1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >

Giới thiệu về các tiêu chuẩn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (437.19 KB, 41 trang )


Chương II. Các tiêu chuẩn của mạng WLAN


2.1 Giới thiệu về các tiêu chuẩn


Năm 1990, Viện các kỹ sư điện và điện tử IEEE đã thành lập một uỷ ban để phát triển tiêu chuẩn cho các mạng WLAN hoạt động ở tốc độ từ 1 đến 2 Mbps.
Năm 1992, Viện các tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu thành lập một hiệp hội để xây dựng tiêu chuẩn WLAN dùng cho các mạng LAN vô tuyến HIPERLAN
hoạt động trong phạm vi tốc độ khoảng 20 Mbps. Gần đây các chuẩn xây dựng cho mạng WLAN phục vụ cho các ứng dụng đặc biệt trong phạm vi một toà nhà
đã và đang được phát triển. Khác với các chuẩn này, quá trình phát triển chuẩn IEEE 802.11 đã bị ảnh hưởng mạnh bởi các sản phẩm của mạng WLAN có mặt
trên thị trường. Vì vậy, mặc dù cần khá nhiều thời gian để hồn thiện các tiêu chuẩn do có khá nhiều các đề xuất mang nặng tính cạnh tranh từ phía các nhà
cung cấp thiết bị, nó vẫn là tiêu chuẩn phổ biến nhất cho đến nay. Phần này trình bày về các chuẩn của mạng WLAN trong đó tập trung vào chuẩn 802.11.
Họ tiêu chuẩn 802.11 do IEEE phát triển định nghĩa giao diện vô tuyến giữa trạm vô tuyến và trạm gốc hay giữa hai trạm vô tuyến với nhau. Các tiêu chuẩn
IEEE 802.11 cung cấp tốc độ truyền dẫn 2 Mbps. Họ tiêu chuẩn 802.11 có nhiều phần mở rộng trong đó ba tiêu chuẩn 802.11b, 802.11a, 802.11g là quan trọng
nhất.
Tiêu chuẩn IEEE 802.11b hay Wi-Fi là phần mở rộng của tiêu chuẩn 802.11 cho phép tốc độ truyền dẫn 11 Mbps cũng có thể là 1,2 và 5,5 Mbps trong băng
tần 2,4 GHz. IEEE 802.11b sử dụng phương pháp trải phổ trực tiếp DSSS. IEEE 802.11g cung cấp tốc độ lớn hơn 20 Mbps trong băng tần 2,4 GHz.
Chuẩn này có thể mở rộng tốc độ của 802.11b lên tối đa 54 Mbps trong cùng băng tần nhưng chỉ truyền trong khoảng cách ngắn. Do khả năng tương thích sau này,
các card vơ tuyến 802.11 giao tiếp trực tiếp với một điểm truy nhập 802.11g và ngược lại với tốc độ 11 Mbps hoặc thấp hơn tuỳ thuộc vào dải truyền sóng.
Chuẩn IEEE 802.11a áp dụng cho các mạng LAN vô tuyến và cung cấp tốc độ lên tới 54 Mbps trong băng tần 5 GHz. Chuẩn 802.11a khơng tương thích với
các mạng sử dụng 802.11b hoặc 802.11g, như vậy một người sử dụng được trang bị card giao diện vô tuyến 802.11b hoặc 802.11g không thể giao tiếp được với
điểm truy nhập sử dụng chuẩn 802.11a.
Chuẩn HIPERLAN Type I giống như chuẩn 802.11, chuẩn này phục vụ cho cả các mạng độc lập và các mạng có cấu hình cơ sở. HIPERLAN Type I hoạt
động ở băng tần 5,15 đến 5,3 GHz băng tần được chia thành 5 kênh tần số với mức công suất đỉnh thấp khoảng 1W. Tốc độ dữ liệu vô tuyến tối đa có thể hỗ trợ
là khoảng 23,5 Mbps và chuẩn này cũng hỗ trợ cho các người dùng di động ở tốc đọ thấp khoảng 1,4 ms . Ngoài HIPERLAN Type I còn có chuẩn HIPERLAN
Type II, các đặc tính của chuẩn này được cho trên Bảng 2.1.
2
Chuẩn OpenAir được phát triển và hoàn thiện vào năm 1996 bởi diễn đàn tương hỗ các mạng WLAN WLIF Wireless LAN Interoperability Forum, chuẩn
này cho phép tốc độ dữ liệu vô tuyến 1,6 Mbps đối với mỗi mẫu nhảy tần. Với 15 mẫu độc lập, tốc độ dữ liệu tổng cộng lên đến 24 Mbps 15x1,6 Mbps.
Chuẩn Tần số
Tốc độ Ghép
kênh Ghi chú
IEEE 802.11 900 MHz
2 Mbps FHSS,
DSSS IEEE 802.11b 2,4 GHz
900 MHz 11 Mbps
FHSS DSSS
Sử dụng phổ biến nhất
IEEE 802.11a 5 GHz 54 Mbps
OFDM Mới hơn, nhanh hơn,
sử dụng tần số cao hơn
IEEE 802.11e 5 GHz UNII 54 Mbps
OFDM IEEE 802.11g 2,4 GHz ISM
54 Mbps DSSS
FHSS Nhanh hơn và tương
thích với 802.11b IEEE 802.11h
OFDM IEEE 802.11i 5 GHz UNII
54 Mbps OFDM
IEEEETSI 802.11j
OFDM GMSK
ETSI HIPERLAN
5,15-5,3 GHz 23,5 Mbps
GMSK ETSI
HIPERLAN 2 17,1-17,3 GHz
54 Mbps Dùng cho voicevideo
SIG Bluetooth 2,4 GHz 1 Mbps
FHSS Dùng cho mạng cá
nhân PAN Home RF
2,4 GHz 10 Mbps
FHSS QoS, mật mã tốt
OpenAir 1,6 Mbps
FHSS LAN hồng
ngoại 350.000 GHz
4 Mbps Chỉ dùng trong phòng,
khơng ảnh hưởng tới sức khoẻ
Bảng 2.1 Tóm tắt các tiêu chuẩn WLAN

2.2 Tiêu chuẩn IEEE 802.11


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

×