1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Vai trò of đấu tranh giai cấp: Đặc trưng và chức năng cơ bản of nhà nước vơ sản:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )


- Các gc có mối qhệ khác nhau với TLSX, - Các gc có vai trò khác nhau trong tổ chức lao động xh.
- Các gc có sự khác nhau về phương thức và quy mô thu nhập of cải xh. Trong sự khác nhau trên đây sự khác nhau of họ về sở hữu với TLSX có ý nghĩa qtrọng
nhất, quyết định nhất. Tập đoàn nào nắm TLSX sẽ trở thành gc thống trị XH và tất yếu sẽ chiếm đ
oạt những sp lđ of các tập đoàn lđ khác. Đó là bản chất của những xung đột giai cấp trong các XH có gc đối kháng

2. Nguồn gốc hình thành gc:


- Trong xh nguyên thuỷ LLSX chưa pt năng suất lđ rất thấp sản phẩm làm ra chưa đủ nuôi sống người nguyên thuỷ, để tồn tại họ phải sống lương tựa vào nhau, gc chưa xhiện.
- SX ngày càng pt với sự pt of LLSX.Công cụ sản xuất ra đời thay thế các công cụ bằng đá, nsuất lđ nhờ đó tăng lên, phân cơng lđ xh từng bước hình thành, của cải dư thừa xhiện, qhệ xh ăn
chung làm chung kơ còn phù hợp nữa. Những người có chức quyền trong các thị tộc, bộ lạc đã chiếm đoạt những của cải dư thừa làm của riêng, chế độ tư hữu ra đời, bất bình đẳng về ktế nảy
sinh, đó chính là cơ sở of sự xuất hiện gc. - Tù binh bắt đc trong các cuộc chiến tranh kô bị giết như trước được sử dụng làm nơ lệ
phục vụ những người giàu và có điạ vị trong XH, chế độ có gc chính thức hình thành kể từ đó. + Như vậy, sự xh of chế độ tư hữu là nguyên nhân chính quyết định trực tiếp sự ra đời of
gc. + Sự tồn tại các gc đối kháng gắn với chế độ chiếm hữu nôlệ, chế độ PK chế độ TBCN

3. Vai trò of đấu tranh giai cấp:


- Nguồn gốc of đấu tranh gc: Trong XH có gc thì tất yếu có đấu tranh gc. Đấu tranh gc có nguồn gốc xâu xa từ mâu thuẫn giữa LLSX ptriển với QHSX lỗi thời lạc hậu. Biểu hiện mâu
thuẫn này về mặt phương diện XH là mâu thuẫn giữa 1 bên là lực lượng cách mạng, tiến bộ, đại diện cho LLSX mới, với 1 bên là Gc thống trị bóc lột đại diện cho nhứng QHSX đã lỗi thời lạc
hậu. Từ đó dẫn đén đấu tranh gc trong XH - Nguyên nhân trực tiếp of đấu tranh gc là do sự đối lập về lợi ích cơ bản giữa 2 gc thống
trị bị trị.
- Vai trò: đấu tranh gc là động lực trực tiếp của sự pt trong XH có gc đối kháng.Thơng qua đấ
u tranh gc, mà đỉnh cao là CMXH mà mâu thuẫn giữa LLSX QHSX đc giải quyết dẫn đến sự chuyển biến từ hình thái KT XH thấp lên hình thái KT XH cao hơn
- Đấu tranh gc đã cải tạo chính bản thân gc CM. - Cuộc đấu tranh of quần chúng lđ bị áp bức đã buộc gc thống trị phải đổi mới về sở hữu
qlý và phân phối - Cuộc đấu tranh đó tạo ra mơi trường mới văn hố nghệ thuật khoa học và các mặt khác of
đờ i sống Xh phát triển.
Do đó đấu tranh gc là động lực of sự pt xh nói chung. KL: Những kẻ áp bức người bị áp bức luôn đối lập với nhau về lợi ích đã tiến hành lúc
cơng khai, lúc ngấm ngầm một cuộc đấu tranh mà bao giờ cũng kết thúc bằng một cuộc CMXH.

