1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Khái niệm hình thái kinh tế-xã hội CSCN Những điều kiện cơ bản cho sự ra đời của hình thái kinh tế-xã hội CSCN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )


phần kinh tế, trong tầng lớp dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho SXKD để phát triển kinh tế đất nước trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp.

Phần 3: Mơn CNXHKH


Câu 1: Trình bày khái niệm hình thái kinh tế-xá hội CSCN và những điều kiện cơ bản của sự ra đời của nó.

1. Khái niệm hình thái kinh tế-xã hội CSCN


Sự phát triển của XH lồi người là một tong q trình lịch sử tự nhiên của sự thay thế các hình thái kinh tế-xã hội từ thấp đến cao CSNT, CHNL, PK, TBCN, CSCN
Sự thay đổi PTSX này bằng PTSX khác là do trình độ phát triển của LLSX. Sự ra đời của hình thái kinh tế-xã hội CSCN bắt nguồn từ những nhân tố kinh tế- chính trị XH do chính
CNTB tạo ra.Hình thái kinh tế-xã hội CSCN chỉ được hình thành thơng qua CMVS nhằm thực hiện thời kỳ quá độ từ hình thái kinh tế-xã hội TBCN sang hình thái kinh tế-xã hội CSCN.
Theo Mac- Anghen thì hệ thống hình thái kinh tế-xã hội CSCN phát triển từ thấp đến cao, từ giai đoạn XHCN lên giai đoạn CSCN. Trong chế độ XHCN chế độ kinh tế và sự phát triển
văn hoá mới đạt tới giới hạn đảm bảo cho XH thực hiện theo nguyên tắc “làm theo năng lực hưởng theo lao động”. Trong CNCS con người khơng còn bị lệ thuộc vào một cách phiến diện
và cứng nhắc vào phân cơng lao động, còn lao động khơng chỉ là phương tiện sinh sống mà nó trở thành nhu cầu bậc nhất của cuộc sống. XH có đủ điều kiện vật chất và tinh thần để thực hiện
nguyên tắc “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Trong XH đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người.

2. Những điều kiện cơ bản cho sự ra đời của hình thái kinh tế-xã hội CSCN


Sự thay đổi PTSX này bằng PTSX khác là do sự phát triển của LLSX quyết định. Do đó sự ra đời của hình thái kinh tế-xã hội CSCN cũng bắt nguồn từ những nhân tố kinh tế, chính trị Xh
do chính CNTB tạo ra. - Điều kiện kinh tế: sự ra đời ngày càng phát triển mạnh mẽ của nền đại công nghiệp đã tạo
ra một LLSX mang tc XH hoá cao, đạt tới trình độ tự động hố, điện tử, tin học hố, …đã vượt ra khỏi khn khổ của QHSX dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về LLSX. Sự phát
triển của LLSX đòi hỏi phải xố bỏ QHSX TBCN, mặt khác nó đã tạo tiền đề vật chất kỹ thuật cho sự ra đời của hình thái kinh tế-xã hội mới.
- Điều kiện chính trị-xh: cũng trong q trình phát triển nền cơng nghiệp hiện đại CNTB đ
ã sản sinh ra giai cấp công nhân hiện đại, không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Sự ra đời của hình thái kinh tế-xã hội CSCN bắt nguồn từ mâu thuẫn kinh tế và được biểu hiện
ra về mặt xh là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Mâu thuẫn chính tri-xh này chỉ có thể được giải quyết triệt để sau khi giai cấp công nhân thiết lập được chính quyền
nhà nước của mình. Sự ra đời nhà nước của giai cấp công nhân là điều kiện tiên quyết cho sự ra đờ
i của hình thái kinh tế-xã hội CSCN. Hình thái kinh tế-xã hội CSCN ra đời tuân theo quy luật vận động khách quan của lịch sử,
phù hợp với khát vọng của nhân dân lao động là xố bỏ mọi áp bức bất cơng, con người được tự do bình đẳng và được hạnh phúc.
Câu 2. Trình bầy phương hướng và những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Năm 1991 tại đại hội VII, đảng ta đã xác định đặc trưng và phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như sau:

1. Những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

×