1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

ý nghÜa vỊ mỈt lý ln

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (182.32 KB, 30 trang )


gian khổ và đau đớn hơn nhiều so với việc biến chế độ t hữu t bản chủ nghĩa, thực tế đã dựa trên một quá trình sản xuất xã hội, thành chế độ sở hữu xã hội. ở
kia là một số ít kẻ tiếm đoạt đi tớc đoạt quần chúng nhân dân, còn ở đây thì
quần chúng nhân dân đi tớc đoạt một số ít những kẻ tiếm đoạt.
Chơng 3
ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu
.

3.1 ý nghĩa về mặt lý luận


Tích luỹ t bản một với vai trò xuất phát điểm của chủ nghĩa t bản gọi là tích luỹ nguyên thuỷ t bản và với vai trò là đòn bẩy cho sự phát triển quy mô
của chủ nghĩa t bản hiện nay. Chúng ta đã đi tìm hiểu cả hai loại tích luỹ t bản trên, đã hiểu đợc thực chất của tích luỹ t bản. Tất cả những điều trên trang bị
cho chúng ta một thế giới quan phơng pháp luận về vấn đề nghiên cứu. Một cách nhìn đúng đắn về vấn đề nghiên cứu là mục đích khi em bắt tay vào nghiên
cứu đề tài. Tất cả vấn đề nghiên cứu trên sẽ là vô ích nếu nó cho ta một cái nhìn sai lệch và ngợc lại sẽ là rất có ích nếu nó trang bị cho mọi ngời cái nhìn đúng
đắn. T tởng đúng đắn thì hành động mới đúng đắn đợc. Sự ra đời cũng nh sự tồn tại phát triển của chủ nghĩa t bản đợc các nhà t
bản luôn luôn tìm cách che đậy bản chất của nó bằng cách họ không ngớt ca ngợi các chế độ này. Chế độ đợc sinh ra tồn tại phát triển dựa trên sự bóc lột ng-
ời công nhân. Chủ nghĩa t bản không có điều gì tốt đẹp và nó không phải là ph- ơng thức sản xuất xã hội mà loài ngời vơn tới. Chỉ có phơng thức cộng sản chủ
nghĩa mới là phơng thức mà xã hội vơn tới. Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật này.
CNTB không ngừng giải thích sự ra đời của nó bằng những câu chuyện nhằm che dấu bản chất của nó. Tích luỹ nguyên thuỷ t bản đợc thực hiện bằng
bạo lùc vµ cíp bãc, chđ nghÜa t trong sù cìng bức, buổi khai sinh của chủ nghĩa t bản đã không tốt đẹp gì. Tiếp đó tích luỹ t bản góp phần mở rộng quy mô bóc
lột. Một phơng thức sản xuất mà dựa trên chế độ t hữu, số ít ngời bóc lột nhiều
Trang25
ngời thì nhất quyết không phải là phơng thức sản xuất gơng mẫu mặc dù nó đã có công lao to lớn trong công việc phát triển lực lợng sản xuất xã hội. Bản chất
của chủ nghĩa t bản là bóc lột, là không công bằng, xã hội t bản đầy dẫy những
bất công và tích luỹ t bản có cái nhiệm vụ là sinh ra chủ nghĩa t bản và đồng thời cũng phủ định chính bản thân chủ nghĩa này. Tóm lại thông qua ta càng
thấy rõ đợc bản chất của chủ nghĩa t bản. Qua đó càng khẳng định con đờng mà Đảng ta chọn là tiến lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn.
Vai trò của tích luỹ t bản thì ta không thể phủ nhận đợc. Nó thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển, xã hội hoá nền sản xuất. Nó tạo tiền đề ra đời chủ
nghĩa t bản rồi lại phủ định chủ nghĩa t bản và tạo tiền đề cho phơng thức sản xuất tiến bộ của xã hội loài ngời đó là chủ nghĩa xã hội. Và khi chủ nghĩa xã
hội ra đời thì tích luỹ vẫn còn đầy đủ vai trò của nó và khi đó nó đợc gọi là tích luỹ vốn. Ta không nên đánh đồng tích luỹ với chủ nghĩa t bản mà loại trù nó bởi
nh thế cũng có nghĩa là ta triệt tiêu sự phát triển của lực lợng sản xuất. Tích luỹ vốn dợc sử dụng trong xã hội chủ nghĩa với hình thái biến tớng phù hợp.
Tóm lại con đờng mà chúng ta lựa chọn không thể phủ nhận là hoàn toàn đúng đắn. Dới ánh sáng cđa chđ nghÜa Mac-Lªnin cïng t tëng Hå ChÝ Minh
đang rọi con đờng đúng đắn cho chúng ta. Chỉ có xây dựng chủ nghĩa xã hội mới có công b»ng míi kh«ng cã ngêi bãc lét ngêi.

3.2 ý nghÜa thùc tiÔn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

×