1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Điểm Mạnh Điểm Yếu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (306.97 KB, 31 trang )


Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam
Thứ hai, Nhóm NHTMQD tuy chiếm gần 70 tổng nguồn vốn huy động và gần 80 thị phần tín dụng nhưng chỉ có tổng số vốn tự có chưa tới 1 tỷ USD, từng Ngân hàng thương mại trong nhóm
các NHTMQD đạt tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản chưa tới 5 thông lệ tối thiểu của ngân hàng quốc tế đạt tỷ lệ vốn tự cótổng tài sản là 8.
Thứ ba, dịch vụ ngân hàng của các NHTMQD, còn đơn điệu, nghèo nàn, tính tiện ích chưa cao, chưa tạo thuận lợi và bình đẳng cho khách hàng thuộc các thành phần kinh tế trong việc tiếp cận và
sử dụng dịch vụ khách hàng. Tín dụng vẫn là hoạt động kinh doanh chủ yếu tạo thu nhập cho các ngân hàng, các nghiệp vụ như môi giới, thanh tốn dịch vụ qua ngân hàng, mơi giới kinh doanh, tư
vấn dự án chưa phát triển. Cho vay theo chỉ định của Nhà nước còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tín dụng của NHTMQD. Việc mở rộng tín dụng cho khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đã có những
chuyển biến tích cực nhưng còn nhiều vướng mắc. Thứ tư, đội ngũ lao động của các NHTMQD khá đơng nhưng trình độ chun mơn nghiệp vụ
chưa đáp ứng các u cầu trong q trình hội nhập. Khơng có hệ thống khuyến kích hợp lý để thu hút nhân tài và áp dụng công nghệ hiện đại. Cơ cấu tổ chức trong nội bộ nhiều NHTMQD còn lạc
hậu, khơng phù hợp với chuẩn mực quản lý hiện đại đã được áp dụng phổ biến nhiều năm nay ở các nước.
Thứ năm, phần lớn các NHTMQD thiếu chiến lược kinh doanh hiệu quả và bền vững. Hoạt động kiểm tra kiểm tốn nội bộ cón yếu, thiếu tính độc lập hệ thống thơng tin báo cáo tài chính, kế tốn và
thơng tin quản lý còn chưa đạt tới chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

2.5.3. Điểm Mạnh


Trong xu thế hội nhập tồn cầu hóa hiện nay thì ngân hàng là lĩnh vực hoàn toàn mở trong cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO
- Có nhiều cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vưc kinh doanh với điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định,
tăng trưởng bền vững.có xu hương tăng lên, các ngân hàng thương mại quốc doanh có thể tiếp thu các kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ quản lý của các tập đồn tài chính hàng đầu thế giới.
- Việc minh bạch về thơng tin và cơng khai tài chính khi hội nhập sẽ giúp các ngân hàng
thương mại quốc doanh bắt kip các tiêu thức và kỹ năng quản trị ngân hàng hiện đại.
GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 26 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam
- Có điều kiện mở rộng mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế.

2.5.4 Điểm Yếu


-
Các NHTMQD gặp khó khăn cạnh tranh từ sự gia nhập của nhiều định chế tài chính lớn có uy tín và kinh nghiệm hoạt động lâu năm về lĩnh vực tài chính ngân hàng
-
Cơ chế quản lý điều hành còn cứng nhắc, thiếu năng động, chưa bắt kịp được thực tế kinh doanh sẽ là thách thức lớn trong cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài
- Hệ thống các văn bản pháp luật điều chỉnh chưa phù hợp với các thông lệ quốc tế, chưa đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật về ngân hàng và sự an tồn của hệ thống ngân hàng;
-
Khó khăn lớn nhất đối với quá trình hội nhập quốc tế trong dịch vụ ngân hàng là xuất phát điểm còn thấp về trình độ phát triển thị trường, tiềm lực về vốn yếu, công nghệ và tổ chức ngân
hàng lạc hậu, nguồn nhân lực về số lượng và chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập.
2.5.5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH
Để tăng hiệu quả kinh doanh thì khối các ngân hàng thương mại quốc doanh có thể thực hiện một số biện pháp sau đây:
- Mở rộng và đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích, như dịch vụ thẻ, kiều hối, thanh toán, chuyển tiền, kinh doanh vàng…
- Đa dạng hố danh mục tài sản có, đa dạng hố danh mục đầu tư, tăng tỷ trọng đầu tư vào giấy tờ có giá, đầu tư chứng khốn, đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp khác, đầu tư trên thị trường
tiền gửi quốc tế, đầu tư trên thị trường liên ngân hàng,… - Thành lập các Công ty trực thuộc. Những cơng ty này hạch tốn độc lập, kinh doanh có hiệu
quả. - Đầu tư vào thị trường bất động sản, đặc biệt là văn phòng cho thuê.
- Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng, tăng tốc độ xử lý cơng việc, tự động hố nhiều khâu nghiệp vụ, từ đó tiết kiệm được chi phí lao động và tiết kiệm được nhiều chi phí khác.
GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 27 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao năng suất lao động, làm cho doanh số doanh thu của ngân hàng tăng nhanh hơn chi phí về nguồn nhân lực.
CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

×