1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

NGÂN HÀNG Á CHÂU ACB

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (306.97 KB, 31 trang )


Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam
2008. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu bình qn cũng tăng qua các năm từ 2.223 tỷ đồng năm 2007 lên đến 12.246 tỷ đồng năm 2009
Bảng 6: TÀI SẢN VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU BÌNH QUÂN CỦA AGRIBANK QUA CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009
Đơn vị tính: tỷ đồng
CHỈ TIÊU 2007
2008 2009
20082007 20092008
Tuyệt đối
Tương đối
Tuyệt đối
Tương đối
Tài sản bình quân
220.207 279.995
359.244 59.788
27,15 79.249
28,30 Vốn chủ sở
hữu bình quân
2.223 6.509
12.246 4.286
192,80 5.737
88,14
Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Các chỉ số này là rất tích cực khi tính đến nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Nguyên nhân là do sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trên thị trường khiến ngân
hàng phải nâng cao lãi suất tiền gửi và giảm lãi suất cho vay để giữ khách hàng. Tuy nhiên ngân hàng đang đẩy mạnh đa dạng hóa hoạt động kinh doanh để nâng cao chất lượng tín dụng của ngân
hàng làm giảm đáng kể nợ xấu phát sinh, tăng khả năng sinh lời.

2.3.3 NGÂN HÀNG Á CHÂU ACB


Đóng vai trò là một ngân hàng phục vụ chủ yếu cho các hoạt động phát triển kinh tế, song ACB vẫn cố gắng để đạt được những thành tích nhất định trong quá trình kinh doanh. Kết quả là doanh
thu cũng như lợi nhuận của ngân hàng liên tục tăng mạnh qua các năm:
Bảng 7: CÁC KHOẢN DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA AGRIBANK QUA CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009
Đơn vị tính: tỷ đồng
GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 21 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam
CHỈ TIÊU
2007 2008
2009 20082007
20092008
Tuyệt đối
Tương đối
Tuyệt đối
Tương đối
Tổng doanh
thu 6.405
12.083 11.899
5.678 88,66
-184,8 -1,53
Tổng chi phí
4.278 9.523
9.061 5.245
122,59 -462,3
-4,85 Lợi
nhuận trước
thuế 2.126
2.560 2.838
433.8 20,39
277.6 10,84
Lợi nhuận
ròng 1.760
2.210 2.201
450.7 25,60
-9.47 -0,428
Nguồn: Ngân hàng ACB Việt Nam
Lợi nhuận ròng tăng mạnh mẽ, năm 2007 là 1.760 tỷ đồng, năm 2008 là 2.210 tỷ đồng tức tăng 450.7 tỷ đồng đồng nghĩa với việc lợi nhuận ròng năm 2008 tăng 25,60 so với năm 2007. Đây là năm ACB đạt
lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay. Đến năm 2009, lợi nhuận ròng ACB giảm chỉ còn 2.201 tỷ đồng , giảm -0,428 so với năm 2008.
Nguyên nhân là do nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới làm cho thị trường ngân hàng Việt Nam có nhiều biến động dẫn đến việc lợi nhuân ròng năm 2009 bị sụt giảm
Bảng 8: CÁC CHỈ SỐ ROS, ROA, ROE CỦA ACB QUA CÁC NĂM 2007, 2008, 2009
Đơn vị tính:
CHỈ TIÊU
2007 2008
2009 20082007
20092008
ROS 28,6
33,2 2,9
4,6 -30,3
ROA 3,3
2,6 2,1
-0,7 -0,5
ROE 53,8
36,7 31,8
-17,1 -4,9
GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 22 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam
Nguồn: Ngân hàng ACB Việt Nam
Qua bảng số liệu trên cho thấy, chỉ số ROS tăng mạnh từ 28,6 năm 2007 lên đến 33,2 năm 2008 nhưng lại giảm vào năm 2009 là 2,9. Điều này có nghĩa là lợi nhuận ròng từ năm 2007 đến
2008 tăng nhanh hơn doanh thu thuần và ngược lại từ năm 2008 đến 2009. Tương tự ROA , và ROE cũng tăng từ năm 2007 đến năm 2008 và giảm vào năm 2009. Qua các chỉ số trên ta thấy được hoạt
động của ngân hàng phát triển mạnh mẽ và đạt được hiệu quả khá cao năm 2008, nhưng lại sụt giảm vào năm 2009.
Bảng 6: TÀI SẢN VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU BÌNH QUÂN CỦA ACB QUA CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009
Đơn vị tính: tỷ đồng
CHỈ TIÊU
2007 2008
2009 20082007
20092008 Tuyệt
đối Tương
đối Tuyệt
đối Tương
đối
Tài sản bình quân
85.391 105.306
167.881 19.92
23,32 62.58
59,42 Vốn chủ
sở hữu bình quân
6.257 7.766
10.106 1.509
24,11 2.34
30,13
Nguồn: Ngân hàng ACB Việt Nam
Qua những phân tích trên, nhìn chung cả Agribank và Bidv đều có sự phát triển. Tuy nhiên sự phát triển này không tăng đều đặn, từ 2007 đến 2008 tăng nhanh, khoản chênh lệch giữa hai năm là rất
lớn , còn từ 2008 đến 2009 thì chậm lại. Nguyên nhân là trong 3 năm này thị trường tài chính biến động khơng ngừng do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu, lạm phát gia tăng xảy ra tại nhiều
nước trong đó có nước ta, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các NHTMQD.

2.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

×