1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >

I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (808.9 KB, 25 trang )


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
3.
P ường tới hạn là một trong những nhóm phương pháp thuộc sơ
ại c
ch c
i hỏi chia nhỏ dự án ra thành nhiều hoạt động xác định h
ƒ , cũng như cho từng công việc cụ thể, chi tiết.
ng hỗ giữa các hoạt động và lịch trình sử dụng
ƒ ƒ
. Mạng lưới thường được vẽ dưới dạng sơ đồ mũi tên, sơ đồ nút; ƒ
Quãng thời gian D: quãng thời gian được ước tính cần để thực hiện một hoạt động đó;
Thời điểm b t đầ ES: thời điểm sớm nhất m
t hoạt động có thể bắt đầu;
Thời điểm kết thúc sớm EF: thời điểm sớm nhất mà một hoạt động có thể kết thúc, bằng Thời điểm bắt đầu sớm cộng Quãng thời gian: EF = ES + D
T ểm kết thúc muộn
: th m muộn nhất mà một h
độ ết thúc;
điểm bắt đầu muộn L ểm muộn nhất mà một hoạ
thể bắt đầu nhưng không làm chậm thời điểm kết thúc dự án: LS = LF - D
Phương pháp đường tới hạn CPM
hương pháp đ đồ mạng lưới, bao gồm:
- Sơ đồ ưu tiên PDM - Sơ đồ ưu tiên về quy mô thờigian
- Sơ đồ mũi tên
Sử dụng phương pháp này tốn nhiều công sức hơn biểu đồ Gantt, nhưng l ung cấp nhiều thông tin chi tiết cần thiết cho việc quản lý dự án một cá
ó hiệu quả. Nó đò được và liên hệ các hoạt động này với nhau theo một trật tự logic và chi tiết
ơn nhiều so với biểu đồ Gantt: Đây là công cụ hữu hiệu để xây dựng lịch thực hiên chung cho toàn bộ
dự án ƒ
Cung cấp mối quan hệ tươ kinh phí và các nguồn lực khác;
ƒ Đòi hỏi có những mơ tả rõ mối quan hệ giữa các hoạt động;
Một số khái niệm được sử dụng trong phương pháp đường tới hạn: Hoạt động: việc thực hiện một nhiệm vụ cần thiết để hoàn thành dự án.
Mỗi hoạt động thường đòi hỏi kinh phí, hoặc thời gian, hoặc cả hai; Mạng lưới: sơ đồ mô tả mối liên hệ giữa các hoạt động nhằm hoàn thành
dự án hoạt động. Quãng thời gian này phải tính đến tất cả các nguồn lực cần cho
ƒ ắ
u sớm à mộ
ƒ ƒ
hời đi oạt ng có
LF ời điể
thể k Thời
t có
động S: thời đi
ƒ
ố: 10 25
Trang s
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Tồn diện Quản lý ODA
CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (25 trang)

×