1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Chu chuyển của TB

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )


T-H …Sản xuất….
H-T

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2
Giai đoạn 3 - Sự vận động của TB qua 3 giai đoạn, tồn tại dưới 3 hình thức, thực hiện 3 chức năng rồi
quay về hình thức xuất phát của nó gọi là tuần hoàn của TB.

2. Chu chuyển của TB


. Nghiên cứu tuần hoàn của TB là nghiên cứu mặt chất của sự vận động TB, cong nghiên
cứu chu chuyển TB là nghiên cứu mặt lượng hay nghiên cứu tốc độ vận động của TB. Mặc dù có sự khác nhau nhưng cả 2 cùng nghiên cứu sự vận động của TB. Vì vậy tuần hồn và chu
chuyển của TB có quan hệ mật thiết với nhau. - Chu chuyển của TB là sự tuần hồn của TB nếu xét nó là một quá trình định kỳ đổi mới,
diễn ra lien tục, lặp đi, lặp lại không ngừng. Chu chuyển TB phản ánh tốc độ vận động nhanh hay chậm của TB.
Thời gian chu chuyển của TB là khoảng thời gian từ khi TB ứng ra dưới một hình thức nhất định đến khi nó trở về cũng dưới hình thức đó nhưng có kèm theo giá trị thặng dư. Thời
gian chu chuyển của TB cũng là thời gian TB thực hiện được một vòng tuần hồn. Tuần hồn TB bao gồm q trình sản xuất và q trình lưu thơng.
Thời gian sản xuất=thời kỳ lao động+thời kỳ gián đoạn lao động+thời kỳ dự trữ sản xuất
Cả thời kỳ gián đoạn lao động và thời kỳ dự trữ sản xuất đều không tạo ra giá trị sản phẩm. Sự tồn tại của hai thời kỳ này là không tránh khỏi. Nhưng nói chung thời gian của chúng càng
dài thì hiệu quả lao động của TB càng thấp. Rút ngắn thời gian này có tác dụng quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng TB.
Thời gian lưu thông là thời kỳ TB nằm trong lĩnh vực lưu thông. Thời kỳ này bao gồm thời gian mua, thời gian bán, kể cả thời gian vận chuyển.
Slđ TLSX
- Tốc độ chu chuyển của TB là khái niệm dùng để chỉ sự vận động nhanh hay chậm của TB ứng trước. Cơng thức tính tốc độ chu chuyển TB là: N=CHCh; Trong đó: N là tốc độ chu
chuyển; CH là thời gian TB vận động trong 1 năm;Ch là thời gian của 1 vòng chu chuyển TB.
Những nhân tố và biện pháp nâng cao tốc độ chu chuyển TB:
Theo công thức trên tốc độ chu chuyển TB phụ thuộc vào thời gian chu chuyển TB. Nói cách khác phụ thuộc vào những nhân tố ảnh hưởng đến thời gian sản xuất và thời gian lưu
thông. Thời gian sản xuất dài, ngắn phụ thuộc vào các nhân tố sau: - Đặc điểm của từng ngành sản xuất
- Tiến bộ KHKT, cơng nghệ - Trình độ tổ chức phân cơng lao động
- Trình độ dịch vụ các yếu tố gắn với đầu vào của sản xuất. Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và nền kinh tế thị trường hiện đại
cho phép sử dụng những thành tựu kỹ thuật và công nghệ sản xuất mới, việc tổ chức sản xuất và dịch vụ sản xuất một cách khoa học… đã rút ngắn đáng kể thời kỳ gián đoạn lao động, thời kỳ
dự trữ sản xuất, để tăng thời kỳ lao động và do đó làm tăng hiệu quả lao động TB. Thời gian lưu thông dài hay ngắn là phụ thuộc vào nhiều nhân tố như:
- Tình hình thị trường cung-cầu, giá cả… - Khoảng cách từ sản xuất đến thị trường
- Trình độ phát triển của GTVT.. Sự tồn tại trong thời gian lưu thơng là tất yếu và có vai trò quan trọng đối với thời gian sản
xuất. Song rút ngắn thời gian lưu thông sẽ làm cho TB nằm trong lĩnh vực lưu thông giảm xuống, tăng lượng TB đầu tư cho sản xuất, tạo ra nhiều giá trị, giá trị thặng dư hơn, nên làm
tăng hiệu quả hoạt động TB.
Tóm lại,
do chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, nên thời gian chu chuyển của các TB khác nhau trong cùng một ngành và ở các ngành khác nhau là rất khác nhau. Để nâng cao hiệu quả sử
dụng TB, các nhà TB thường tìm mọi cách khai thác mặt thuận lợi và hạn chế mặt không thuận lợi cuả những nhân tố trên để nâng cao tốc độ chu chuyển TB.
Câu 7: Thế lào là lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận? Chúng có quan hệ thế nào với giá trị thặng dư và tỷ suất giá trị thặng dư?

1. Lợi nhuận và quan hệ của lợi nhuận với giá trị thặng dư


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

×