1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >

I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (808.9 KB, 25 trang )


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Tồn diện Quản lý ODA
CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
Trang số: 11 25
Tổng thời gian co dãn TF: tổng thời gian mà một hoạt động có thể chậm nhưng không làm chậm thời điểm kết thúc dự án: TF = LF - EF = LS - ES
Thời gian co dãn tự do FF: là quãng thời gian mà một hoạt động có thể chậm nhưng khơng làm chậm Thời điểm bắt đầu sớm của hoạt động kế
tiếp ngay sau đó; i
trên sơ đồ ời gian co dãn và Thời gian co
ời gian tối thiểu để hoàn thành
Phương pháp sơ đồ mạng lưới ưu tiên tạo ra lơgíc hay tập hợp các mối quan
Ví dụ về d hoạt động
1 chỉ ra ảy ra đồng
thời.
h ề mạng lưới lư
n dự
ƒ ƒ
ƒ Đường tới hạn: là chuỗi các hoạt động l lưới, trong đó mỗi hoạt động đều có Tổng th
dãn tự do bằng 0. Đường tới hạn xác định th dự án;
.1. Sơ đồ ưu tiên PDM
Mạng ên quan đến nhau
3
hệ qua lại giữa các hoạt động một cách rõ ràng. Đường nối c hoạt
động chỉ ra rằng các hoat động nằm bên phải thường xảy ra sau hoạt động nằm bên trái. Đường nối này cho phép nhà quản lý dự án xác định dường tới
hạn, là chuỗi các hoạt động kết hợp với nhau và sẽ xác định độ dài của dự án.
giữa cá
ự án xây nhà hình 3 cho thấy, các hoạt động tiếp theo rằng các hoạt động này độ ập với nhau và có thể x
c l
Hìn 3. Ví dụ v ới ưu tiê trong
án xây nhà
101 2
Nghiên cứu vị trí Kiến trúc sư
100
Mua đất Chủ dự án
1
102 2
Kiến trúc sư
Xác định yêu cầu
103
thành bản vẽ
iến trúc sư 1
Hoàn
K 10
5 1
Đặt hàng Kiến trúc sư
104 2
Chủ dự án Lựa chọn nhà
thầu 106
1 Kế hoạch xây
dựng Chủ dự án
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Tồn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
100 Mua đất
Chủ dự án 1
101 2
Nghiên cứu vị trí
Kiến trúc sư
102 2 Kiến trúc sư
Xác định yêu cầu
103 1
Hoàn thành bản vẽ
Kiến trúc sư 105 1
Đặt hàng Kiến trúc sư
104 2 hà th
ự án Lựa chọn n
Chủ d ầu
106 1 Kế hoạch xây
Chủ dự án dựng
Độ linh động
Hoạt động Rào
S ư
y an ết hợp các đặ
ểm a sơ
Gantt và sơ đồ ư
ên. Mối quan hệ logíc thể hiện bằng các mũi tên được thiết lập th
q ử d
the phương thẳng n
c i là hàng
rào. H nằm bên phải hàng rào sẽ xảy ra sau hoạt độ nằm bên trái
h à
h 4. u tiên về quy mô thờ ian
Thời gian tuần 1
2 3
4 5
6 7
Số hiệu Thời gian
ho ng
Mô tả ạt
độ
Nguồn lực
á ng
uỗ ho
ng cho mỗi d êm
quãng thời gian của các hoạt động thuộc lẫn nhau. Tổng thời gian củ
h ộn
uộc i gian cần
th ể

ơ đồ u tiên về qu
u ti
mô thời gi k c đi
củ đồ
ông ua việc s oạt động
ụng đường o
đứ g đượ gọ àng r o.
Hìn Sơ đồ ư
i g
ắt đầ định các hoạ động
co Khái niệm “B
u sớmchậm và Kết thúc sớmchậm” được sử dụng để xác thuộc nhóm “tới hạn” hay thuộc nhóm có thời gian
t dãn.
Trang số: 12 25
Để x ạt độ
c định đườ tới hạn ch ự án, cần th
i các vào
phụ a các
oạt đ g phụ th này là thờ
iết đ thực hiện d án.
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (25 trang)

×