1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Định nghĩa vật chất của Lênin Phân tích định nghĩa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )


Bộ đề cương ơn thi tốt nghiệp chính trị Khoa CN Mác – Lênin trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Hệ Liên thông Cao đẳng – Đại học tháng 05 năm 2010

Phần 1: Triết học


Câu1: Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin? ý nghĩa của định nghĩa?
Tóm tắt các quan niệm của các nhà duy vật trước Mac về vật chất như: Hy Lạp cổ đại, đặc biệt là thuyết nguyên tử của Đêmocrit, các nhà duy vật TK 17-18, và cuộc khủng hoảng vật lý
cuói TK 19 đầu TK 20 khi những phát minh mới trong khoa học tự nhiên ra đời. Năm 1895 Rơnghen phát hiện ra tia X, 1986 Beccoren phát hiện ra hiện tượng phóng xạ, 1987 Tômsơn phát
hiện ra điện tử, 1901 Kaufman chứng minh được khối lượng của điện tử không phải là khối lượng tĩnh mà khối lượng thay đổi theo tốc độ vận động của điện tử.
Lênin đã khái quát những thành tựu khoa học tự nhiên và chỉ rõ rằng vật chất không bị tiêu tan. Cái bị tiêu tan, bị bác bỏ chính là giới hạn trước đây về vật chất theo quan điểm siêu hình.
Đồ ng thời ơng cũng chỉ ra sự thay thế khái niệm này bằng một số khái niệm khoa học khác về
thế giới chứng tỏ sự phản ánh hiện thực khách quan cứ hoàn thiện mãi lên. Sự khủng hoảng đó nằm ngay trong nhận thức của con người.

1. Định nghĩa vật chất của Lênin


Có 3 lý do về định nghĩa vc của Lênin:1là: những thành tựu trong KHTN cuối TK 19 đầu 20, cùng với sự pt mạnh mẽ của các KHTN đặc biệt là vật lý vĩ mô. Trong vật lý học đã ra đời
thuyết tương đối của Anhstanh. Nêu ra hiện tượng thay đổi của khối lượng theo tốc độ vận động của vật thể và sự mật khối lượng khi tốc độ vận động đó đạt tới tốc độ ánh sáng. Đây là tiền đề
quan trọng thôi thúc các nhà triết học khái quát đưa ra quan niệm đầy để hơn về sự vô cùng, vô tận của vc. 2là: Do nhận thức khoa học đương thời chưa lý giải được sự “biến mất” của khối
lượng, thêm vào đó là sự lợi dụng của chủ nghĩa duy tâm nhắm chống lại chủ nghĩa duy vật, họ cho rằng CNDV đã hết thời vì “hòn đá tảng” “vật chất” đã biến mất. 3là: Sự pt của logíc biện
chứng có thể cho phép định nghĩa 1 sự vật thông qua mặt đối lập rộng tương đương với nó. -Trên cơ sở những tiền đề đó, trong tác phẩm “chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa duy vật
phê phán Lenin đã đn “Vc là 1 phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan đc đem lại
cho con người trong cảm giác, đc cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại kơ lệ thuộc vào cảm giác
”.

2. Phân tích định nghĩa


Cách định nghĩa: phạm trù vật chất là phạm trù rất rộng, mà cho đến nay thực ra nhận thức luận chưa vượt qua được. Khi định nghĩa phạm trù này khơng thể quy nó về vật thể hoặc một
thuộc tính cụ thể nào đó, cũng khơng thể quy về phạm trù rộng hơn vì đến nay chưa có phạm trù nào rộng hơn phạm trù vật chất. Do vậy chỉ có thể định nghĩa phạm trù vật chất trong quan hệ
với ý thức, phạm trù đối lập với nó và trong quan hệ ấy, vật chất là tính thứ nhất, ý thức là thứ hai.
Trong định nghĩa này, Lê nin phân biệt 2 vấn đề: - Thứ nhất: cần phân biệt vật chất với tư cách là phạm trù triết học với các quan niệm của
KHTN về cấu tạo và những thuộc tính cụ thể của các đối tượng các dạng vật chất khác nhau. Vật chất với tư cách là phạm trù triết học nó chỉ vật chất nói chung,vơ hạn, vơ tận, còn các đối
tượng,các dạng vật chất khoa học cụ thể nghiên cứu đều có giới hạn. Vì vậy khơng thể quy vật chất nói chung với những dạng cụ thể của vật chất như các nhà triết học duy vật trong lịch sử cổ
đạ i và cận đại.
- Thứ hai: là trong nhận thức luận, khi vật chất đối lập với ý thức, cái quan trọng để nhận biết vật chất là thuộc tính khách quan.Khách quan theo Lênin là “cái đang tồn tại độc lập với loài
người và với cảm giác của con người”. Trong đời sống XH, “vật chất là cái tồn tại XH không phụ thuộc vào ý thức XH của con người”. Về mặt nhận thức luận thì khái niệm vật chất chính là
“thực tại khách quan tồn tại độc lập với ý thức của con người và được ý thức của con người phản ánh”
Như vậy định nghĩa phạm trù vật chất của Lênin bao gồm những nội dung cơ bản sau: + Vật chất là cái tồn tại khách quan bên ngồi ý thức và khơng phụ thuộc vào ý thức, bất kể
sự tồn tại ấy của con người nhận thức được hay chưa nhận thức được + Vật chất là cái gây nên cảm giác ở con người khi gián tiếp hoặc trực tiếp tác động lên giác
quan của con người + Cảm giác, tư duy, ý thức chỉ là sự phản ánh vật chất
Với những nội dung cơ bản trên, phạm trù vật chất trong quan niệm của Lênin có ý nghĩa vơ cùng to lớn.

3. ý nghĩa của định nghĩa


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

×