1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Những đ 3: Môn CNXHKH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )


nặng nề. Họ bị lệ thuộc hoàn toàn trong quá trình phân phối các kết quả lao động của chính họ, tuy nhiên kết quả ấy cũng không nuôi sống được chính họ chứ chưa kể đến gia đình họ.
- Giai cấp công nhân là một gc đại diện cho một lượng sản xuất được xh hoá ngày càng cao, là một lượng lao động ngày càng trưởng thành và lớn mạnh trong quy trình cơng nghiệp
ngày càng hiện đại và lao động của họ làm ra tuyệt đại bộ phận của cải cho xh. Tính chất xh hố ngày càng cao thì mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX TBCN ngày càng cao, yêu cầu phải xoá bỏ
QHXH cũ, xây dựng QHSX mới XHCN phù hợp với trình độ phát triển của LLSX đó là tất yếu khách quan.
Như vậy chính điều đó đã làm cho giai cấp cơng nhân khơng chịu sống cs bị bóc lột mà quyết tâm đứng lên lật đổ gc tư sản. Địa vị này lá sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
- Trong chế độ TBCN, giai cấp cơng nhân có lợi ích cơ bản mâu thuẫn với lợi ích cơ bản của gc tư sản và thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động. Họ đều bị nhà TB bóc lột và đều
có nhu cầu được giải phóng, thủ tiêu chế độ tư hữu, thiết lập chế độ công hữu về TLSX. Chính đ
iều đó đã thống nhất lợi ích của giai cấp công nhân với lợi ích cơ bản của các gc, tầng lớp khác trong sự áp bức bóc lột của gc tư sản và họ đều muốn giải phóng.Mac-Anghen viết:” tất
cả các phong trào trước đó đều do thiểu số thực hiện, mưu lợi cho thiểu số, ngược lại phong trào vô sản là phog trào của khối đại đa số mưu lợi ích cho khối đại đa số”
Tóm lại: qua nghiên cứu địa vị của giai cấp công nhân trong nền kinh tế-xh, chúng ta thấy rằng giai cấp cơng nhân có những đặc điểm mà các giai tầng xh khác khơng thể có được. Chính
đ iều đó mà giai cấp công nhân đã được giao phó sứ mệnh lsử là thủ tiêu CNTB, xây dựng
CNXH và CNCS.