4. Quan điểm of đảng ta nd đấu tranh gc ở nc ta hiện nay


: - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 đảng ta tiếp tục khẳng định hiện nay cả trong thời
kỳ quá độ of nước ta còn tồn tại 1 cách khách quan các gc và đấu tranh gc, đặc điểm đấu tranh gc ở nước ta hiện nay khác với gđ trước. ĐTGC ở nc ta hiện nay diễn ra trong đkiện mới với
những nội dung hình thức mới, đấu tranh trên cả 3 lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hố, tư tưởng.
- Thời kỳ hiện nay cơ cấu XH cũng tồn tại nhiều gc khác nhau, với nhiều thành phần kinh tế khác nhau.Do đó đấu tranh gc ở nc ta hiện naylà cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thắng lợi 2
nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ tổ quốc vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn với CNXH dân giầu nc mạnh xh công bằng dân chủ văn minh.
Nội dung đấu tranh gc ở nc ta hiện nay:
- đấu tranh với xu hướng ptriển, tự phát xa rời mục tiêu CNXH - TBCN - Đấu tranh thực hiện thắng lợi sự nghiệp CN hoá hiện đại hoá theo định hướng XHCN khắc
phục tình trạng nước nghèo kém pt thực hiện công bằng xh chống bất công. - Đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng hành động tiêu cực sai trái tham nhũng
- Đấu tranh chống các thế lực thù địch chống phá CM VN bảo vệ độc lập dân tộc xd thành công CNXH ở VN.
- Cho nên trận tuyến đấu tranh gc ở nước ta được xác định:
+ Một bên là quần chúng nhân dân lao động, các lực lượng đi theo con đườngCNXH, đoàn kết thành một khối dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN
+ Bên kia là các tổ chức, các phần tử chống phá độc lập dân tộc và CNXH Ở
đây về lực lượng đòi hỏi phải phát huy sức mạnh of cả dân tộc, đấu tranh phải kiên định tinh thần cách mạng, mềm dẻo trong các sách lược đấu tranh, đảm bảo sự thống nhất giữa lợi ích
gc và dân tộc.
Câu10: Nhà nước là gì? Hãy trình bày nguồn gốc bản chất và chức năng của nhà nước? Đặc trưng và chức năng cơ bản của nhà nước vô sản? Liên hệ quá trình xây dựng nhà nước
XHCN ở nước ta? 1. Nhà nước là gì?
Nhà nước là tổ chức ctrị của gc thống trị về ktế nằm bảo vệ trật tự hiện hành và đàn áp sự phản kháng của gc khác.
2. Nguồn gốc bản chất và chức năng của nhà nước: a. Nguồn gốc ra đời của nhà nước
: Quan điểm Mac- Lênin khẳng định : “nhà nước là 1 phạm trù lsử,nhà nước chỉ ra đời tồn tại
trong 1 gđoạn nhất định của sự phát triển xã hội và sẽ mât đi khi những cơ sở còn tồn tại của nó ko còn nữa”
Cụ thể nhà nước ra đời có nguồn gốc sau: - LLSX ptr đã dẫn đến sự ra đời chế độ tư hữu và tư đó XH phân chia thành các gc đối
kháng, thành mthuẫn gc ko thể đièu hồ đc. Điều đó dẫn đến nguy cơ các gc chẳng nhưng tiêu diệt lẫn nhau mà còn tiêu diệt ln cả xh.Để thảm họa đó ko xảy ra, một cơ quan quyền lực ra
đờ i, đó là nhà nước. Như vậy nguyên nhân trực tiếp của sự xuất hiện nhà nước là mthuẫn gc ko
thể điều hoà đc.

b. Bản chất của nhà nước:


