1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Quan điểm của Lenin và Hồ Chí Minh về đk thành lập ĐCS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )


- Giai cấp cơng nhân có bản chất quốc tế và bản sắc dân tộc: đặc điểm này được thể hiện ở tinh thần đoàn kết chặt chẽ và giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đoàn kết quốc tế vơ sản chân
chính cùng đấu tranh vì mục tiêu chung là xoá bỏ CNTB xây dựng 1 xã hội mới xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa của giai cấp cơng nhân.Bản chất trên có được là do phương thức
sản xuất của cntb quy định đó là quy trình quốc tế hố trong sản xuất đã tạo cho giai cấp công nhân liên minh với nhau.
Do giai cấp tư sản lien minh với nhau trên phạm vi thế giới để chống lại phong trào đấu tranh của công nhân và các dân tộc bị áp bức. do đó muốn hồn thành sự nghiệp giai cấp cơng
nhân phải đoàn kết lại phối hợp đấu tranh trên phạm vi thế giới.
Tóm lại
: trên đây là những đặc điểm cơ bản mang tc phổ biến của giai cấp công nhân trên tồn thế giưói đc hình thành từ địư vị kinh tế, xã hội trong long phương thức sx TBCN vì thế nó
đ c giao phó cho sứ mệnh l trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản xây dựng xã hội chủ
nghĩa và chủ nghĩa cộng sản nhưng do đk và đặc thù từng nước mà giai cấp cơng nhân có thể thực hiện sứ mệnh của mình ở mức độ khác nhau.
Câu 5: Phân tích các quan điểm của Lenin và Hồ Chí Minh về đk thành lập ĐCS và mối quan hệ giữa Đảng với giai cấp công nhân

1. Quan điểm của Lenin và Hồ Chí Minh về đk thành lập ĐCS


: Sứ mệnh lsử của giai cấp công nhân xuất hiện một cách khách quan song để biến khả năng
khách quan đó thành hiện thực thì phải thơng qua những nhân tố chủ quan ấy, việc thành lập ra Đ
CS là yếu tố quyết định nhất đảm bảo cho giai cấp công nhân có thể hồn thành sứ mệnh lsử của mình
- Giai cấp cơng nhân cơng nhân ra đời trong lòng xh TBCN, nó ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đi từ tự phát đến tự giác. Chỉ khi nào giai cấp cơng nhân đạt đến trình
độ tự giác bằng việc tiếp thu lý luận khoa học và CM của chủ nghĩa Mac-Lênin thì giai cấp
cơng nhân mới nhận thức được vị trí, vai trò của mình trong xh, nguồn gốc tạo nên sức mạnh và biết tạo nên sức mạnh đó bằng sự đồn kết, nhận rõ mục tiêu, con đường và những biện pháp
giải phóng gc mình, giải phóng XH và giải phóng nhân loại. Phải có chủ nghĩa Mac soi sáng, giai cấp cơng nhân mới đạt được trình độ nhận thức lý luận về vai trò lsử của mình. Sự thâm
nhập của chủ nghĩa Mac vào phong trào công nhân dẫn đến sự hình thành chính đảng của giai cấp cơng nhân. Lênin đã thấy được tính quy luật ấy khi ơng nghiên cứu vấn đề thành lập đảng
trong điều kiện CNTB đã chuyển sang CNĐQ, Lênin chỉ ra rằng: đảng là sự kết hợp phong trào công nhân với chủ nghĩa Mac. Sự kết hợp đó tạo cơ sở vững chắc cho cả hai: “Chủ nghĩa Mac
cần phong trào công nhân với tư cách là lực lượng để thực hiện chủ nghĩa của mình và phong trào cơng nhân cần chủ nghĩa Mac để soi đường, dẫn lối đấu tranh. Nhưng Lênin cũng chỉ ra
rằng mỗi nước khác nhau sự kết hợp ấy là sản phẩm của lịch sử, được thực hiện bằng con đườ
ng đặc biệt, tuỳ theo điều kiện không gian và thời gian. HCM khi tiếp thu luận điểm này đã khẳng định tính đúng đắn của nó. Nhưng người cũng nhận thấy hạn chế là luận điểm này chưa
tính đến các quốc gia lạc hậu, kém phát triển, nơi có phong trào yêu nước diễn ra mạnh mẽ và chiếm ưu thế. Trong các nước đó, bên cạnh phong trào công nhân, phong trào yêu nước của các
tầng lớp nhân dân chiếm vị trí vơ cùng to lớn. Chính vì vậy, HCM đã cho rằng: ở các nước kém phát triển như VN, ĐCS ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào công
nhân và phong trào yêu nước. Chỉ có sự lãnh đạo của ĐCS, giai cấp công nhân mới chuyển từ đấ
u tranh tự phát sang đấu tranh tự giác. C.Mac đã nhấn mạnh rằng trong cuộc đấu tranh chống lại gc tư sản, chỉ khi nào gc vô sản tự tổ chức được một chính đảng độc lập thì mới có thể hành
độ ng với tư cách là một gc được

2. Mối quan hệ giữa ĐCS với giai cấp công nhân


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

×