1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc, động lực của nhận thức Thực tiễn là mục đích của nhận thức thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )


- trong 3 hđ trên, hđ sản xuất vc có vai trò quan trọng nhất, là cơ sở cho các hđ khác của con nguời và cho sự tồn tại phát triển xh lồi người.

2. Vai trò thực tiễn đối vơi nhận thức:


Thực tiễn và nhận thức ko ngừng ptriển trong sự tác động lẫn nhau, trong đó thực tiễn đóng vai trò cơ sở, nguồn gốc, động lực và là cơ sở của chân lý.

a. Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc, động lực của nhận thức


- Con người muốn tồn tại thì phải lao động sản xuất để tạo ra những sản phẩm phục vụ cho con người, muốn lao động sản xuất con người phải tìm hiểu tgiới xung quanh.Vậy hđ thực tiễn
tạo ra động lực đầu tiên để thúc đẩy con người nhận thức thế giới. - Trong hđ thực tiễn, con người dùng các công cụ các phương tiện tác động vào thế giới ,
làm thế giới bộc lộ những đặc điểm, thuộc tính, kết cấu, quy luật vận động, con người nắm bắt các đặc điểm, thuộc tính đó… dần dần hình thành tri thức về tgiới.
- Trong hđ thực tiễn con người dần hồn thiện mình các giác quan của con người ngày càng ptriển. Do đó, làm tăng khả năng nhân thức của con người về tgiới.
- Trong bản thân nhận thức có động lực trí tuệ nhưng suy cho cùng thì động lực cơ bản của nhận thức là thực tiễn.Trong hoạt động thực tiễn con người đã vấp phải nhiều trở ngại, khó khăn
và thất bại. Điều đó buộc con người phải giải đáp những câu hỏi do thực tiễn đặt ra.ănghen nói: Chính thực tiễn đã đặt hàng cho các nhà khoa học phải giải đáp các bế tắc của thực tiễn ngày
càng nhiều ngành khoa học mới được ra đời để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của khoa học như vật liệu mới, KH đại dương, KH vũ trụ..
- Trong hđ thực tiễn, con gnười chế tạo ra các cơng cụphương tiện có tác dụng nối dài các giác quan, nhờ vậy làm tăng knăng nthức của con người về tgiới.

b. Thực tiễn là mục đích của nhận thức


: Mục đích của mọi nthức ko phải vì bản thân nhận thức mà vì thực tiễn nhằm cải biến tgiới
tự nhiên, biến đổi xh vì nhu cầu của con người.Mọi lý luận khoa học chỉ có ý nghĩa khi nó được ứ
ng dụng vào thực tiễn.

c. thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý


: Làm sao để biết nhận thức của con người là đúng hay sai? Tiêu chuẩn đẻ đánh giá cuối cùng
ko nằm trong lý luận, trong nthức mà ở thực tiễn. Khi nthức đc xác nhận là đúng, nthức đó sẽ trở
thành chân lý.Tuy nhiên cũng có tr.h ko nhất thiết phải qua thực tiễn kiểm nghiệm mới nhận biết nhận thức đúng hay sai,mà có thể thơng qua quy tắc logic vẫn có thể biết được nhận thức đó là
thế nào. Nhưng xét đến cùng thì những ngun tắc đó cũng đã được chứng minh từ trong thực tiễn.
- Thực tiễn là tchuẩn của chân lý vừa có tính tuyệt đối vừa có tính tương đối.
+ tuyệt đối ở chỗ: là tchuẩn khách quan để kiểm nghiệm chân lý, thực tiễn có khả năng xđ cái đúng bác bỏ cái sai.
+ tương đói ở chỗ: thực tiễn ngay 1 lúc ko thể khẳng định được cái đúng bác bỏ cái sai ngay 1 lúc tức thì.Hơn nữa bản thân thực tiễn khơng đứng n một chỗ mà biến đổi và phát triển liên
tục nên nó ko cho phép người ta hiểu biết bất kỳ một cái gì hố thành chân lý vĩnh viễn.

3. ý nghĩa phương pháp luận:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

×