1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >

Chức năng phối hợp điểm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (437.19 KB, 41 trang )


DIFS RTS
Nút A Nút B
Nút di động cảnh báo bởi RTS và CTS
SIFS CTS
A B
Nút di động cảnh báo bởi CTS
Nút di động cảnh báo
bởi RTS
Hình 2.17: Truyền dẫn gói CTS

2.4.4 Chức năng phối hợp điểm


Truyền thông thời gian thực yêu cầu giới hạn trễ từ đầu cuối tới đầu cuối dựa trên cơ sở thông tin bị làm sai giá trị của nó và có thể bị loại bỏ. Điều này đối lập
với trễ trong trường hợp truyền dữ liệu do trễ ở đây không bị giới hạn. CSMACA khơng thích hợp với việc hỗ trợ truyền thơng thời gian thực bởi vì nó coi các gói là
tương đương mà không xem xét đến độ nhạy của từng loại dữ liệu nhất định. Đặc tính phi kết nối của nó khơng thực hiện sắp xếp hay ưu tiên các lưu lượng số liệu
thời gian thực ví dụ như thoại và video và kết quả là nó khơng thể phân biệt lưu lượng thời gian thực và lưu lượng khơng u cầu thời gian thực ví dụ như dữ liệu.
Xác suất xảy ra xung đột, việc sử dụng các khoảng thời gian lùi chờ nhẫu nhiên và quá trình truyền dẫn các gói số liệu kích thước lớn có thể dẫn tới sự biến đổi trễ quá
mức còn gọi là hiện tượng rung pha hay jitter. Một điểm nữa cần chý ý là việc sử dụng bản tin xác nhận đối với việc phát hiện lỗi và xung đột trong CSMACA có
thể làm giảm q trình truyền dẫn lượng dữ liệu thời gian thực bởi vì quá trình truyền dẫn lại làm tăng thời gian trễ.
Chức năng phối hợp điểm tuỳ chọn PCF có thể được dùng để hỗ trợ các dịch vụ giới hạn thời gian. PCF sử dụng một sơ đồ đa truy nhập không xảy ra tranh chấp
và tập trung hố tại đó các nút được phép phát dữ liệu chỉ sau khi chúng được thăm dò bởi các điểm truy nhập. Xung đột có thể xảy ra khi các điểm truy nhập phát đi
các bản tin thăm dò tới các nút di động nằm ở các vùng phủ vô tuyến chồng lấn nhau. Để cho phép các nút di động khác chứa dữ liệu không đồng bộ truy nhập vào
môi trường, giao thức MAC sắp xếp luân phiên DCF và PCF, trong đó PCF có quyền ưu tiên truy nhập cao hơn. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng một
siêu khung tại đó PCF được tích cực trong khoảng thời gian khơng xảy ra tranh
20
chấp, trong khi đó DCF được tích cực trong khoảng thời gian có tranh chấp Hình 2.18. Khoảng thời gian khơng xảy ra xung đột có thể biến đổi trong mỗi siêu khung
mà không phải bổ sung thêm bất cứ phần thông tin phụ trội nào khác. Tại phần đầu của siêu khung, khi môi trường rỗi PCF thực hiện việc điều khiển môi trường
truyền dẫn. Nếu mơi trường bận, thì sau đó PCF hỗn điều khiển mơi trường cho đến khi kết thúc gói tin hoặc sau khi nhận được bản tin xác nhận ACK. Vì PIFS
ngắn hơn DIFS xem Hình 2.10, PCF có thể thực hiện điều khiển môi trường ngay sau kết thúc khoảng thời gian môi trường bận. Do khoảng thời gian xảy ra tranh
chấp có độ dài thay đổi, điều này làm cho khoảng thời gian không xảy ra xung đột xuất hiện ở những thời điểm khác nhau xem Hình 2.18. Tương tự như vậy, một
gói số liệu có thể xuất phát ở gần cuối khoảng thời gian xẩy ra tranh chấp, vì thế nó kéo dài độ rộng siêu khung và làm cho khoảng thời gian không xảy ra xung đột bắt
đầu tại những thời điểm khác nhau.
PIFS Gói
PCF PIFS
Gói PCF
DIFS Gói
DCF DIFS
Gói DCF
Siêu khung Siêu khung
Khoảng khơng xung đột
Khoảng xung đột
Dãn siêu khung
Khoảng khơng xung đột
Khoảng xung đột
Hình 2.18: PCF và DCF trong một siêu khung

2.4.5 Kết hợp và tái kết hợp


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

×