1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

ĐN gc of Lênin Nguồn gốc hình thành gc:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )


+ điều kiện quyết định sự nghiệp Cách mạgn of nc ta dưới sự lãnh đạo of ĐCSVN. Đó là nhân tố quyết định mọi thắng lợi of CM VN.
- CNXH mà nhân dân ta đag xdựng là một xh: + Do nhân dân lđ làm chủ.
+ Có một nền kt pt dựa trên llsx hiện đại + Có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
+ Con người đc giải phóng khỏi áp bức bóc lột làm theo năng lực hưởng theo lđ có cuộc sống ấm lo tự do hạnh phúc, có đkiện phát triển tồn diện cá nhân
+ Các dân tọc trong nước bình đẳng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. + Qhệ hữu nghị hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên TG.
Mục tiêu là nhằm xây dựng 1nứơc VN dân giàu, nc mạnh, xh công bằng, dân chủ văn minh. -Nước ta đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN, tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của
QHSX và KTTT TBCN nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu của CNTB, đặc biệt là về khoa học và công nghệ để XD một nền kinh tế hiện đại.
-Tuy nhiên tỏng đkiện CNXH ở Liên Xô và Đơng Âu sụp đổ, đất nước còn khó khăn, nhiều thế lực chống phá CNXH.Do đó chúng ta phải trải qua thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng
đườ ng, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất q độ.
Câu9: Hãy phân tích đn gc của Lênin. Nguồn gốc hình thành gc. Vai trò of đấu tranh gc? quan điểm of đảng ta về đặc điểm nội dung đấu tranh gc ở nc ta hiện nay?

1. ĐN gc of Lênin


Trong tác phẩm sáng kiến vĩ đại Lênin đã đưa ra ĐN về gc như sau: “Người ta gọi là gc,
những tập đoàn người to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sx xh nhất định trong lịch sử, khác nhau về qhệ đối với những tư liệu sản xuất, về vai trò of họ trong
tổ chức lđ xh, và như vậy là khác nhau về cách thức hưởng thụ về phần của cải xh ít hoặc nhiều mà họ đc hưởng. Gc là những tập đồn người mà tập đồn này có thể chiếm đoạt lđ of tập
đ oàn khác, do chỗ các tập đoàn đó có địa vị khác nhau trong một chế độ ktế xh nhất định”.
Từ đn trên có thể nêu ra 4 đặc trưng of gc như sau: - Gc là những tập đồn người có địa vị khác nhau trong 1 hệ thống sx xh nhất định.
- Các gc có mối qhệ khác nhau với TLSX, - Các gc có vai trò khác nhau trong tổ chức lao động xh.
- Các gc có sự khác nhau về phương thức và quy mô thu nhập of cải xh. Trong sự khác nhau trên đây sự khác nhau of họ về sở hữu với TLSX có ý nghĩa qtrọng
nhất, quyết định nhất. Tập đoàn nào nắm TLSX sẽ trở thành gc thống trị XH và tất yếu sẽ chiếm đ
oạt những sp lđ of các tập đồn lđ khác. Đó là bản chất của những xung đột giai cấp trong các XH có gc đối kháng

2. Nguồn gốc hình thành gc:


- Trong xh nguyên thuỷ LLSX chưa pt năng suất lđ rất thấp sản phẩm làm ra chưa đủ nuôi sống người nguyên thuỷ, để tồn tại họ phải sống lương tựa vào nhau, gc chưa xhiện.
- SX ngày càng pt với sự pt of LLSX.Công cụ sản xuất ra đời thay thế các cơng cụ bằng đá, nsuất lđ nhờ đó tăng lên, phân cơng lđ xh từng bước hình thành, của cải dư thừa xhiện, qhệ xh ăn
chung làm chung kơ còn phù hợp nữa. Những người có chức quyền trong các thị tộc, bộ lạc đã chiếm đoạt những của cải dư thừa làm của riêng, chế độ tư hữu ra đời, bất bình đẳng về ktế nảy
sinh, đó chính là cơ sở of sự xuất hiện gc. - Tù binh bắt đc trong các cuộc chiến tranh kô bị giết như trước được sử dụng làm nô lệ
phục vụ những người giàu và có điạ vị trong XH, chế độ có gc chính thức hình thành kể từ đó. + Như vậy, sự xh of chế độ tư hữu là nguyên nhân chính quyết định trực tiếp sự ra đời of
gc. + Sự tồn tại các gc đối kháng gắn với chế độ chiếm hữu nôlệ, chế độ PK chế độ TBCN

3. Vai trò of đấu tranh giai cấp:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

×