1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Thời Cơ Thách Thức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (306.97 KB, 31 trang )


Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam
cơn “sốt” nhân sự cả cấp cao và cấp thấp. Trong khi đó, nguồn cung về nhân sự vẫn chưa có sự phát triển đáng kể nào cả về chất và lượng.
2.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH

2.5.1 Thời Cơ


Thứ nhất, Việt Nam có chế độ chính trị ổn định và được đánh giá là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư. Trong điều kiện thế giới hiện nay diễn ra các xung đột sắc tộc, tơn giáo, khủng bố,… thì
sự ổn định về hệ thống chính trị là thế mạnh trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước. Thứ hai, Đảng, Chính phủ ln quan tâm đến việc lành mạnh hố hệ thống tài chính và hiện đại
hố hệ thống ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước với chức năng là cơ quan đại diện của Chính phủ VN đã phối hợp với các bộ ngành trong việc nghiên cứu ký kết và xúc tiến được nhiều chương trình hỗ
trợ tài chính từ các tổ chức quốc tế. Quan hệ song phương và đa phương giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các cơ quan, tổ chức của nhiều nước và vùng lãnh thổ được phát triển tích cực.
Thứ ba, NHTMQD có số lượng khách hàng tuyền thống đa dạng, với số lượng nhiều và được phục vụ bởi hệ thống rộng khắp ở 64 tỉnh thành. Mạng lưới phục vụ được trải dài từ Bắc đến Nam,
từ miền xuôi lên miền ngược đầy là lợi thế rất lớn đối với hệ thống NHTMQD khi cung ứng sản phẩm dịch vụ của mình cho khách hàng.
Thứ tư, người Việt Nam xưa nay có truyền thống hiếu học, cần cù, thơng minh, chịu khó. Do đó, đây là yếu tố thuận lợi trong việc tiếp thu công nghệ mới của khu vực và thế giới. Ngồi ra, chi phí
lao động ở Việt Nam rất thấp so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

2.5.2. Thách Thức


Thứ nhất, hệ thống pháp luật trong nước, thể chế thị trường còn chưa đầy đủ, chưa đồng bộ nhất quán,..và một trong những thách thức lớn trong tiến trình hội nhập. Hội nhập quốc tế làm tăng giao
dịch vốn và rủi ro của hệ thống ngân hàng, trong khi đó cơ chế quản lý và hệ thống thông tin tỷ giá, giá cả của ngân hàng còn rất sơ khai, khơng phù hợp với thơng lệ quốc tế, chưa có hiệu quả và hiệu
lực để đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật về ngân hàng và sự an toàn của hệ thống ngân hàng.
GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 25 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam
Thứ hai, Nhóm NHTMQD tuy chiếm gần 70 tổng nguồn vốn huy động và gần 80 thị phần tín dụng nhưng chỉ có tổng số vốn tự có chưa tới 1 tỷ USD, từng Ngân hàng thương mại trong nhóm
các NHTMQD đạt tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản chưa tới 5 thông lệ tối thiểu của ngân hàng quốc tế đạt tỷ lệ vốn tự cótổng tài sản là 8.
Thứ ba, dịch vụ ngân hàng của các NHTMQD, còn đơn điệu, nghèo nàn, tính tiện ích chưa cao, chưa tạo thuận lợi và bình đẳng cho khách hàng thuộc các thành phần kinh tế trong việc tiếp cận và
sử dụng dịch vụ khách hàng. Tín dụng vẫn là hoạt động kinh doanh chủ yếu tạo thu nhập cho các ngân hàng, các nghiệp vụ như môi giới, thanh tốn dịch vụ qua ngân hàng, mơi giới kinh doanh, tư
vấn dự án chưa phát triển. Cho vay theo chỉ định của Nhà nước còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tín dụng của NHTMQD. Việc mở rộng tín dụng cho khu vực kinh tế ngồi quốc doanh đã có những
chuyển biến tích cực nhưng còn nhiều vướng mắc. Thứ tư, đội ngũ lao động của các NHTMQD khá đơng nhưng trình độ chun mơn nghiệp vụ
chưa đáp ứng các u cầu trong q trình hội nhập. Khơng có hệ thống khuyến kích hợp lý để thu hút nhân tài và áp dụng công nghệ hiện đại. Cơ cấu tổ chức trong nội bộ nhiều NHTMQD còn lạc
hậu, không phù hợp với chuẩn mực quản lý hiện đại đã được áp dụng phổ biến nhiều năm nay ở các nước.
Thứ năm, phần lớn các NHTMQD thiếu chiến lược kinh doanh hiệu quả và bền vững. Hoạt động kiểm tra kiểm tốn nội bộ cón yếu, thiếu tính độc lập hệ thống thơng tin báo cáo tài chính, kế tốn và
thơng tin quản lý còn chưa đạt tới chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

2.5.3. Điểm Mạnh


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

×