Nhà nứơc là của gc thống trị tổ chức ra để thực hiện quyền lực chính trị và lợi ích ktế của gc thống trị. Cho nên bc của nhà nước là bc của gc đang thống trị và ko có nhà nước chung
chung phi gc

c. Đtrưng của nhà nước


: Bất kỳ nhà nước nào cũng có 3 đặc trưng cơ bản sau:
- Nhà nước qlý dân cư trên 1vùng lãnh thổ nhất định. - Nhà nước có 1 bộ máy quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế đối với mọi thành
viên trong XH như quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù… và bộ máy hành chính quan liêu. - Nhà nước hình thành hệ thống thuế khóa để duy trì và tăng cường bộ máy cai trị

d. Chức năng of nhà nước


Bất kỳ nhà nước nào trong lsử cũng có 2 chức năng. Tùy theo góc độ khác nhau, chức năng của nhà nước đựơc phân chia khác nhau.
- Dưới góc độ tính chất quyền lực chính trị nhà nước có chức năng thống trị chính trị of gc và chức năng xã hội.
+ Chức năng thống trị chính trị of gc: Thực hiện quyền lực of gc thống trị đối với XH + Chức năng XH: nhà nước làm các nghĩa vụ duy trì giải quyết các mối qhệ XH như qlý vĩ
mô nền kinh tế điều chỉnh các quan hệ theo pháp luật, đàn áp sự chống đối of các gc khác hoặc bảo vệ tổ quốc.
- Dưới góc độ phạm vi tác động of quyền lực nhà nước đối với đới sống XH thì nhà nước có 2 chức năng đối nội đối ngoại.
+ Chức năng đối nội: là những mặt hoạt động of nhà nước diễn ra ở trong nước. NHà nước sử dụng công cụ bạo lực bộ máy thống trị nói chung để duy trì các mặt trật tự về kinh tế, chính
trị XH và tư tưởng nhằm trấn áp các gc khác và bảo vệ kinh tế, địa vị thống trị của gc thống trị + Chức năng đối ngoại: Giải quyết các mối qhệ đối ngoại đối với các nước khác như chống
xâm lược để bảo vệ lãnh thổ hoặc xâm lược để mở rộng lãnh thổ, thiếp lập các qhệ trao đổi về ktế, văn hóa, khoa học để phát triển đất nước.
Trong 2 chức năng trên thì chức năng đối nội quyết định chức năng đối ngoại vì quyền lực thống trị trước hết phải được khẳng định trong phạm vi lãnh thổ quốc gia.

3. Đặc trưng và chức năng cơ bản of nhà nước vô sản:


Nhà nước vơ sản cũng có 3 đặc trưng và 2 chức năng như nhà nước khác trong lsử nhưng có đ
iểm khác ở chỗ: - Nhà nước vơ sản là nhà nước kiểu mới, nhà nước không nguyên nghĩa hay nhà nước nửa
nhà nước, thể hiện ở những đặc điểm sau:
+ Là nhà nước of gc công nhân, song do vị trí, đặc điểm of gc này nên nn đại diện cho lợi ích of đa số nhân dân lđ, chống lại 1 thiểu số bóc lột và chống đối đã bị đánh đổ nhưng chưa bị
tiêu diệt. + Là nhà nước of dân, do dân và vì dân.
+ Là nn do đảng cộng sản tổ chức lãnh đạo, lấy học thuyết Mác – Lênin làm hệ tư tưởng chính thống, dựa trên khối liên minh cơng nơng trí thức, thực hiện quyền làm chủ of nhân dân
lđ. + Quyền lực nn thuộc về nhân dân.
- Nhà nước vô sản thực hiện chức năng vừa trấn áp bằng bạo lực đối với bọn phản cách mạng, vừa tổ chức xây dựng XH mới. Trong đó tổ chức xây dựng XH mới là chức năng chủ yếu
of bản chất of nn XHCN, có ý nghĩa quyết định thắng lợi of CNXH. - Nhà nước vô sản là nhà nước quá độ sẽ tự tiêu vong. Tức là hết vai trò lịch sử khi XH kơ
còn chế độ tư hữu đối kháng gc.

4. Liên hệ qtrình xây dựng nn XHCN ở nứơc ta:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

×