1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >

I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (808.9 KB, 25 trang )


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
Hình 6. Nhiều việc bắt đầu sau một quyết định
Hình 7. Mối quan hệ chéo
Cần tránh các đường phụ thuộc t nhau nhưng trong trường hợp này hình
7 là khơng thể tránh khỏ .
Hình 8. Tránh các hoạt động “treo” như A và F
ể xác định h thuộc dạng
động nào thu
dạng co giãn được về thờ ian?
Ký thẻ công việc 141
Nguyên liệu thô 139
Máy phần 1 143
Máy phầ n 2
cắ i
145
A B
D C
F E
Tính tốn đ oạt động nào
tới hạn? Hoạt ộc
i g
Trang số: 15 25
Bắt đầu Kết thúc
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
Hãy xem ví dụ dưới đây về việc xác định loại hoạt động tới hạn và co dãn. Phía trên hộp là đường tiến trình tiến, được t
hải, bắt đầu từ kết thúc cơng
Đường tiến trình lùi được tính từ phải qua trái, bắt đầu từ “bắt đầu muộn”
i cùng D.
p Ví trong đó gán số cụ thể cho việc bắt đầu và kết thúc
òn cơng việc C thuộc l động.
ính từ trái qua p việc thứ nhất A.
của cơng việc cuố
2 A
4 B
Tiế
dụ,
Như vậy có thể thấy, công việc A, B và D là không việc thuộc loại “tới hạn”, c
oại linh 2
1 D
ES EF ES EF ES
EF
LS LS
ES EF
LF LS
LF LF
C
LF LS
A
2 4
B
2
C
1
D
ES 2
6 2
2 4
6 4
LF 7
6 0 2
2 6 6
7
Số trong hộp là khoảng t i gian c
ết cho 1 hoạt độ
hờ
EF
LS
Đường tới hạn
Trang số: 16 25
ần thi ng
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Tồn diện Quản lý ODA
CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
Trang số: 17 25
Từ trái sang ph thời gian
họn lấy giá trị cao nhất
ải sang trái ưới Tìm
đ
Khi có thể lựa chọn, chọn lấy giá trị thấp nhất
loạ Tro
dướ Hãy đọc và ghi nhận cơ chế tính tốn thời gian co dãn của hoạt ng
độ ải
Viết lên trên Tìm ra khoảng
Khi có thể lựa chọn, c
3
A
4
Từ ph Viết ở d
ến quyết định và làm nó nổi bật

4. Sơ đồ PERT


PERT được xây dựng trên cơ sở sự kiện chứ không phải hoạt động như các i sơ đồ mạng lưới khác. Một sự kiện là sự hoàn thành một hoạt động.
ng đó, tên các hoạt động ở phía trên và thời gian cần thực hiện ở phía i mũi tên. Các nốt biểu diễn điểm bắt đầu và kết thúc.
Hình 8. Ví dụ về sơ đồ PERT
B
2 3
7 7
9
9 7
7 3
3 3
C
1 3
2 4
5 6
7 8
1
Giấy phép
Xác định 102
Kế hoạch 103
Khai thác 102
Lựa chọn 104
Xây dựng kế hoạch 106
1
101
2
Mua đất 100
1
2
1
2
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
Đối với mỗi sự kiện cần phải tính tốn trên cơ sở thống kê về thời gian dự kiến.
Bắt đầu 0
Kết thúc kế hoạch
Mua đất
3 lần ước lượng Ngắn nhất
1.5 Trung bình
3.0 Nhanh nhất
5.0 Thời gian dự kiến 3.08
Sự kiện ở các nốt
3.08
Cơng thức tính
1 ài nhất 1.5 + 12 + 5
18.5
c điểm riêng như sau:
ác tình huống lặp lại;
x Ngắn nhất + 4 x Trung bình
+ 1 x D 6
6 6
= =
Có 3 loại phương pháp hệ thống:
4 5
3
Chuẩn bị kế hoạch
Kế hoạch được chuẩn bị
ạt động ở mũi tên Hoạt động ở nốt
Sự kiện ở nốt
3 3.08
Ho
ơ
Cần thiết phải sử dụng các phần mềm máy tính để hỗ trợ q trình lập kế hoạch.
PERT có một số đặ ƒ
Tạo lập một cơ sở cho việc lập kế hoạch và dự báo ƒ
Cung cấp cho ban lãnh đạo tầm nhìn và cho phép họ kiểm sốt các chương trình hành động tương tự nhau để đối phó với c
Trang số: 18 25
S đồ mũi tên Sơ đồ ưu tiên
Sơ đồ PERT với 3 lần ước lượng
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Tồn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (25 trang)

×