1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >

I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (808.9 KB, 25 trang )


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
ởi Kết úc
n Tổng
mức độ linh
động
Bảng 4. Thời gian bắt đầu và kết thúc
Mã Hoạt động Trách
nhiệm Khoảng Khởi Kết Kh thời
gian đầu
sớm thúc
sớm đầu
muộn th
m ngày
uộ 100
Mua đất Chủ dự án 4 0
4 4
101 Nghiên cứu
Kiến t vị trí
rúc sư 8 4
12 4
12 102
Xác định nhu cầu
Kiến trúc sư 8 4
12 4
12 103
Kết thúc bản vẽ
Kiến trúc sư 4 12
16 12
16 104
Lựa chọn Chủ dự án
8 16 24
16 nhà cung
cấp 24
105 Cung cấp
Kiến trúc sư 4
thiết bị 16
20 20
24 4
106 Lập kế
Chủ dự án 4 24
28 24
28 hoạch xây
dựng
oạch là rất quan trọng. cụ
Cơng cụ Sử dụng khi nào
Ví dụ
Lựa chọn cơng cụ thích hợp để lập kế h Bảng 5. So sánh các công
Biểu đồ thanh hoạt động song song dự án
đường Logic đơn giản với một vài
Xây dựng đơn giản
Sơ đồ mạng lưới Logic phức tạp với rất nhiều
hoạt động song song dự án phức tạp
Xây dựng cầu, hệ thống cấp nước
GHI NHỚ
Một số khái niệm cần chú ý lập k
Trang số: 13 25
ế hoạch dự án bằng phương pháp
đường tới hạn: Đường tới hạn, Thời gian thực hiện dự án, Thời gian co
dãn tự do.
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Tồn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA

3.2. Phương pháp xây dựng hệ thống đường tới hạn và sơ đồ mũi tên


Quy trình xây dựng h n:
ƒ Xây dựng danh sách các hoạt động cho các hoạt động tóm tắt
ƒ Ph
g tóm tắt và điền vào danh sách nói trên ƒ
Họp với ƒ
Phát triển chuỗi logic ƒ
Thiết lập sơ đồ mạng lưới bảng đen hoặc máy tính Danh sách
óm tắt thường bao g c sau: thứ tự, mô
tả, đơn vị tổ chứ hân chịu trách nhiệm, số n
c, chi phí, thời gian, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
1 ng từ trái qua phải với một hộp bắt đầu và một
hộp kết thúc 2. Vẽ cá
. Vẽ các mũi tên đến và đi từ các hộp và song song với phương nằm ngang . Chỉ ra bất cứ các loại logíc nào
. Tránh các m
Một số dạng qu ữa các hoạt động
ưu ƒ
Cùng đồng thời bắt đầu S-S; ƒ
Kết thúc rồi mới bắt đầu F-S; và ƒ
Tổ hợp bắt đầu một hoạt động khi mộ oạt động khác đang diễn ra Bên c
ệ thống phương pháp đường tới hạ ân chia các hoạt độn
nhà q uản lý
các hoạt động t ồm các mụ
c, cá n hân lự
Cơ chế sử dụng trong xây dựng vẽ sơ đồ mạng lưới ưu tiên: . Sắp xếp trật tự các hoạt độ
c mũi tên theo tiến trình thực hiện 3
4 5
ũi tên bị cắt nhau an hệ gi
cần l ý:
t h ạnh các mơpí quan hệ nêu trên, còn một số dạng quan hệ khác. Hãy
xem các ví dụ về các loại quan hệ giữa các hoạt động dưới đây hình 5, 6, 7.
Hình 5. Hai cơng việc “tiền nhiệm”
16 20
Trang số: 14 25
18
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Tồn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (25 trang)

×