên ƒ
Phân chia các h thể thành các hoạt
động nhỏ hơn và chuẩn bị các danh sách các hoạt động ực cho mỗi h
ƒ Ước lượng quãng t i
hiện cho mỗi hoạt động ƒ
Thiết lập thứ tự của á ng
ƒ Chuẩn bị sơ đồ ưu tiên về thời gian hoặc dạn
ƒ Xác định đường tới hạn
ƒ Tính tốn thời gian co dãn của các hoạt động
m xét, điều chỉnh lại kế hoạch khi thấy cần thiết Trong dự án dài h n, tiếp cận “cuốn chiếu” được áp
g vi ết
hoá lịch trình thực hiện dự án. Mỗi tháng, cần xem xét lại lịch trình để điều chỉnh cho các tháng tiếp theo.
Hình cận cuốn chiếu
oạt động oạt động trong lịch trình tóm tắt tổng
ƒ Phân phối trách nhiệm và nguồn l
g c
oạt động hờ
c ian thự
c hoạt độ g lịch trình khác
ƒ Xe
ạ dụng tron
ệc chi ti
1. Tiếp
Cả nhóm dự án tiến hành việc xây dựng các h
hoạt động cụ thể từ
Trang số: 5 25
tổng thể và chú ý đến các gợi ý sau:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
ƒ Ph
m mo
ƒ Sử dụ
ƒ Đơ
c quãng
ƒ Cá
danh ƒ
Đố cá
nh ƒ
Phân ƒ
M ia
đình, ƒ
Qu ƒ
Lựa c Hãy
ịch trình th
ân chia các hoạt động tóm tắt tổng thể thành các hoạt động cụ thể xe đun KH3
ng tiếp cận “cuốn chiếu” cho các dự án dài hạn n vị thời gian của các hoạt động phải nhỏ hơn đơn vị thời gian của cá
kiểm soát c hoạt động được mô tả bằng các động từ đối với các “hành động” và
từ đối với “Những yếu tố bị ảnh hưởng” i với mỗi hoạt động, phân phối trách nhiệm cho một tổ chức hay một
ân cụ thể, riêng biệt phối một nguồn lực cho mỗi hoạt động cụ thể
ã hoá các hoạt động một cách hệ thống, thể hiện được mối quan hệ “g liên quan chặt chẽ” của chúng
ản lý dự án là quá trình liên tục, khơng cần phân tách Bảng 1 họn cơng cụ thích hợp để lập kế hoạch và lịch trình dự án
xem và ghi nhận một số nguyên tắc cơ bản của việc lập kế hoạch và l ực hiện dự án.
1. Công tác lập kế hoạch phải được tiến hành trước khi bắt đầu thực hiện các hạng mục công việc của dự án;
2. Việc lập kế hoạch và lịch trình thực hiện phải có sự tham gia của những người sẽ thực sự làm việc trong dự án;
3. Bao quát tất ả các khía cạnh của dự án: phạm vi, đối tượng; c
ngân sách; thời gian và chất lượng; 4. Bảo đảm tí
nh linh hoạt của kế hoạch, cho phép điều chỉnh kế hoạch, có tính đến thời gian xem xét và phê duyệt;
5. Làm o kế ch
hoạch thực sự đơn giản, loại bỏ những chi tiết rắc rối làm cho người đọc khó hiểu;
6. Cần phải nhớ rằng lịch trình thực hiện chỉ là dự định để tiến hành cơng việc và nó khơng bao giờ chính xác tuyệt đối;
7. Trao đổi kế quan. Mọi kế hoạch sẽ
hoạch với tất cả các bên liên vô giá trị nế không được mọi người biết đến.
u
Nhà quản lý dự án cần phải thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến kế ƒ
Lập biểu đồ tiến trình Theo dõi tiến triển cơng việc theo kế hoạch
ƒ Cập nhật thường xuyên bản kế hoạch
Trang số: 6 25
hoạch trong quá trình thực hiện dự án như sau: ƒ
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (25 trang)

×