1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >

I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (808.9 KB, 25 trang )


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
GHI NHỚ
Việc lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án là rất quan trọng. Đây là
công cụ phục vụ cho công tác quản lý thực hiện dự án một cách hiệu quả
nhất, cũng như cơ sở cho việc kiểm soát và đánh giá tiến trình thực hiện
và chất lượng dự án.
Hãy ghi nhận mơ tả sơ bộ về đặc điểm của một số phương pháp lập kế hoạch và lịch trình thực hi
Một n
ện dự án
số cơng cụ lập kế hoạch và lịch trình thực hiệ dự án
Hình 2.
Biểu đ Biểu đ
Mơ tả sơ bộ
Biểu đồ Gantt biểu thị một kế hoạch đã được lập cho một số nhiệm vụ, được trình bầy trên trục hoành theo
thời gian. ồ thanh –
ồ Gantt
Phương pháp đường tới hạn –
CPM CPM được thiết kế cho các dự án xây dựng và đã
thiết để hồn thành cơng việc, sử dụng khi xây dựng lịch t
n
được các công ty xây dựng chấp nhận rộng rãi. Bản chất CPM là phương pháp xác định thời gian cần
rình thực hiệ dự án.
Biểu E
Kỹ đ
giá v m
chươ ìn
Trang số: 7 25
đồ P RT thuật
à xe ánh
xét ng tr h
PERT ụng rộng rãi trong công nghiệp chế
v ươ đồng với phươ pháp C M.
ù v chỉ t trung vào yếu
ời gian của ự án và s
ng tí suất v thời gian của
h tr
iúp việc xác định khả năng một c hoàn thành tại mộ
ời điểm cho c
được áp d tạo à có điểm t ng
ng P
D d
ậy, PERT ử dụ
ập nh toán xác
tố th ề
một oạt động để ợ g dự án có t
trướ hể đượ
khơng. t th
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA

2. Bi Ganttểu đồ
Danh sách hoạt động chỉ ra các hoạt động cần tiến hành, cùng với cá nhântổ chức chịu trách nhiệm, quãng thời gian thực hiện, thời gian khởi đầu và kết
thúc. Hãy xem ví dụ về danh sách hoạt động trong việc chuẩn bị kế hoạch xây nhà.
Bảng 2. Danh sách công việc trong việc chuẩn bị kế hoạch xây nhà
Hoạt động Trách nhiệm Quãng
thời gian Khởi đầu Kết thúc
100 Mua đất Chủ dự án
1 1
101 Nghiên cứu vị trí Kiến trúc sư 2
1 3
10 3
2 Xác định nhu cầu Kiến trúc sư 2
1 10
ư 1 3
4 3 Kết thúc bản vẽ
Kiến trúc s 104 Lựa chọn nhà
cung cấp Chủ dự án
2 4
6 105
n trúc sư 1 4
5 Cung
cấp thiết bị Kiế 106 Lập kế hoạch xây Chủ dự án
1 6
7 dựng
ể hạn
với sách
động hơn. i quan hệ tương hỗ giữa
các hoạt động và không liên kết cần thiết với lịch thực hiện. Một
tự động làm thay đổi các hoạt động tiếp theo
ƒ L
hữu ản lý lịch trình hoạt đ
dự án, nhưng ít khi đư
để quản lý những công việc cụ thể, chi tiết vì h
ều mố n ệ tươ g hỗ giữa các hoạt ng. Loại
đồ này thường được sử dụng cho các dự án có mối quan hệ giữa các ể không quá hức t
C k tiến hành xây dựn
u a tt:
ƒ ác
ạt động; ƒ
i gian cần thiết hồn thành cơng vi ỗi hoạt động,
ào k i lượng công việc, nguồn lực ch phé g
g n d án;
Bi u đồ dạng hình thanh Gantt là một loại biểu đồ là sơ đồ thực hiện các g mục công việc theo thời gian, được sử dụng trong lập kế hoạch. Đối
một số dự án đơn giản, biểu đồ dạng hình thanh gần giống với danh g việc,
côn nhưng được thể hiện theo kiểu đồ thị, sinh
ƒ Biểu đồ Gantt khó cập nhật và khơng mơ tả mố
được các thơng tin về chi phí, nguồn lực sự thay đổi trong một hoạt động không
Trang số: 8 25
à công cụ hiệu để qu
ợc áp dụng ộng chung của
nó khơng thể sơ
iện nhi i qua h
n độ
hoạt động dễ h u, p
ạp. ác bước cơ bản hi
g biể đồ G n Định nghĩa c
Tính tốn thờ ho
để ệc cho m
tuỳ thuộc v để hồn thành
hố ự
o p, tổn thời ia
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Tồn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
ƒ ác định mối liên hệ giữa một hoạt động với các hoạt động khác;
ƒ iệ dự án mỗi hoạt động được biể
ễn m t thanh
c hoành thời gian; ƒ
i gian cho tất cả các hoạt động cho đến khi hoàn thành lịch trình là khi các hoạt động đã được sắp xếp sao cho thời điểm hoàn thành
ã được định
ntt
Mã Hoạt động Quãng thời
1 2 3 4 5 6 7
X Vẽ lịch thực h n
u di bằng ộ
ngang theo trụ Điều chỉnh thờ
của chúng khơng vượt q thời điểm hồn thành dự án đ trước
Hãy xem ví dụ về biểu đồ dạng hình thanh Gantt Bảng 3. Biểu đồ dạng hình thanh Ga
gian tuần
100 Mua đất Chủ dự
án 1
xxx 101
Kiế xxx xxx
Nghiên cứu vị trí 2
n trúc sư 102 Xác n
xxx đị h nhu cầu 2
xxxx Kiến trúc sư
103 Kết thúc bản vẽ Kiến trúc sư
1 xxx
104 Lựa chọn nhà cung cấp Chủ dự
án 2
xxx xxx
105 Cung cấp thiết bị
1 xxx
106 L ự
ập kế hoạch xây d ng Chủ dự án
1 xxx
Sử dụng biểu đồ Gantt có một số ưu nhược điểm như sau: ƒ
Biểu đồ này rất dễ hiểu nhưng khó cập nhật và khơng mơ tả mối quan hệ tương hỗ giữa các hoạt động
ƒ Không liên kết được các thơng tin về chi phí, nguồn lực cần thiết với lịch
thực hiện
Trang số: 9 25
ƒ Một sự thay đổi trong một hoạt động không tự động làm thay đổi các
hoạt động tiếp theo
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Tồn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (25 trang)

×