1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >

Thuộc tính Hoạt động Operation Phương thức Method

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (173.84 KB, 21 trang )


1.4.1 Thuộc tính


Chúng ta xác định các thuộc tính và các hành động để định nghĩa một lớp. Một khi các thuộc tính được gán cho các giá trị, chúng mô tả một đối tượng. Hãy khảo sát
lớp sau:
Các thuộc tính của lớp Khách hàng
Tên của khách hàng Địa chỉ của khách hàng
Kiểu xe được bán Nhân viên đã bán xe
Khi thuộc tính ‘Tên’ được gán cho giá trị ‘Mark’ thì nó mơ tả một đối tượng xác định được tạo từ lớp ‘Khách hàng’.
Định nghĩa Một thuộc tính là một đặc tính mơ tả một đối tượng.
Như thế, các thuộc tính nắm giữ các giá trị dữ liệu trong một đối tượng, chúng định nghĩa một đối tượng đặc thù.
Bởi vì một lớp là một nguyên mẫu cho nên các thuộc tính trong một lớp khơng thể nắm giữ các giá trị. Một thuộc tính có thể được gán một giá trị chỉ sau khi một đối tượng dựa
trên lớp ấy được tạo ra. Để có thể lưu giữ những chi tiết của một khách hàng, một trường hợp đối tượng của lớp
‘Khách hàng’ phải được tạo ra. Các thuộc tính của một đối tượng hiện hữu chỉ khi đối tượng ấy được tạo ra.
Mọi đối tượng của một lớp phải có cùng các thuộc tính. Khảo sát ví dụ sau:

1.4.2 Hoạt động Operation


Các hành động khả thi, như được định nghĩa trong một lớp, được gọi là ‘các hoạt động’.
Chương 1: Lập Trình Hướng Đối Tượng 9
Các thuộc tính của lớp Con người Tên
Chiều cao Màu tóc
Đối tượng được tạo từ lớp Con người Mark
6 ft. 1 in. Black
= =
=
Định nghĩa Một hoạt động là một dịch vụ được đòi hỏi của một đối tượng.
Các hoạt động xác định các hành động được đòi hỏi của một đối tượng được tạo ra từ một lớp. Chẳng hạn như chúng ta khơng thể đòi hỏi một hoạt động ‘Mua một xe hơi khác’ của
một đối tượng được tạo ra từ lớp ‘Khách hàng’. Một lớp chỉ là một nguyên mẫu. Vì thế, trong một lớp một hoạt động chỉ được định nghĩa.
Còn việc áp dụng hoạt động ấy chỉ xảy ra nơi các đối tượng riêng rẽ. Chẳng hạn như hoạt động ‘Nhập Tên’ mà lớp “Khách hàng’ định nghĩa có thể được thực hiện nơi một đối tượng
nào đó. Tập hợp các hoạt động được yêu cầu cho tất cả các đối tượng trong một lớp.

1.4.3 Phương thức Method


Các hoạt động định nghĩa các hành động khả thi có thể được yêu cầu của một đối tượng. Một phương thức là sự thực thi thực tế của một hoạt động.
Định nghĩa Phương thức là một sự xác định về cách thức một hoạt động được yêu cầu được thực
thi. Các phương thức xác định cách thức thao tác trên các dữ liệu của một đối tượng. Bởi vì
phương thức là sự thực thi thực tế một hoạt động, cho nên nó có thể được áp dụng cho một đối tượng. Một phương thức là một thuật toán từng bước step-by-step xác định điều
gì được thực hiện khi hoạt động ấy được yêu cầu.
Hãy khảo sát những hoạt động chung của một thực thể thuộc loại ‘Con người’: Đi, Nói. Chỉ khi một đối tượng cụ thể của loại ‘Con người’ được tạo ra thì các hành động ‘Đi’, ‘Nói’ mới
được thực thi.

1.4.4 Thơng điệp Message


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

×