1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (247.08 KB, 25 trang )


Chơng 2: Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đờng Quảng
Phú - công ty đờng Quảng Ngãi.
I. Đặc ®iĨm tỉ chøc s¶n xt kinh doanh, qu¶n lý s¶n xuất tại nhà máy đờng Quảng Phú - công ty đờng Quảng Ngãi.

1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy


Là một tỉnh duyên hải miền Trung nhỏ, kinh tế Quảng Ngãi là chủ yếu dựa trên sản xuất nông nghiệp, song lại có một thuận lợi lớn là điều kiện thổ nhỡng,
khí hậu ở đây rất phù hợp với cây mía, một giống cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế không nhỏ. Với lợi thế đó, nhà máy đờng Quảng Ngãi đã đợc khởi
công xây dựng vào năm 1965 tại thị xã Quảng Ngãi, trung t©m cđa tØnh, víi tỉng
7 Tiền lương phải trả cho
công nhân trực tiếp sản xuất trong kỳ
Kết chuyển hoặc phân bố chi phí nhân cơng trực
tiếp cuối kỳ
Các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ
Tiền lương nghỉ phép được trích trước của cơng
nhân sản xuất nếu có TK 622
TK 334 TK 154
TK 338
TK 335
diện tích ban đầu là 256963 m2, công suất 1500 tấn míangày. Sau năm 1975, khi đất nớc đợc hoàn toàn giải phóng, nhà máy chịu sự quản lý của Liên hiệp mía đ-
ờng II Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm. Năm 1994, nhà máy đợc nâng cấp thành công ty Đờng Quảng Ngãi theo
quyết định số 932NNTCCT-QD của Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm nay là Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hiện nay, Công ty là một doanh
nghiệp lớn nhất tỉnh, gồm nhiều nhà máy trực thuộc nh nhà máy đờng Quảng Phú, nhà máy sữa Trờng Xuân, nhà máy bánh kẹo, nhà máy rợu cồn, nhà máy bia Dung
Quất. Nhà máy đờng Quảng Ngãi là một đơn vị trực thuộc của Công ty đờng
Quảng Ngãi, hoạt động sản xuất sản phẩm chính là đờng RS, sử dụng nguyên liệu đầu vào là mía cây đợc trồng tại địa phơng và một số tỉnh lân cận. Trong năm
2002, nhà máy đã đạt sản lợng thu mua 31 triệu tấn mía, sản xuất đợc 42 ngàn tấn đờng. Nhà máy đã không ngừng đầu t mở rộng diện tích trồng mía để mở rộng sản
xuất, phấn đấu trong năm 2003 sẽ đạt đợc 35 triệu tấn mía, sản xuất đạt 45 ngàn tấn đờng.
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 2.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất
Nhà máy đờng Quảng Phú chuyên sản xuất ra một loại sản phẩm duy nhất là đờng RS trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Từ đặc điểm quy
trình công nghệ này, nhà máy đã sắp xếp tổ chức sản xt phï hỵp nh sau:
8 Phân xưởng đường
Ca sản xuất
Ca sản xuất Ca sản xuất
T ổ
ép T
ổ hó
a ch
ế
T ổ
nấ u
đư ờn
g
T ổ
ly tâ
m
T ổ
lò h
ơi
T ổ
tu a
bi n
T ổ
đi ện
T ổ
tu b

T ổ
sử a
ch ữa
T ổ
sâ n
m ía
Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức năng
Sơ đồ cơ cấu tổ chc sn xut
Bộ phận của sản xuất chính đợc bố trí theo các tổ chức sản xuất, mỗi tổ đảm nhận một khâu của dây chuyền công nghệ; sản xuất phân ra làm ba ca, hoạt động
liên tục.

2.2. Quy trình công nghệ sản xuất


9 Mt r
Mớa nguyờn liu
Khoan ly mu
Cõn mía
Bàn lùa
Băng chuyền
Dao băm
Búa đập Băng chuyền mía
sợi Ép mía
Nước mía hỗn hợp
Gia vơi sơ bộ
Gia nhiệt lần 1 Nhập kho
Đóng bao
Đường RS
Ly tâm
Trợ tinh
Nấu đường
Xơng hơi lần 2
Gia nhiệt lần 3
Nước lắng trong
Lắng trong
Tản hơi
Gia nhiệt lần 2 Bã mía
Đốt lò
Xơng hơi lần 1
Sơ đồ dây chuyền cơng nghệ

3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh


Nhà máy đờng Quảng Phú trực thuộc công ty đờng Quảng Ngãi, chịu sự quản lý chung của Công ty. Bộ máy tổ chức của nhà máy đợc tổ chức theo cơ chế
trực tuyến chức năng, trong đó giám đốc là ngời trực tiếp quản lý hoạt động sản
xuất kinh doanh với sự tham mu hỗ trợ đắc lực của các phòng ban nhằm đem lại hiệu quả hoạt động cao. Với mô hình này, việc điều hành, quản lý các bộ phận
không bị chồng chéo, bảo đảm sự phối hợp giữa các phòng ban.
10 Giỏm c
PG k thut PG nguyờn liệu và
đầu tư
Ph òn
g kỹ
th uậ
t c hấ
t
lư ợn
g
P hâ
n xư
ởn g
đư ờn
g
T iể
u ba
n IS
O n

m áy
Ph òn
g tổ
c hứ
c hà
nh
ch ín
h
Ph òn
g kế
h oạ
ch
ki nh
d oa
nh
Ph òn
g tà
i c hí
nh k
ế
to án
Ph òn
g ng
uy ên
li ệu
và đ
ầu tư
Đ ội
x e
Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức năng
Sơ đồ t chc qun lý kinh doanh
Tại nhà máy chỉ thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh đến khâu nhập kho thành phẩm, đảm bảo chất lợng thành phẩm sản xuất, tính giá thành sản xuất cho
sản phẩm, quản lý nhân lực của nhà máy, còn các khâu tiêu thụ sản phẩm, xác
định kết quả sản xuất, thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nớc do các phòng ban trên công ty đảm nhận.
4. Đặc điểm tổ chức công tác kÕ to¸n. 4.1. Tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

×