1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Mối quan hệ giữa ĐCS với giai cấp công nhân Vài nét về sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân VN Truyền thống CM của giai cấp công nhân VN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 60 trang )


nhập của chủ nghĩa Mac vào phong trào công nhân dẫn đến sự hình thành chính đảng của giai cấp cơng nhân. Lênin đã thấy được tính quy luật ấy khi ông nghiên cứu vấn đề thành lập đảng
trong điều kiện CNTB đã chuyển sang CNĐQ, Lênin chỉ ra rằng: đảng là sự kết hợp phong trào công nhân với chủ nghĩa Mac. Sự kết hợp đó tạo cơ sở vững chắc cho cả hai: “Chủ nghĩa Mac
cần phong trào công nhân với tư cách là lực lượng để thực hiện chủ nghĩa của mình và phong trào cơng nhân cần chủ nghĩa Mac để soi đường, dẫn lối đấu tranh. Nhưng Lênin cũng chỉ ra
rằng mỗi nước khác nhau sự kết hợp ấy là sản phẩm của lịch sử, được thực hiện bằng con đườ
ng đặc biệt, tuỳ theo điều kiện không gian và thời gian. HCM khi tiếp thu luận điểm này đã khẳng định tính đúng đắn của nó. Nhưng người cũng nhận thấy hạn chế là luận điểm này chưa
tính đến các quốc gia lạc hậu, kém phát triển, nơi có phong trào yêu nước diễn ra mạnh mẽ và chiếm ưu thế. Trong các nước đó, bên cạnh phong trào công nhân, phong trào yêu nước của các
tầng lớp nhân dân chiếm vị trí vơ cùng to lớn. Chính vì vậy, HCM đã cho rằng: ở các nước kém phát triển như VN, ĐCS ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào cơng
nhân và phong trào u nước. Chỉ có sự lãnh đạo của ĐCS, giai cấp công nhân mới chuyển từ đấ
u tranh tự phát sang đấu tranh tự giác. C.Mac đã nhấn mạnh rằng trong cuộc đấu tranh chống lại gc tư sản, chỉ khi nào gc vô sản tự tổ chức được một chính đảng độc lập thì mới có thể hành
độ ng với tư cách là một gc được

2. Mối quan hệ giữa ĐCS với giai cấp cơng nhân


Đả ng chính trị là tổ chức cao nhất, đại biểu tập trung cho trí tuệ và lợi ích của tồn thể gc.
Đố i với giai cấp cơng nhân đó là ĐCS, chẳng những đại biểu cho trí tuệ và lợi ích của giai cấp
cơng nhân mà còn là đại biểu cho toàn thể nhân dân lao động và dân tộc. Giai cấp công nhân là cơ sở XH- gc của Đảng, là nguồn bổ sung lực lượng của Đảng.
Đả ng là đội tiên phong chiến đấu, là bộ tham mưu của gc, là biểu hiện tập trung lợi ích, nguyện
vọng, phẩm chất, trí tuệ của giai cấp cơng nhân và dân tộc. Giữa Đảng và giai cấp cơng nhân có mối quan hẹ hữu cơ ko thể tách rời. Những đảng viên
của ĐCS có thể khơng phải là cơng nhân nhưng là người giác ngộ về sứ mệnh lsử của giai cấp công nhân và đứng trên lập trường của gc này. Với một ĐCS chân chính thì sự lãnh đạo của
Đả ng chính là sự lẫnh đạo của gc. Đảng với gc là thống nhất nhưng Đảng có trình độ lý luận
và tổ chức cao nhất để lãnh đạo cả gc và dân tộc vì thế khơng thể lẫn lộn đảng với gc. Đảng
đ em lại giác ngộ cho toàn bộ gc, sức mạnh đồn kết, nghị lực CM, trí tuệ và hành động CM
của toàn bộ gc, trên cơ sở đó lơi cuốn tất cả các tầng lớp nhân dân lao động khác và cả dân tộc đứ
ng lên hành động theo đường lối của đảng nhằm hoàn thành sứ mệnh lsử của mình.
Câu 6: Phân tích những điều kiện để giai cấp công nhân VN làm tròn sứ mệnh lsử của mình đối với CM VN?

1. Vài nét về sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân VN


- Giai cấp công nhân VN ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần 1 và thực dân Pháp và liên tục phát triển mạnh mẽ trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai.
- Ra đời muộn, số lượng còn nhỏ bé, trình độ thấp hơn nhiều so với giai cấp công nhân của các nước TBCN phát triển.
- Đa số xuất thân từ nông dân, bị phá sản do chính sách cướp đoạt ruộng đất của thực dân Pháp

2. Truyền thống CM của giai cấp công nhân VN


- Giai cấp cơng nhân VN nhanh chóng vươn lên đảm nhận sứ mệnh lsử của mình. Trong CM dân tộc, dân chủ nhân dân, giai cấp công nhân lãnh đạo CM VN giành nhiều thắng lợi, như:
CM tháng 8 năm 1945, cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm 1946-1954, cuộc kháng chiến chống Mỹ 1954-1975. Đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, hiện nay giai cấp công nhân đang là
lực lượng xung kích trên mọi mặt trận như: phát triển kinh tế, văn hóa, xh và bảo vệ tổ quốc, nhằm góp phần đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH và CNCS.
- Tuy nhiên hiện nay giai cấp công nhân VN đang đứng trước thực trạng: hiện nay giai cấp công nhân VN gồm 5 triệu người lao động trong đó có 2 triệu cơng nhân kỹ thuật và 3 triệu
cơng đồn viên chức. Họ lao động ở mọi thành phần kinh tế của đất nước, chiếm 1,6 thành phần dân số, 1,6 lực lượng lao động XH, đây là lực lượng làm ra 3,7 tổng sản phẩm XH. So với
trình độ của đất nước thì số lượng giai cấp cơng nhân vẫn còn ít, trình độ văn hố khơng đồng đề
u. Trước sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế, đội ngũ giai cấp cơng nhân ở nước ta có nhiều biến động mạnh mẽ về nơi làm việc, thu nhập, mức sống, điều kiện làm việc, chăm sóc sức
khoẻ.

3. Đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân VN


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

×