2. Những đ


2
chính trị xh-yếu tố khách quan quy định sứ mệnh lsử của gc công nhân
- Giai cấp cơng nhân là gc tiên tiến nhất: tính chất tiên tiến biểu hiện trong lao động sản xuất, trong đấu tranh xây dựnh xh mới…tính chất tiên tiến này là đặc điểm hết sức cơ bản quy
đị nh sứ mệnh lsử của giai cấp cơng nhân. Nó do các yếu tố khách quan quy định:
+ Họ là lực lượng nằm trong guồng máy sản xuất công nghiệp ngày càng hiện đại, guồng máy trên đòi hỏi giai cấp cơng nhân cần phải khơng ngừng nâng cao về trình độ tri thức, khoa
học công nghê, kỹ năng, kỹ xảo…
+ Tc tiên tiến của giai cấp cơng nhân còn là do giai cấp công nhân ngày càng được bổ sung những tri thức do nhận thức được quy luật tất yếu của lsử hình thành và phát triển của
chính gc mình. + Mặt khác trong cuộc đấu tranh chồng gc tư sản, đã cung cấp cho giai cấp công nhân
những kinh nghiệm đấu tranh chính trị giúp cho họ trở thành gc tiên tiến. + Họ có một học thuyết CM và khoa học soi đường, đó là chủ nghĩa Mac-Lênin
+ Họ có sự lãnh đạo của ĐCS là đội tiên phong chính trị chỉ đường dẫn lối cho phong trào của giai cấp công nhân.
- Giai cấp công nhân là lực lượng có tinh thần cách mạng triệt để: tính triệt để trong phong trào CM của gc công nhân là khơng phải duy trì chế độ tư hữu mà xố bỏ hồn tồn chế độ tư
hữu, xố bỏ mọi hình thức bóc lột, xố bỏ mọi sự khác biệt về giai cấp và đấu tranh giai cấp, xây dựng 1 chế độ xã hội mới, ấm no hạnh phúc. 1 xã hội viết được lên lá cờ là: làm theo năng
lực hưởng theo nhu cầu.Tính chất triệt để cách mạng đó có được là do: + Dưới chế độ TBCN giai cấp cơng nhân khơng có TLSX, bị áp bức bóc lột nặng nề. mâu
thuân giữa giai cấp tư sản ngày càng gay gắt, khơng thể điều hồ được. do đó 1 yêu cầu đặt ra là: muốn giải phóng giai cấp vơ sản thì phải làm 1 cuộc cách mạng lật đổ sự thống trị của giai
cấp tư sản, thiết lập 1 chế độ xã hội mới- chế độ xã hội chủ nghĩa và CNCS. + Do giai cấp công nhân được vũ trang bằng hệ tư tuởng tiên tiến là học thuyết Mac- Lenin
và được Đảng cộng sản lãnh đạo giúp giai cấp công nhân nhận thức thế giới và cải tạo thế giới theo quy luật phát triển của lịch sử.
- Giai cấp công nhân là giai cấp có tính tổ chức và kỉ luật cao.
+ Tính tổ chức, kỉ luật thể hiện ở chỗ: họ đc tập hợp thành 1 đội ngũ thống nhất, có sự liên kết chặt chẽ, kỉ luật nghiêm minh trong sản xuất cũng như trong chiến đấu. Đặc điểm này có đc
là do: + Đk sản xuất tập trung và trình độ kỹ thuật ngày càng hiện đại có cơ cấu tổ chức chặt
chẽ…đã tơi luyện cho giai cấp cơng nhân có tính tổ chức và kỉ luật cao. + Trong cuộc đtranh chống giai cấp tư sản với bộ máy đàn áp khổng lồ và nhiều thủ đoạn
thâm độc của giai cấp tư sản đòi hỏi giai cấp cơng nhân phải đồn kết lại thành 1 tc chặt chẽ mới chiến thăng đc kẻ thù.
- Giai cấp cơng nhân có bản chất quốc tế và bản sắc dân tộc: đặc điểm này được thể hiện ở tinh thần đoàn kết chặt chẽ và giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồn kết quốc tế vơ sản chân
chính cùng đấu tranh vì mục tiêu chung là xoá bỏ CNTB xây dựng 1 xã hội mới xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa của giai cấp cơng nhân.Bản chất trên có được là do phương thức
sản xuất của cntb quy định đó là quy trình quốc tế hố trong sản xuất đã tạo cho giai cấp công nhân liên minh với nhau.
Do giai cấp tư sản lien minh với nhau trên phạm vi thế giới để chống lại phong trào đấu tranh của công nhân và các dân tộc bị áp bức. do đó muốn hồn thành sự nghiệp giai cấp cơng
nhân phải đoàn kết lại phối hợp đấu tranh trên phạm vi thế giới.
Tóm lại
: trên đây là những đặc điểm cơ bản mang tc phổ biến của giai cấp công nhân trên tồn thế giưói đc hình thành từ địư vị kinh tế, xã hội trong long phương thức sx TBCN vì thế nó
đ c giao phó cho sứ mệnh l trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản xây dựng xã hội chủ
nghĩa và chủ nghĩa cộng sản nhưng do đk và đặc thù từng nước mà giai cấp cơng nhân có thể thực hiện sứ mệnh của mình ở mức độ khác nhau.
Câu 5: Phân tích các quan điểm của Lenin và Hồ Chí Minh về đk thành lập ĐCS và mối quan hệ giữa Đảng với giai cấp công nhân

1. Quan điểm của Lenin và Hồ Chí Minh về đk thành lập ĐCS


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

×