1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >

I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (808.9 KB, 25 trang )


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
ợc việc đó, cần chú ý đến các vấn đề sau:
sung thêm hí: trong t
có t vốn
ung hay cân đối kinh phí của dự án ƒ
Thay đổi trật tự các hoạt động để có thể rút gian hơn: Có thể tiến
h so c thay đổi 1 số trật tự của các hoạt động mà chúng vẫn
ảo hoàn thành dự án mmặc dù có thể có n ng khó khăn và khả năng ủi
hi sắp xếp lại trật tự các hoạt động, c chú ý là ông n
mgại về nguồn lực là trở ngạ ề lơ gíc sắp các hoạt
ng. ƒ
ảm m :
ƒ ay đổ
ương pháp mới hoặc p ơng pháp c
ƒ ảm th
ỗi hoạt g
M ần ư
ần thiết, cần phải chú ý đ
mức n thiết phải có những giả thuyết về một
số nh hu có thể kịp
ứng phó với những thay đ
ó thể Sau khi đã chuẩn bị, lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án, cần đạt được
sự phê chuẩn về công tác chuẩn bị cũng như kế hoạchlịch trình dự án. Để đạt được sự phê duyệt quản lý cần thực hiện các bước sau:
ƒ
Xem xét kế hoạch thực hiện dự án được đề xuất ƒ
Thực hiện những cam kết với các nhà lãnh đạo của các ban ngành ƒ
Xác định người cần đưa ra những phê chuẩn chính thức và khơng chính thức làm việc với chủ đầu tư
ƒ Đưa ra cách quản lý và đàm phán
ƒ Xét lại kế hoạch khi được yêu cầu
ƒ Xây dựng một chiến lược để duy trì sự hỗ trợ
ƒ Thực hiện chiến lược để duy trì sự hỗ trợ
Trong quá trình thực hiện dự án, các nhà quản lý có thể phải tính đến chuyện rút ngắn thời gian hoàn thành dự án do đòi hỏi của tình hình mới hoặc do dự
án hoặc một pha của dự án bị chậm chễ. Để làm đư
ƒ Bổ
bổ s nguồn lực, kinh p
rường hợp ngắn thời
hể có nguồn
hàn ng song hoặ
đảm b hữ
gặp r ro nhất định. K
ần kh
ên coi trở i v
xếp độ
Gi ục tiêu ít tham vọng hơn
Th i phương pháp: tìm kiếm ph
hư khá
Gi ời gian đã ước lượng đối với m
độn ỗi l
ớc lượng lại khoảng thời gian và kinh phí c độ dễ thay đổi cũng như cầ
ến tì
ống tương tai của dự án để t i
hờ ổi c
xảy ra.
Trang số: 20 25
GHI NHỚ
Cần chuẩn bị kỹ và có chiến lược để đạt được sự phê chuẩn kế hoạch, lịch
trình thực hiện dự án và hỗ trợ quản lý.
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (25 trang)

×