1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Địa vị kinh tế-xh của giai cấp công nhân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )


Anghen viết:” hồn thành được kỳ cơng giải phóng thế giới là sứ mệnh lsử của gc vô sản hiện đại”
- Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, trong tiến trình thực hiện sứ mệnh của mình, giai cấp cơng nhân phải tuỳ vào điều kiện hoàn cảnh đăc thùcủa nước mình mà đưa ra những chiến lược
và sách lược phù hợp để có thể thực hiện được sứ mệnh lsử của mình. Để thực hiện sứ mệnh lsử của mình, giai cấp cơng nhân cấn qn triệt những nội dung cơ bản sau đây:
+ Ở các nước TBCN khi chính quyền nằm trong tay gc tư sản, khi chưa có tình thế CM thì giai cấp cơng nhân cần tập trung lực lượng đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế, xh, dân chủ, chuẩn
bị thời cơ, nếu tình thế CM xảy ra thì tiến hành CM XHCN. + Ở các nước XHCN, chính quyền đã thuộc về giai cấp cơng nhân, thì phải sử dụng chính
quỳên đó để cải tạo xh cũ, xây dựng và bảo vệ chế độ XHCN, làm tốt nghĩa vụ quốc tế. + Đối với giai cấp công nhân Việt NAm, gc đang nắm chính quyền CM, lãnh đạo đất
nước. Vì vậy sứ mệnh lsử của nó là: xây dựng đất nước thành một nước XHCN giàu mạnh, công bằng, văn minh…đồng thời làm tròn nghĩa vụ đối với giai cấp công nhân quốc tế.
Câu 4: Những quan điểm cơ bản của nhà nước kinh điển của chủ nghĩa Mac-Lênin về điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lsử của giai cấp công nhân?

1. Địa vị kinh tế-xh của giai cấp công nhân


- Giai cấp công nhân là một bộ phận quan trọng nhất và CM nhất trong các bộ phận cấu thành LLSX của XHTB, họ là đại diện cho LLSX của XH tiên tién có trình độ XH hố ngày
càng cao. Chúng ta thấy rằng trong LLSX của PTSX TBCN, giai cấp cơng nhân chính là lực lượng lao động sử dụng công cụ lao động, tác động vào đối tượng lao động để tạo ra của cải vật
chất nuôi sống xh, phục vụ cho sự phát triển của xh. Lực lượng lao động này là yếu tố hết sức CM, vì nó ln biến đổi về số lượng và chất lượng để đáp ứng với sụ phát triển của nền đại
cơng nghiệp. Vì vậy nó đại diện cho nền sản xuất tiên tiến nhất. Trong XH TBCN với sự xuất hiện của nền đại công nghiệp, của nền sản xuất lớn, hàng hoá rẻ, chất lượng cao, cạnh tranh với
hàng hoá của những người sản xuất nhỏ, làm cho họ bị phá sản và rơi vào tình trạng vơ sản, khơng có TLSX, họ phải làm th cho gc tư sản và bị gc này bóc lột giá trị thặng dư, bóc lột
nặng nề. Họ bị lệ thuộc hồn tồn trong quá trình phân phối các kết quả lao động của chính họ, tuy nhiên kết quả ấy cũng khơng ni sống được chính họ chứ chưa kể đến gia đình họ.
- Giai cấp cơng nhân là một gc đại diện cho một lượng sản xuất được xh hoá ngày càng cao, là một lượng lao động ngày càng trưởng thành và lớn mạnh trong quy trình cơng nghiệp
ngày càng hiện đại và lao động của họ làm ra tuyệt đại bộ phận của cải cho xh. Tính chất xh hố ngày càng cao thì mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX TBCN ngày càng cao, yêu cầu phải xoá bỏ
QHXH cũ, xây dựng QHSX mới XHCN phù hợp với trình độ phát triển của LLSX đó là tất yếu khách quan.
Như vậy chính điều đó đã làm cho giai cấp cơng nhân khơng chịu sống cs bị bóc lột mà quyết tâm đứng lên lật đổ gc tư sản. Địa vị này lá sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
- Trong chế độ TBCN, giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản mâu thuẫn với lợi ích cơ bản của gc tư sản và thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động. Họ đều bị nhà TB bóc lột và đều
có nhu cầu được giải phóng, thủ tiêu chế độ tư hữu, thiết lập chế độ cơng hữu về TLSX. Chính đ
iều đó đã thống nhất lợi ích của giai cấp cơng nhân với lợi ích cơ bản của các gc, tầng lớp khác trong sự áp bức bóc lột của gc tư sản và họ đều muốn giải phóng.Mac-Anghen viết:” tất
cả các phong trào trước đó đều do thiểu số thực hiện, mưu lợi cho thiểu số, ngược lại phong trào vô sản là phog trào của khối đại đa số mưu lợi ích cho khối đại đa số”
Tóm lại: qua nghiên cứu địa vị của giai cấp công nhân trong nền kinh tế-xh, chúng ta thấy rằng giai cấp cơng nhân có những đặc điểm mà các giai tầng xh khác không thể có được. Chính
đ iều đó mà giai cấp công nhân đã được giao phó sứ mệnh lsử là thủ tiêu CNTB, xây dựng
CNXH và CNCS.

2. Những đ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

×