1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Các kn Mối qhệ biện chứg mang tính quy luật giữa llsx qhsx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )


-LLSX là sự kết hợp giữa người lao động với tư liệu sx, trong TLSX gồm nhiều yếu tố khác nhau: đối tượng lao động,phương tiện lao động nhưng công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất
vì nó quyết định năng suât lao động,tính chất động và cách mạng của LLSX. - Ngày nay khoa học trở thành LLSX trực tiếp , nó vừa là ngành sản xuất riêng vừa thâm
nhập vào các yếu tố cấu thành LLSX, đem lại sự biến đổi về chất của LLSX. Trong LLSX, người lđ là nhân tố qtr nhất, vì mọi công cụ lđ thành tựu sx đều do người lđ
tạo ra. Ngày nay con người bước vào nền kinh tế trí thức thì nguồn lực tri thức con người trở thành nguồn lực vô tận.

c. Kn QHSX:


QHSX là qhê cơ bản giữa người với người trong qtr sx xa hội, là mặt xh off PTSX, tồn tại khách quan độc lập với ý thức.
QHSX bao gồm: + QH sở hữu đối với TLSX
+QH tổ chức, quản lý qtrình sản xuất + QH trong phân phối sp
Ba mặt đó có mqh hữu cơ với nhau, trong đó quan hệ sơ hữu đối với TLSX là mặt quyết đị
nh các quan hệ khác.

2. Nội dung quy luật về sự phù hợp củaQHSX với tc và trình độ củaLLSX


:

a. Các kn


: - Tính chất of llsx là tc cá nhân hay xã hội trong việc sử dụng tư liệu sản xuất của con
người để tạo ra sphẩm. - Trình độ của LLSX là trình độ pt của cơng cụ lao động, kỹ thuật, kỹ năng of người lđ, quy
mơ sản xuất, trình độ phân cơng lao động xã hội - Sự phù hợp của qh sx với tc và trình độ của llsx là cả 3 mặt của qhsx tạo đkiện địa bàn cho
llsx pt, nó tạo ra tiền đề đkiện cho người lđ kết hợp vàTLSX kết hợp hài hoà nhất để sx xã hội phát triền.

b. Mối qhệ biện chứg mang tính quy luật giữa llsx qhsx


: - LLSX quyết định sự hình thành và biến đổi của QHSX: Nếu kơ có llsx thì kơ có qtrình sx
do đó kơ có qhệ giữa người với ng trong qtr sx tức là kơ có qhệ sx. Trong mỗi phương thức sx có
2 mặt là llsx qhsx trong đó llsx là nội dung vật chất kỹ thuật, qhệ sx là hình thức xh của ptsx. Do đó nội dung quyết định hình thức. Nó diễn ra như sau: LLSX qhsx pt kơ đồng bộ vì llsx
bao giờ cũng pt nhanh hơn do trong llsx có yếu tố động là công cụ sản xuất. Trong qtrình sx người lđ ln tìm cách cải tạo cơng cụ lao động để người lđ bớt nặng nhọc, có năng suất cao hơn.
Công cụ lđ biến đổi pt làm các yếu tố TLSX pt nhờ vậy trình độ of người lđ cũng đc nâng cao.
TLSX ptriển ngừời lđ nâng cao trình độ thì LLSX đc nâng lên một trình độ mới. Trong khi đó qhsx pt chậm hơn vì nó gắn với các thiết chế xh, với lợi ích gc thống trị, với
tập quán, thói quen lđ... Khi llsx pt lên 1 trình độ mới dẫn đến tất yếu mâu thuẫn với qhệ sx cũ và một đòi hỏi khách
quan là xoá bỏ qhsx cũ thiết lập 1qhệ sx mới phù hợp với tc và trình độ mới của llsx Sự tác động trở lại of qhsx đvới llsx:
+ Nếu phù hợp thì nó trở thành động lực để pt llsx. + Nếu kơ phù hợp thì nó kìm hãm sự pt của llsx, thậm chí phá hoại llsx, nó diễn ra ở 2 dạng:
Một là, qhsx lạc hậu so với tc trình độ của llsx. Hai là, qhsx tiên tiến vượt trước giả tạo so với tc trình độ of llsx.
KL: Quy luật về sự phù hợp của qhsx với trình độ of llsx là qluật chung nhất của sự pt xh Sự tác động of qluật này đã đưa xh loài người trải qua các phương thức sx kế tiếp nhau từ thấp đến
cao: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, pkiến, TBCN, và pthức sx cộng sản chủ nghĩa tương lai.

3. Vận dụng quy luật này trong đg lối đổi mới của đảng ta:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

×