1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >

Thực nghiệm cho thấy dòng chảy theo nhịp sẽ tiếp Hiện tại, phối hợp chẹn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (329.2 KB, 27 trang )


hởng đến dPdt mà nên tránh dùng Epinephrine hoặc Dopamine.
b. Tách thành ĐMC có nhồi máu cơ tim cấp: chống chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết. Chụp ĐMC
trong giai đoạn cấp có nguy cơ rất cao tiếp tục gây tách thành và làm chậm trễ khoảng thời gian
quý báu dành cho phẫu thuật.

B. Điều trị nội khoa 1. Chỉ định điều trị nội khoa:


a. Tách thành ĐMC cấp tính týp III không có biến chứng.
b. Tách thành ĐMC cấp tính đoạn quai, đơn thuần, huyết động ổn định.
c. Tách thành ĐMC mạn tính, ổn định.

2. Thực nghiệm cho thấy dòng chảy theo nhịp sẽ tiếp


tục thúc đẩy quá trình tách thành động mạch theo cả hai chiều lên xuống. Vì thế phải hạ huyết áp cấp cứu
bằng các thuốc dùng đờng tĩnh mạch ë mäi bƯnh nh©n ngay khi nghi ngờ tách thành ĐMC trừ khi đã
sốc tim, nhằm mục đích giảm lực co bóp của thất trái, giảm mức độ tăng áp trong ĐMC dPdt, giảm huyết
áp động mạch xuống tới mức thấp nhất có thể đợc mà không gây ảnh hởng đến tới máu các cơ quan sống
còn, nhờ vậy làm giảm quá trình tiến triển của tách thành ĐMC và giảm nguy cơ vỡ khối phình.

3. Hiện tại, phối hợp chẹn


giao cảm và một thuốc giãn
mạch ví dụ Nitroprusside Natri đợc coi là phơng thức điều trị nội khoa cơ bản đối với tách thành
ĐMC. Nªn dïng thuèc chĐn β
giao c¶m tríc khi dùng thuốc giãn mạch để tránh phản xạ giải phãng
catecholamine thø ph¸t khi dïng thuốc giãn mạch làm tăng co bóp thất trái và mức độ tăng áp trong
lòng động mạch, càng làm tách thành ĐMC tiến triển. Liều thuốc chẹn
tăng tới khi tác dụng nhịp
158
tim
60 hoặc huyết áp trung bình động mạch
60- 70 mmHg. Nếu có chống chỉ định với chĐn
β , cã thĨ
dïng thc chĐn kªnh canxi. Sau khi bệnh nhân đã dùng đủ chẹn
, có thể thêm dần Natri Nitroprusside
đờng tĩnh mạch để đa huyết áp động mạch tới ngỡng mong muốn rồi duy trì: khởi đầu với liều 20
à gphút,
điều chỉnh dần để duy trì huyết áp động mạch trung bình khoảng 60-70 mmHg. Trêng hỵp không tác
dụng, có thể dùng Labetalol chẹn cả

giao cảm hoặc Trimetaphan ức chế hạch thần kinh.
Bảng 9-2. Một số thuốc hạ huyết áp đờng tĩnh mạch. Thuốc
Liều ban đầu Liều duy trì
Thuốc đợc lựa chọn đầu tiên Propanolol
1 mg TM3-5 phút, tối đa 6,15 mgkg
2-6 mg tĩnh mạch 4- 6hlần
Labetalol 10 mg TM2 phút, sau đó
20-40 mg ì
10-15 phútlần, tối đa 300mg.
truyền 2 mgphót TM, chØnh ®Õn 5-20
mgphót
Esmolol 30 mg TM
truyền 3-12 mgphút Metoprolol
5 mg TM ì
5 phútlần 5-10 mg TM 4-
6hlÇn NÕu cã chống chỉ định với thuốc chẹn
giao cảm
Enalaprilat 0,625 mg tÜnh m¹ch
0,625 mg TM 4- 6hlÇn
Diltiazem 0,25 mgkg TM2 phót,
nÕu kh«ng cã tác dụng, nhắc lại 0,35 mgkg TM
sau 15 phút Truyền 5 mggiờ,
tăng dÇn 2,5-5 mggiê tèi ®a
15mggiê
Verapamil 0,075-0,1 mgkg tíi 2,5-5
mgkg 2 phót 5-15 mggiê trun
TM

4. BƯnh nh©n tách thành ĐMC đoạn xa, kh«ng biÕn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×