1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Liên hệ qtrình xây dựng nn XHCN ở nứơc ta:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )


+ Là nhà nước of gc công nhân, song do vị trí, đặc điểm of gc này nên nn đại diện cho lợi ích of đa số nhân dân lđ, chống lại 1 thiểu số bóc lột và chống đối đã bị đánh đổ nhưng chưa bị
tiêu diệt. + Là nhà nước of dân, do dân và vì dân.
+ Là nn do đảng cộng sản tổ chức lãnh đạo, lấy học thuyết Mác – Lênin làm hệ tư tưởng chính thống, dựa trên khối liên minh cơng nơng trí thức, thực hiện quyền làm chủ of nhân dân
lđ. + Quyền lực nn thuộc về nhân dân.
- Nhà nước vô sản thực hiện chức năng vừa trấn áp bằng bạo lực đối với bọn phản cách mạng, vừa tổ chức xây dựng XH mới. Trong đó tổ chức xây dựng XH mới là chức năng chủ yếu
of bản chất of nn XHCN, có ý nghĩa quyết định thắng lợi of CNXH. - Nhà nước vô sản là nhà nước quá độ sẽ tự tiêu vong. Tức là hết vai trò lịch sử khi XH kơ
còn chế độ tư hữu đối kháng gc.

4. Liên hệ qtrình xây dựng nn XHCN ở nứơc ta:


- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X khẳng định: nhà nước CHXHCNVN là trụ cột of hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay để thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo
vệ tổ quốc VN. - Nhà nước CHXH CNVN mang bản chất of gc công nhân đặt dưới sự lãnh đạo of
Đ CSVN.
- Nhà nước ta đc tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân cơng phối hợp chặt chẽ giữa 3 cơ quan quyền lực: lập pháp, hành pháp, tư pháp. Bộ máy nhà nước ta
đ c tổ chức xây dựng thông qua tổng tuyển cử của nhân dân lđ, quyền lực tối cao of nhân dân lao
độ ng đc ủy nhiệm cho bộ máy công chức nhà nước thực hiện.
- Để nhà nước ta thực sự là nhà nước pháp quyền of dân, do dân vì dân, trong giai đoạn trước mắt, chúng ta phải thực hiện đồng bộ một loạt nhiệm vụ sau:
+ Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập pháp và giám sát tối cao of Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động of nhà nước, cải cách nền hành chính nhà nước, bao gồm cải cách thể chế hành
chính, tổ chức bộ máy và kiện tòan đội ngũ cán bộ cơng chức, cải cách tổ chức và họat động tư pháp.
+ Đẩy mạnh cuôc đấu tranh chống bệnh quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước, Mặt khác, cần phải kết hợp những biện pháp cấp bách với những giải pháp có tầm chiến lược nhằm
vừa hồn thiện cơ chế chính sách, kiện toàn tổ chức, xử lý nghiêm kịp thời mọi vi phạm, tội phạm.
- Bằng việc thực hiện tổng hợp và động bộ những nhiệm vụ đó, chúng ta sẽ từng bước hồn thiện nhà nước Cộng hòa XHCN VN để xây dựng thành công CNXH ở Nước ta.

Phần 2: Mơn kinh tế chính trị


Câu 1: Phân tích các thuộc tính của hàng hố.Cách xác định lượng giá trị hàng hố và các nhân tố ảnh hưởng tới nó?
Hàng hố là sản phẩm của lao động thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và đi vào tiêu dùng thơng qua trao đổi mua bán.Vì vậy khơng phải bất kỳ vật phẩm nào cũng là hàng hố.
Hai thuộc tính của hàng hố
- Giá trị sử dụng là cơng cụ của vật phẩm thoả mãn nhu cầu nào đó của con người. Giá trị sử dụng của hàng hoá do thuộc tính tự nhiên của hang hố quy định, là nội dung vật
chất của của cải vì vậy nó là một phạm trù vĩnh viễn.Giá trị sử dụng của hàng hố có đặc điểm là: giá trị sử dụng khơng phải cho người sản xuất trực tiếp ra nó mà là cho người khác, cho
XH.Giá trị sử dụng đến tay người khác -người tiêu dung phải thong qua trao đổi mua bán.Trong nền kinh tế hàng hoá giá trị sử dụng là vật mang giá trị trao đổi.
- Giá trị của hàng hoá
Muốn hiểu được giá trị của hàng hoá phải đi từ giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi là biểu hiện quan hệ tỷ lệ về số lượng trao đổi lẫn nhau giữa các giá trị sử dụng khác nhau.
Thí dụ:1m vải=5kg thóc Hai hàng hố vải và thóc có giá trị sử dụng khác nhau lại có thể trao đổi được lại với nhau
theo một quan hệ tỉ lệ nhất định, vì chúng đều là sản phẩm của lao động,có cơ sở chung là sự hao phí sức lao động của con người. Sự hao phí lao động đó chính là giá trị của hàng hoá.Vậy
giá trị của hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hố đ
ó.Do đó giá trị là cơ sở của giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị.Giá trị phản ánh

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

×