1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >

Các thuốc ức chế calci

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (377.56 KB, 48 trang )


Lợi điểm của chẹn thụ thể AG II bao gồm : - Ít bò ho so với UCMC
- Hiệu quả trong suy thận mạn , giảm protein niệu và giảm từ 20-30 tiến triển đến suy thận ở bệnh nhân ĐTĐ týp II .

6.6 Các thuốc ức chế calci


Ion calci đóng vai trò chính trong sự co cơ, do đó co mạch máu. Các thuốc ức chế calci ngăn cản sự di chuyển ion calci vào trong tế bào qua các kênh calci
tùy thuộc điện thế và kênh calci tác động qua thụ thể kênh kiểu L ; do đó có tác dụng dãn mạch.
Các thuốc ức chế calci được chia ra 2 nhóm chính : - Nhóm dihydropyridine : bao goàm các thuốc dùng thường dùng như
nifédipine, nicardipine, isradipine, amlodipine, feùlodipine, lacidipine, nitrendipine.
- Nhóm không dihydropyridine bao gồm :
+ Verapamil dẫn chất của diphenyl – alkylamine + Diltiazem dẫn chất của benzothiazepine
Hiệu quả trên mạch máu và trên tim của các ức chế calci được tóm tắt trong bảng 18.
Bảng 18 : Hiệu quả trên mạch máu và trên tim của các ức chế calci
Hiệu quả lâm sàng ECG
ECG trong tim
c chế calci
Co tâm thấtDãn Tần số
PR QRS
QT AH
HV mạch
xoang
Veapamil ↓↓↓
↑ ↓↓
↑↑ -
- ↑↑
- Diltiazem
↓↓ ↑
↓ ↑
- -
↑ -
Dihydropyridines -
↓ ↑↑ ↑
+
- -
- -
- Bepridil
- ↓
↑ ↓
↑ ↑
↑ - không ảnh hưởng
↑ tăng
↓ giảm
Các thuốc ức chế calci có hiệu quả hạ huyết áp trên mọi tuổi, chủng tộc và cả bệnh nhân đái tháo đường. Nghiên cứu Syst-Eur và nghiên cứu HOT chứng
minh hiệu quả của ức chế calci trên bệnh nhân cao tuổi với THA tâm thu đơn thuần.
Không nên sử dụng ức chế calci nhóm dihydropyridine có tác dụng ngắn TD : nifedipine dạng tác dụng ngắn trong điều trò THA vì có thể tăng nguy cơ biến
cố tim mạch. Các nghiên cứu HOT , STOP-II và INSIGHT đã chứng minh sự an toàn của ức chế calci dihydropyridines tác dụng dài trong điều trò THA. Các
nghiên cứu NORDIL và CONVINCE chứng tỏ sự an toàn của diltiazem và verapamil trong điều trò THA khi so sánh với lợi tiểu và chẹn bêta. Lợi điểm
cao của các ức chế calci là không ảnh hưởng lên chuyển hóa và không bò giảm hiệu quả khi bệnh nhân dùng kèm kháng viêm không steroid. Không phối hợp
verapamil với thuốc chẹn bêta do giaûm co cơ tim. Nên phối hợp dihydropyridines với chẹn bêta. Nicardipine dạng truyền tónh mạch rất có hiệu
quả trong điều trò cơn cao huyết áp. Khi không có phương tiện khác điều trò cơn cao huyết áp TD : thuoác TTM, captopril có thể sử dụng tối đa 3 giọt
nifedipine nhỏ vào miệng để tạm thời hạ cơn cao huyết áp.

6.7 Các thuốc hạ huyết aùp khaùc


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×