1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )


nhân vẫn chỉ là người đi bán sức lao động cho giai cấp tư sản, họ bị bóc lột với những hình thức ngày càng tinh vi hơn.
Ở các nước XHCN, giai cấp công nhân đã trở thành giai cấp cầm quyền, lãnh đạo cuộc đấu
tranh cải tạo XH cũ, xây dựng XH mới. Trong thời kỳ quá độ lên CNXH, xét tồn bộ giai cấp thì giai cấp cơng nhân đã là người làm chủ, nhưng trong điều kiện còn tồn tại nhiều thành phần
kinh tế thì còn một bộ phận công nhân vẫn phải làm thuê cho các DN tư nhân, họ vẫn bị những chủ sở hữu tư nhân bóc lột về giá trị thặng dư.
Căn cứ vào 2 tiêu chí cơ bản trên, người ta có thể đưa ra một định nghĩa hoàn chỉnh về giai cấp công nhân như sau: “Giai cấp công nhân là một tập đồn Xh ổn định, hình thành và phát
triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của LLSX có tính chất xh hoá ngày càng cao: là LLSX cơ bản, tiên tiến, trực tiếp và gián tiếp tham
gia vào quá tình sản xuất, tái sản xuất ra của cải, vật chất và cải tạo các quan hệ xh, là lực lượng chủ yếu của tièn trình quá độ từ CNTBlên CNXH. Ở các nước TB, giai cấp công nhân là những
người khơng có hoặc về cơ bản là khơng có TLSX, phải làm thuê cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư; ở các nước XHCN họ là những người cùng nhân dân lao
độ ng, làm chủ những TLSX chủ yếu và cùng nhau hợp tác lao động vì lợi ích chung của tồn
XH, trong đó có lợi ích chính đáng của bản thân họ”.

2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân


- Trong mỗi thời kỳ chuyển biến của CM XH lồi người, từ một hình thái kinh tế-xã hội này sang một hình thái kinh tế-xã hội khác hơn ln có một giai cấp đứng ở vị trí trung tâm,
đ óng vai trò là động lực chủ yếu và là lực lượng lãnh đạo q trình chuyển biến đó. Giai cấp
này có nhiệm vụ lịch sử là thủ tiêu chế độ XH cũ, xây dựng chế độ xh mới phù hợp với yêu cầu khách quan của tién trình lịch sử. Toàn bộ những nhiệm vụ và mục tiêu đó được gọi là sứ mệnh
của 1 gc - Sứ mệnh lsử của giai cấp công nhân là lãnh đạo các tầng lớp nhân dân lao động đấu tranh
để xoá bỏ CNTB, từng bước xây dựng CNXH và CNCS. Tức là xố bỏ chế độ người bóc lột
người, áp bức bất công, xây dựng một xh tự do cho mỗi người là tự do cho tất cả mọi người. Đ
ây là nội dung cơ bản bao trùm sứ mệnh lsử của giai cấp cơng nhân.
Anghen viết:” hồn thành được kỳ cơng giải phóng thế giới là sứ mệnh lsử của gc vô sản hiện đại”
- Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, trong tiến trình thực hiện sứ mệnh của mình, giai cấp cơng nhân phải tuỳ vào điều kiện hồn cảnh đăc thùcủa nước mình mà đưa ra những chiến lược
và sách lược phù hợp để có thể thực hiện được sứ mệnh lsử của mình. Để thực hiện sứ mệnh lsử của mình, giai cấp cơng nhân cấn quán triệt những nội dung cơ bản sau đây:
+ Ở các nước TBCN khi chính quyền nằm trong tay gc tư sản, khi chưa có tình thế CM thì giai cấp công nhân cần tập trung lực lượng đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế, xh, dân chủ, chuẩn
bị thời cơ, nếu tình thế CM xảy ra thì tiến hành CM XHCN. + Ở các nước XHCN, chính quyền đã thuộc về giai cấp cơng nhân, thì phải sử dụng chính
quỳên đó để cải tạo xh cũ, xây dựng và bảo vệ chế độ XHCN, làm tốt nghĩa vụ quốc tế. + Đối với giai cấp công nhân Việt NAm, gc đang nắm chính quyền CM, lãnh đạo đất
nước. Vì vậy sứ mệnh lsử của nó là: xây dựng đất nước thành một nước XHCN giàu mạnh, công bằng, văn minh…đồng thời làm tròn nghĩa vụ đối với giai cấp công nhân quốc tế.
Câu 4: Những quan điểm cơ bản của nhà nước kinh điển của chủ nghĩa Mac-Lênin về điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lsử của giai cấp công nhân?

1. Địa vị kinh tế-xh của giai cấp công nhân


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

×