1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Khái niệm chất và khái niệm lượng Mối qhệ biện chứng giữa chất và lượng:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )


- Ko đc điều hoà hoặc thủ tiêu mâu thuẫn. - Phải biết sử dụng giải quyết mâu thuẫn trong hoàn cảnh cụ thể.Việc giải quyết mâu thuẫn
phải bằng cách đấu tranh của các mặt đối lập.
Câu4: Ptích nd quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại? ý nghĩa của ql?

1. Nội dung qluật: a. Vị trí vai trò của quy luật


: đây là 1 trong 3 quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Quy luật này chỉ ra cách thức của sự vận động và phát triển.

b. Khái niệm chất và khái niệm lượng


: chất off sự vật là sự thống nhất hữu cơ các thuộc tính làm cho nó là nó và phân biệt đc các sv ht
khác VD: dầu khác với nước vì chúng khác nhau về chất - Chất có tính khach quan gắn vơi 1 sự vật, hiện tượng xác định. Chất ko tồn tại thuần tuý,
chỉ có sự vật có chất mới tồn tại. - Mỗi 1 sự vật có nhiều thuộc tính.Tổng hợp các thuộc tính của sự vật tạo thành chất của sự
vật đó. - Trong số những thuộc tính của sự vật chỉ có nhũng thuộc tính cơ bản đặc trưng cho chất of
sự vật ví dụ: con người có thuộc tính cơ bản là lao động và ngơn ngữ. Mỗi 1 thuộc tính có thể là 1 chất bao gồm nhiều thuộc tính cấp độ thấp hơn.
Lượng của sự vật là khái niệm dùng để biểu thị những đại lượng những con số của các yếu tố, các thuộc tính cấu thành nó, về độ lớn: to – nhỏ, quy mô: lớn - bé….
- Lượng cũng có tính khách quan, là cái vốn có của sự vật. - Các thuộc tính về lượng có 2 loại:
+ Một loại có thể xác định đc bằng định lượng: cân đo, đong đếm…. + Một loại ko xác định đc bằng định lượng đc mà chỉ định tính: cách mạng đang lên cao,
lòng tốt… - Sự phân biệt giữa các chất và lượng mang tính tương đối, trong qhệ này là lượng nhưng
quan hệ khác lại là chất.

c. Mối qhệ biện chứng giữa chất và lượng:


Chất và lượng thống nhất với nhau trong sự vật, ko có sự vật nào chỉ có chất or lượng thuần tuý.
Giũa chất và lượng có sự thống nhất tưong đói trong độ. “Độ” là 1 phạm trù triết học dùng để
chỉ giới hạn giữa lượng và chất, đó là giới hạn mà sự biến đổi về lượng chưa làm cho chất căn bản của sự vật thay đổi
- Qhệ giữa lương và chất có mâu thuẫn:lượng thường biến đổi nhanh hơn tăng or giảm còn chất tương đối ổn định.
+ khi lưọng biến đổi vươt độ thì làm cho chất căn bản của sự vật thay đổi. + Khi chất của sự vật thay đổi gọi là bước nhảy.Bước nhảy là bươc ngoặt của sự thay dổi về
lương đã đưa đến sự thay đổi về chất. -
Tại thời điểm xảy ra bước ngoặt gọi là điểm nút – sự vật cũ mất đi sự vật mới ra đời. Lượng biến đổi làm chất biến đổi phải có đkiện. VD: nươc sôi ở 100 độ bốc thành hơi chỉ
trong đk áp xuất bình thường. - Khi có sự vật mới ra đời với chất mới sẽ quy định lượng mới tương ứng với nó về quy mơ,
tốc độ, trình độ….lại thiết lập sự thống nhất giữa chất và lượng ở trình độ mới. - Chất mới lại mở đưòng cho lượng mới phát triển nhanh hơn trong độ mới.
- Quy luật này được tóm tắt như sau: trong bất cư sự vật nào cũng có 2 mặt chất và lượng, qhệ giữa lượng và chất có tinh biện chứng,sự thay đổi về lượng có thể làm cho chất của sự vật
thay đổi và ngược lại chất đổi- lượng đổi . Chất là mặt tưong đối ổn định còn lượng thưòng xuyên biến đổi.Lượng biến đổi đến lúc nào đó sẽ phá vỡ sự thống nhất trong khuôn khổ chất cũ
trong độ. Chất mới ra dời với lưọng mới, lượng và chất mới lại co qtrình pt mới… cứ thế, qtrình tác động biện chứng giữa chất và lượng tạo nên cách thưc vân động ptriển của sự vật.
- Đây là qluật phổ biên trong tự nhiên, xã hội và tư duy + Trong tự nhiên: khi tăng hoặc giảm sô lượng các ngtố hố học thì hình thành các vật thể
có chất khác nhau. + Trong xã hội: LLSX thay đổi làm QHSX thay đổi và PTSX cũng như XH cũ mất đi,
PTSX xã hội mới ra đời. + Trong tư duy: khi tích luỹ đủ lượng tri thức thì học sinh chuyển lên cấp học cao hơn.

d. Những hình thức bước nhảy


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

×