1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Tích lũy t bản trong thời kỳ CNTB hiện đại.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (182.32 KB, 30 trang )


ban đầu. Tiếp ngay sau đó là cuộc chiến tranh thơng mại của các nớc châu Âu mà chiến trờng là trái đất.
Chế độ thuộc địa, quốc trái, gánh nặng thuế khoá, thuế quan bảo hộ, chiến tranh thơng mại..., tất cả những mầm non ấy của thời kì công trờng thủ
công chính cống đã phát triển lên một cách ghê gớm trong thời kì thơ ấu của
nền đại công nghiệp. Sự ra đời của đại công nghiệp đã đợc đánh dấu bằng sự ăn cớp hàng loạt trẻ em một cách tàn bạo. Các công xởng mộ công nhân cho mình
cũng dùng bạo lực nh hải quân của vua mé lÝnh thủ vËy.

2.2 TÝch lòy t b¶n trong thêi kỳ CNTB hiện đại.


2.2.1 Thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển. Tích lũy nguyên thuỷ là xuất phát điểm của chủ nghĩa t bản thì với chủ
nghĩa t bản hiện đại nó lại là điều kiện sống còn, điều kiện thúc đẩy sự phát triển của chế độ này.Tích lũy t bản là quy luật tất yếu của chủ nghĩa t bản, nó
tồn tại song song với sự tồn tại của chủ nghĩa t bản. Chủ nghĩa t bản là phơng
thức sản xuất xã hội mà ở đó tồn tại những ngời còn đợc gọi là các nhà t bản không bao giờ hài lòng với số t bản họ có. Mục tiêu của các nhà t bản là luôn
luôn tối đa hoá lợi nhuận và họ làm mọi cách để đạt đợc mục tiêu này.Tích lũy là con đờng tất yếu mà chủ nghĩa t bản đi qua là vì lẽ này. Khi nhà t bản mua t
liệu sản xuất, thuê công nhân để tiến hành sản xuất họ thu đợc một khối lợng giá trị thăng d, nhng nhà t bản không bao giờ hài lòng với giá trị thặng d này.
Họ sẽ tìm cách tăng nó lên băng cách biến một phần giá trị thặng d thành t bản phụ thêm. Cứ thế quá trình này diễn ra liên tục và quy mô của nhà t bản không
ngừng mở rộng. Quy mô mở rộng nhà t bản sẽ mua thêm t liệu sản xuất và thuê thêm lao động. Song nếu chỉ đơn thuần tăng giá trị thặng d nh vậy thì nhà t bản
không còn là nhà t bản nữa. Họ sẽ tìm cách hạn chế bộ phận khả biến xuống t- ơng đối so với bộ phận bất biến. Và để làm điều đó họ sẽ dùng số t bản mà họ
tích lũy đợc từ giá trị của ngời khác làm ra để đầu t cải tiến kỹ thuật nhằm
Trang22
nâng cao năng suất mà quy mô mở rộng của t bản là điều kiện tạo ra vô cùng thuận lợi. Và cứ thế nh một chuỗi logic sản xuất ra giá trị thặng d, tích luỹ t bản
để tăng quy mô, để tăng quy mô dẫn tới sự phát triển ngày càng cao của lực l-
ợng sản xuất và lại tiếp tục phục vụ cho việc sản xuất ra giá trị thặng d. Xã hội t bản không ngừng phồn thịnh hơn. Qúa trình này lại khiến cho lực lợng sản
xuất xã hội ngày càng phát triển đúng theo xu hớng lịch sử tất yếu của nó. 2.2.2 Xã hội hoá nền sản xuất ngày càng cao.
Nh đã trình bày ở trên tích luỹ t bản tất yếu dẫn đến sự phát triển của lực lợng sản xuất với trình độ cao lại dẫn tới quá trình xã hội hoá nền sản xuất.
Thật vậy lực lợng sản xuất phát triển dẫn tới mâu thuẫn, sản phẩm sản xuất ra thì ngày càng tập trung ít vào một số ít ngời trong khi đó sản phẩm đó
lại ngày càng đợc mang tính xã hội cao.Lực lợng sản xuất phát triển tất yếu dẫn tới sự phân công lao động xã hội ngày càng tách biệt và rõ ràngphân công cả
về mặt xã hội nói chung hay trong công trờng sản xuất nói riêng. Lúc này sản phẩm sản xuất ra không chỉ là sản phẩm cá biệt của bất kì cá nhân nào nữa mà
