1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Bản chất của nhà nước: Đtrưng của nhà nước Chức năng of nhà nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )


+ Một bên là quần chúng nhân dân lao động, các lực lượng đi theo con đườngCNXH, đoàn kết thành một khối dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN
+ Bên kia là các tổ chức, các phần tử chống phá độc lập dân tộc và CNXH Ở
đây về lực lượng đòi hỏi phải phát huy sức mạnh of cả dân tộc, đấu tranh phải kiên định tinh thần cách mạng, mềm dẻo trong các sách lược đấu tranh, đảm bảo sự thống nhất giữa lợi ích
gc và dân tộc.
Câu10: Nhà nước là gì? Hãy trình bày nguồn gốc bản chất và chức năng của nhà nước? Đặc trưng và chức năng cơ bản của nhà nước vơ sản? Liên hệ q trình xây dựng nhà nước
XHCN ở nước ta? 1. Nhà nước là gì?
Nhà nước là tổ chức ctrị của gc thống trị về ktế nằm bảo vệ trật tự hiện hành và đàn áp sự phản kháng của gc khác.
2. Nguồn gốc bản chất và chức năng của nhà nước: a. Nguồn gốc ra đời của nhà nước
: Quan điểm Mac- Lênin khẳng định : “nhà nước là 1 phạm trù lsử,nhà nước chỉ ra đời tồn tại
trong 1 gđoạn nhất định của sự phát triển xã hội và sẽ mât đi khi những cơ sở còn tồn tại của nó ko còn nữa”
Cụ thể nhà nước ra đời có nguồn gốc sau: - LLSX ptr đã dẫn đến sự ra đời chế độ tư hữu và tư đó XH phân chia thành các gc đối
kháng, thành mthuẫn gc ko thể đièu hoà đc. Điều đó dẫn đến nguy cơ các gc chẳng nhưng tiêu diệt lẫn nhau mà còn tiêu diệt ln cả xh.Để thảm họa đó ko xảy ra, một cơ quan quyền lực ra
đờ i, đó là nhà nước. Như vậy nguyên nhân trực tiếp của sự xuất hiện nhà nước là mthuẫn gc ko
thể điều hoà đc.

b. Bản chất của nhà nước:


Nhà nứơc là của gc thống trị tổ chức ra để thực hiện quyền lực chính trị và lợi ích ktế của gc thống trị. Cho nên bc của nhà nước là bc của gc đang thống trị và ko có nhà nước chung
chung phi gc

c. Đtrưng của nhà nước


: Bất kỳ nhà nước nào cũng có 3 đặc trưng cơ bản sau:
- Nhà nước qlý dân cư trên 1vùng lãnh thổ nhất định. - Nhà nước có 1 bộ máy quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế đối với mọi thành
viên trong XH như quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù… và bộ máy hành chính quan liêu. - Nhà nước hình thành hệ thống thuế khóa để duy trì và tăng cường bộ máy cai trị

d. Chức năng of nhà nước


Bất kỳ nhà nước nào trong lsử cũng có 2 chức năng. Tùy theo góc độ khác nhau, chức năng của nhà nước đựơc phân chia khác nhau.
- Dưới góc độ tính chất quyền lực chính trị nhà nước có chức năng thống trị chính trị of gc và chức năng xã hội.
+ Chức năng thống trị chính trị of gc: Thực hiện quyền lực of gc thống trị đối với XH + Chức năng XH: nhà nước làm các nghĩa vụ duy trì giải quyết các mối qhệ XH như qlý vĩ
mô nền kinh tế điều chỉnh các quan hệ theo pháp luật, đàn áp sự chống đối of các gc khác hoặc bảo vệ tổ quốc.
- Dưới góc độ phạm vi tác động of quyền lực nhà nước đối với đới sống XH thì nhà nước có 2 chức năng đối nội đối ngoại.
+ Chức năng đối nội: là những mặt hoạt động of nhà nước diễn ra ở trong nước. NHà nước sử dụng công cụ bạo lực bộ máy thống trị nói chung để duy trì các mặt trật tự về kinh tế, chính
trị XH và tư tưởng nhằm trấn áp các gc khác và bảo vệ kinh tế, địa vị thống trị của gc thống trị + Chức năng đối ngoại: Giải quyết các mối qhệ đối ngoại đối với các nước khác như chống
xâm lược để bảo vệ lãnh thổ hoặc xâm lược để mở rộng lãnh thổ, thiếp lập các qhệ trao đổi về ktế, văn hóa, khoa học để phát triển đất nước.
Trong 2 chức năng trên thì chức năng đối nội quyết định chức năng đối ngoại vì quyền lực thống trị trước hết phải được khẳng định trong phạm vi lãnh thổ quốc gia.

3. Đặc trưng và chức năng cơ bản of nhà nước vô sản:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

×