1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >

I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (808.9 KB, 25 trang )


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
Thực hành dành cho học viên kế hoạch, lên lịch trình dự án“
Mục tiêu: Thực hành khả năng xây dựng kế hoạch, lên lịch trình với sự
a phương ph g tớ
Thời gian: 30-45 phút.

hành các nhóm 5-7 à h xây dựng kế
h thời gian ngắn nhấ
hoàn thành việc xây o các h
c hoạt động chính và các thời
ác định ơng pháp
ới hạn ạn có thể
n r
cel Nhóm trưởng, tha
hóm, trì lớp về khố
y dựng và các p iáo viên nhận xét, tóm tắt.
Chuẩn bị: Giấy khổ Ao, bút mầu, máy chiếu
ình huống: Cơng ty xây dựng XYZ là một công ty xây dựng theo hợp đồng
huyên về xây dựng nhà cho các gia đình nhỏ và trụ sở văn phòng làm việc hỏ. Vì thường có một số dự án xây dựng được tiến hành đồng thời, ban quản
cần một thủ tục chính thức cho việc lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát ng dự án. Để làm mẫu thử, họ chọn một dự án nhà ở mà cơng ty sắp nhận.
Các hoạt động chính của dự án này được xác định, yêu cầu thời gian được dự tính và thứ tự cơng việc cũng được xác định như sau:
Hoạt động
Mô tả công việc Các hoạt
động ngay trước đó
Thời gian
A Đào móng
-- 3
Tên: “Xây dựng
hỗ trợ củ áp đườn
i hạn
tả :
• Lớp học chia t • Mỗi nhóm tiến h
ƒ Xác định
học viên. hoạch dự án, lên lịch trìn
t cần để n
dựng này. ƒ
Lập biểu đồ Gantt ch oạt động của dự án với cá
gian trễ đã được x ƒ
Phư Lưu ý: b
hoặc MS Ex •
đường t sử dụng phầ
y mặt n , sơ đồ nút
mềm MS Project Manage nh bày trước
học về kết quả xâ G
hân tích kem theo. nếu có
T c
n lý
từ
Trang số: 21 25
B Xây móng
A 4
C Đặt ống nước
B 3
D Xây thơ
B 10
E Hồn thiện mặt ngồi
D 8
F Lắp đặt đường điện vào D
4 G
Đi các đường dây điện chính D
6
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


CCBP Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA
Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
Thời gian Hoạt
động Mô tả công việc Các
hoạt động ngay
Trang số: 22 25
trước đó
H Trát vữa C,E,F,G
8 I Lắp đặt các kết cấu gỗ cửa,
H 5 5
cửa sổ, cầu thang... J Sơn H
K Hoàn thiện hệ thống nước I 4
L Hoàn thiện hệ thống điện J 2
M Lát sàn nhà
K,L 4
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Tồn diện Quản lý ODA

Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (25 trang)

×