1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Nguyên tắc của hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (247.08 KB, 25 trang )


Chơng 1: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

I. Khái niệm chi phí nhân công trực tiếp 1. Khái niệm


Để có thể tiến hành sản xuất ra hàng hoá, thì nhà sản xuất phải bỏ chi phí về thù lao lao động, t liệu lao động và đối tợng lao động.Đó là Sự hình thành nên
các chi phí sản xuất để tạo ra giá trị sản phẩm sản xuất là tất yếu khách quan, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của ngời sản xuất.
Vấn đề về Chi phí nhân công trực tiếp là một trong những yếu tố cấu thành nên chi phí sản xuất, bên cạnh chi phí nguyên vËt liƯu trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xt
chung, chi phÝ bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí nhân công trực tiếp là khoản thù lao lao ®éng ph¶i tr¶ cho ngêi lao
®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt sản phẩm, trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ nh tiền l- ơng chính, lơng phụ và các khoản phụ cấp có tính chất lơng phụ cấp khu vực, đắt
đỏ, độc hại, phụ cấp làm đêm, thêm giờ. Ngoài ra, chi phí nhân công trực tiếp còn bao gồm các khoản đóng góp cho các quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh
phí công đoàn do chủ sử dụng lao động chịu và đợc tính vào chi phí kinh doanh theo một tỷ lệ nhất định với tiền lơng phát sinh của công nhân sản xuất.
Do đó, chi phí nhân công trực tiếp bao gồm: - Chi phí về tiền lơng phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất: lơng
chính, lơng phụ, phụ cấp. - Các khoản trích theo lơng của công nhân trực tiếp sản xuất, chế tạo sản
phẩm: BHXH 15, BHYT 2, KPCĐ 2 .

2. Nguyên tắc của hạch toán chi phí nhân công trực tiếp


ở các doanh nghiệp sản xuất, hạch toán chi phí nhân công trực tiếp là một bộ phận công việc phức tạp trong việc hạch toán chi phí sản xuất. Việc hạch toán
chính xác chi phí nhân công trực tiếp có vị trí quan trọng, nó là cơ sở để xác định chi phí sản xuất, từ đó tính giá thành và giá bán sản phẩm ra thị trờng. Đồng thời
nó còn là căn cứ để xác định các khoản nghĩa vụ phải nộp cho ngân sách, cho các
3
cơ quan phúc lợi xã hội. Do đó, hạch toán chi phí công nhân sản xuất trực tiếp phải quán triệt các nguyên tắc sau:
Xác định đợc đối tợng và phơng pháp tập hợp chi phí nhân công trực tiếp sản xuất phù hợp.
Tuỳ theo đặc điểm hoạt động kinh doanh, tính chất công việc và trinh độ quản lý của doanh nghiệp mà có thể xác định chi phí nhân công trực tiếp sản xuất
theo hình thức phù hợp: theo thời gian, theo sản phẩm, tiền lơng khoán. Phải thờng xuyên kiểm tra đối chiếu, định kỳ phân tích tình hình thực hiện
định mức chi phí đối với các khoản tiền lơng phải trả và các khoản trích theo lơng, để từ đó đề xuất các biện pháp tăng cờng quản lý và tiết kiệm chi phí, phục vụ yêu
cầu của quản lý. Quy Định rõ thời gian lập các báo cáo chi phí công nhân trực tiếp sản xuất
theo đúng chế độ và thời hạn để tổng hợp chi phí sản xuất.
II. Đối tợng và phơng pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 1. Đối tợng kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
Muốn hạch toán chi phí nhân công trực tiếp đợc chính xác, đòi hỏi công việc đầu tiên mà nhà quản lý phải làm là xác định đợc đối tợng hạch toán chi phí
nhân công trực tiếp. Tức là xác định giới hạn tập hợp chi phí nhất định mà các chi
phí này phát sinh trong pham vi giới hạn đó nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, phân tích để hạch toán vào chi phí sản xuất. Thực chất là xác định nơi phát sinh chi phí
và nơi chịu chi phí, làm cơ sở cho việc tập hợp chi phí sản xuất. Tuỳ theo doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lơng theo sản phẩm, theo thời gian hoặc tiền lơng
khoán mà xác định cho mình đối tợng tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. Nếu trả lơng theo thời gian:Thì Chứng từ sử dụng để hạch toán thời gian lao
động là bảng chấm công. Bảng chấm công đợc lập riêng cho từng bộ phận, tổ, đội lao động sản xuất, trong đó ghi rõ ngày làm việc, nghỉ việc của mỗi ngời lao động.
Bảng chấm công do tổ trởng phân xởng sản xuất trực tiếp ghi và để nơi công khai để mọi ngời giám sát thời gian lao động của mình. Cuối tháng, bảng chấm công đ-
ợc dùng để tổng hợp thời gian lao động và tính lơng cho từng bộ phận, tổ, đội sản xuất, từ đó tính chi phí nhân công trực tiếp.
4
Nếu trả lơng theo sản phẩm: Kế toán sử dụng nhiều loại chứng từ khác nhau - chính là các báo cáo về kết quả nh: Phiếu giao nhận sản phẩm, Phiếu khoán,
Hợp đồng giao khoán, Phiếu báo làm thêm giờ, Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành, Bảng kê năng suất tổ, Bảng kê khối lợng công
việc hoàn thành, Bảng kê sản lợng từng ngời Nhng các chứng từ này đều có các nội dung cần thiết nh tên công nhân, tên công việc hoặc sản phẩm, thời gian
lao động, số lợng sản phẩm hoàn thành nghiệm thu, kỳ hạn và chất lợng công việc hoàn thành

2. Phơng pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

×