1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (306.97 KB, 31 trang )


Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam
PHẦN GIỚI THIỆU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI


Hiện nay nền kinh tế thế giới là nền kinh tế tồn cầu hóa. Các nước có xu hướng mở rộng hợp tác quốc tế. Hòa cùng xu thế đó, nước ta cũng đẩy mạnh các quan hệ hợp tác với
nước ngoài trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế…trong đó quan trọng nhất là kinh tế. Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới
WTO đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước, giúp nước ta phát triển ngang tầm với các quốc gia trong khu vực. Từ đó chúng ta có thể khẳng định vị trí của
mình trên trường quốc tế. Tuy nhiên trong quá trình phát triển của một đất nước, Ngân hàng đóng một vai trò rất quan
trọng. Nó là hệ thần kinh của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nền kinh tế chỉ có thể phát triển với tốc độ cao nếu có một hệ thống Ngân hàng hoạt động ổn định và có hiệu quả, khơng thể
có tăng trưởng trong khi hệ thống tổ chức và hoạt động của Ngân hàng yếu kém và lạc hậu. Như vậy đòi hỏi Ngân hàng phải phát triển tương xứng và hoạt động có hiệu quả trong hoạt
động lưu thơng tiền tệ. Điều hồ lưu thơng tiền tệ chủ yếu thơng qua hoạt động tín dụng, hoạt động tín dụng là
xương sống của hệ thống Ngân hàng thương mại, cụ thể là q trình huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả của Ngân hàng sẽ giúp cho các thành phần kinh tế phát triển ổn định
và ngược lại. Nước ta đang trong qúa trình Cơng nghiệp hố - hiện đại hoá với đường lối phát triển nền
kinh tế nhiều thành phần có sự điều tiết của Nhà nước đã tạo tiền đề cho sự khách quan khôi phục và phát triển các thành phần kinh tế. Thành phần kinh tế ngoài quốc doanh với những
tiềm năng và ưu thế sẵn có đã nhanh chóng thích nghi với cơ chế kinh tế thị trường ngày càng khẳng định vị trí và vai trò quan trọng khơng thể thiếu của mình trong công cuộc đổi
mới nền kinh tế. Như vậy, với cương vị chủ đạo và đứng trước áp lực lớn về sự cạnh tranh, sự biến động kinh tế thì các ngân hàng thương mại quốc doanh đã và đang hoạt động như thế
nào và có hiệu quả hay khơng? Vì vậy đề tài “Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 1 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam
của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam” được thực hiện nhằm làm
rõ những vấn đề trên.
2. Mục tiêu: 2.1 Mục tiêu chung:

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

×