nó đòi hoỉ sự kết hợp của nhiều ngời thậm chí của cả xã hội. Sản phẩm nó đã mang tính xã hội hay nền sản xuất đã ngày càng đợc xã hội hoá. Chính điều này
gay lên mâu thuẫn trong lòng của chủ nghĩa t bản, dẫn tới xu hớng lịch sử của phơng thức sản xuất này.
2.2.3 Xu hớng lịch sử của tích luỹ t bản. Khi tích luỹ nguyên thuỷ đã tạo ra những điều kiện để ra đời CNTB thì
việc tiếp tục tớc đoạt những kẻ t hữu, sẽ mang một hình thức mới. Bây giờ kẻ cần phải bị tớc đoạt không phải là ngời lao động kinh doanh độc lập nữa mà là
nhà t bản đang bóc lột số đông công nhân. Sự tớc đoạt đó đợc thực hiện qua sự tác động của quy luật nội tại của bản
thân nền sản xuất t bản chủ nghĩa, bằng cách tập trung t bản. Một số nhà t bản đánh quỵ nhiều nhà t bản. Song song với sự tập trung đó, hay là việc một số ít
Trang23
nhà t bản tớc đoạt số đông nhà t bản đó, thì đồng thời hình thức hiệp tác của quá trình lao động với quy mô ngày càng lớn, việc áp dụng khoa học vào kĩ thuật
một cách có ý thức, việc khai thác đất đai một cách có kế hoạch, việc biến t liệu
lao động thành những t liệu lao động chỉ sử dụng đợc một cách tập thể, việc tiết kiệm tất cả các t liệu sán xuất bằng cách sử dụng chúng với t cách là những t
liệu sản xuất của lao động kết hợp, việc lôi cuốn tất cả các dân tộc vào mạng lới thị trờng thế giới, và đi đôi với cái đó là tính chất quốc tế của chế độ t bản chủ
nghĩa, cũng phát triển. Con số những tên trùm t bản tiếm đoạt và nắm độc quyền tất cả những cái lợi của quá trình chuyển hoá đó ngày càng giảm đi
không ngừng, thì nạn nghèo khổ, áp bức, nô dịch, thoái hoá, bóc lột càng tăng thêm, những sự căm phẫn của giai cấp công nhân một giai cấp đang ngày càng
không ngừng đông đảo hơn, ngày càng đợc cơ cấu của bản thân quá trình sản xuất t bản chủ nghĩa huấn luyện, đoàn kết và tổ chức lại cũng tăng lên. Sự tập
chung t liệu sản xuất và xã hội hoá lao động đạt đến cái điểm mà chúng không còn thích hợp với cái vỏ t bản chủ nghĩa của chúng nữa. Cái vỏ đó vì tung ra.
Giê tËn sè cđa chÕ ®é t bản chủ nghĩa đã điểm. Những kẻ đi tớc đoạt bị tớc đoạt.
Phơng thức chiếm hữu t bản chủ nghĩa do phơng thức sản xuất t bản chủ nghĩa đẻ ra, và do đó cả chế độ t hữu t bản chủ nghĩa nữa, là sự phủ định đầu
tiên đối với chế độ t hữu cá nhân dựa trên lao động của bản thân. Nhng nền sản xuất t bản chủ nghĩa lại đẻ ra sự phủ định bản thân nó, với tính tất yếu của một
quá trình tự nhiên. Đó là sự phủ định cái phủ định. Sự phủ định này không khôi phục lại chế độ t hữu, mà khôi phục lại chế độ sở hữu cá nhân trên cơ sở những
thành tựu của thời đại t bản chủ nghĩa: trên cơ sở sự hợp tác và sự chiếm hữu công cộng đối với ruộng đất và những t liệu sản xuất do chính lao động làm ra.
Dĩ nhiên, việc biến chế độ t hữu phân tán dựa trên cơ sở lao động của bản thân các cá nhân thành chế độ t hữu t bản chủ nghĩa, là một quá trình lâu dài,
Trang24
gian khổ và đau đớn hơn nhiều so với việc biến chế độ t hữu t bản chủ nghĩa, thực tế đã dựa trên một quá trình sản xuất xã hội, thành chế độ sở hữu xã hội. ở
kia là một số ít kẻ tiếm đoạt đi tớc đoạt quần chúng nhân dân, còn ở đây thì
quần chúng nhân dân đi tớc đoạt một số ít những kẻ tiếm đoạt.
Chơng 3
ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu
.

3.1 ý nghĩa về mặt lý luận


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

×