1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Các đặc điểm cơ bản của vi phạm pháp luật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (182.07 KB, 23 trang )


Vi phạm pháp luật là một loại sự kiện pháp lý đặc biệt. Trong mọi xã hội có giai cấp nào vi phạm pháp luật cũng bị các nhà làm luật coi là hành vi trái xã hội và bất
hợp pháp. Đã co nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm vi phạm pháp luật được đưa ra, nhưng khái quát lại chung ta có thể đưa ra khái niệm như sau: “ Vi phạm
pháp luật là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các lợi ích được bảo về bằng ngành luật tương ứng do người có năng lực trách nhiệm pháp lý và đủ tuổi
chịu trách nhiệm pháp lý thực hiện một cách có lỗi.”

II, Các đặc điểm cơ bản của vi phạm pháp luật


Có nhiều loại vi phạm pháp luật khác nhau nhưng tựu chung lại tất cả đều co những đặc điểm sau:
1. Vi phạm pháp luật luôn là một hành vi khách quan nguy hiểm cho xã hội và được con người thực hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động. Ý tưởng, tư
tưởng chưa thể hiện thành hành vi bị pháp luật cấm thì chưa thể gọi là vi phạm pháp luật theo phép duy vật biện chứng.
Trong giai đoạn Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay, việc giáo dục nâng cao nhận thức của công dân về đặc điểm này của vi phạm pháp luật
là rất bổ ích và cần thiết. Từ đó, cơng dân có thể tiếp cận vấn đề trên ba bình diện chính:
- Về mặt lịch sử, quan điểm chỉ được phép truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi mà không được truy cứu trách nhiệm đối với quan điểm, tư tưởng, đạo
đức, cách suy nghĩ của con người đã được nói đến từ thế kỉ XVIII bởi một đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa không tưởng, luật gia người Pháp S.Monteskio đã từng viết:
“…các đạo luật nhất thiết chỉ được trừng phạt những hành vi bên ngoài”.
- Về mặt triết học, sang thế kỉ XIX, nhà luật học thiên tài người Đức C. Mark đã cho rằng: “Khơng ai có thể bị tống giam vào tù…trên cơ sở tư cách đạo đức, trên
cơ sở các quan điểm chính trị và tơn giáo của mình” và ơng khẳng định: “Các đạo luật chống lại khuynh hướng, các đạo luật lấy tiêu chí chính khơng phải là những
hành vi, mà là cách suy nghĩ của con người, điều đó-chẳng có gì hơn, mà chẳng qua chỉ là các chế tài đích thực của tình trạng vơ pháp luật”.
- Về mặt pháp luật, nhân loại tiến bộ và cộng đồng quốc tế đã thống nhất đi đến một luận điểm thừa nhận hành vi được con người thực hiện một cách có ý thức
và có ý chí trong thực tế khách quan thì nó mới bị nhà làm luật coi là vi phạm pháp luật.
2. Vi phạm pháp luật phải là hành vi trái pháp luật vì bằng hành động hoặc khơng hành động nó đã xâm phạm đến các quy định tương ứng các lợi ích
được pháp luật bảo vệ mà nhà làm luật điều chỉnh trong từng ngành luật cụ thể tức là vi phạm điều cấm được quy định trong luật.
Biết được đặc điểm thứ hai của vi phạm pháp luật sẽ giúp cho công dân hiểu mình được làm những gì và khơng được làm những gì, tránh được “những cái chết”
do sự thiếu hiểu biết của mình. 3. Vi phạm pháp luật phải là hành vi được thực hiện bởi người có năng lực
trách nhiệ pháp lý. Dưới góc đọ khoa học có thể hiểu: người có năng lực pháp lý là người tại thời điểm thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị pháp luật cấm ở
trong trạng thái bình thường và hồn tồn có khả năng nhận thức được đầy đủ tính chất thực tế và tính chất pháp lý của hành vi do mình thực hiện, cũng như khả năng
điều khiển được đầy đủ hành vi đó. 4. Vi phạm pháp luật phải là hành vi do người đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý
thực hiện. Dưới góc độ khoa học có thể hiểu người dủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý là người mà tại thời điểm phạm tội đã đạt đến độ tuổi do ngành luật tương ứng quy
định để có thể có khả năng nhận thức được đầy đủ ích chất thực tế và tích chất pháp lý của hành vi do mình thực hiện, cũng như có khả năng điều khiển được đầy đủ
hành vi đó.

III, Vi phạm hành chính


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (23 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×