1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (306.97 KB, 31 trang )


Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC
DOANH

1.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH


Sau khi Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng công thương Việt Nam Incombank tiến hành cổ phần hóa năm 2007 thì hệ thống các ngân hàng thương mại quốc doanh
chỉ còn lại ba thành viên. Đó là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nơng thơn Việt Nam AGRIBANK, và Ngân hàng Chính sách Xã hội và ngân
hàng ACB. Vì vậy, đề tài chỉ tập trung phân tích ba thành viên Ngân hàng quốc doanh Việt Nam . Do Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam được thành lập chủ yếu để phục vụ cho các vấn đề
chính sách, xã hội của quốc gia nên mục tiêu lợi nhuận không được chú trọng. Vì vậy , đề tài chỉ tập trung phân tích hai thành viên Ngân hàng thương mại quốc doanh còn lại đó là Ngân hàng đầu tư và
phát triển Việt Nam, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

1.1.1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV


Kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực về tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật, không ngừng nâng cao lợi nhuận của ngân hàng, góp phần thực
hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

1.1.2 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam


Thành lập ngày 26031988 hoạt động theo Luật các tổ chức tín đụng Việt Nam, đến nay Agribank hiện là ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư vốn
phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn cũng như đối với các lĩnh vực khác của nền kinh tế Việt Nam. Là ngân hàng luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc
lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. Hiện
GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 3 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam
Aribank đã vi tính hóa hoạt động kinh doanh từ trụ sở chính đến hầu hết các chi nhánh trong toàn quốc và một hệ thống các dịch vụ ngân hàng gồm dịch vụ chuyển tiền điện tử, dịch vụ thanh tốn
thẻ tín dụng quốc tế, dịch vụ ATM, dịch vụ thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT….

1.1.3 Ngân hàng ACB


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

×