1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

ý nghÜa thùc tiÔn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (182.32 KB, 30 trang )


ngời thì nhất quyết không phải là phơng thức sản xuất gơng mẫu mặc dù nó đã có công lao to lớn trong công việc phát triển lực lợng sản xuất xã hội. Bản chất
của chủ nghĩa t bản là bóc lột, là không công bằng, xã hội t bản đầy dẫy những
bất công và tích luỹ t bản có cái nhiệm vụ là sinh ra chủ nghĩa t bản và đồng thời cũng phủ định chính bản thân chủ nghĩa này. Tóm lại thông qua ta càng
thấy rõ đợc bản chất của chủ nghĩa t bản. Qua đó càng khẳng định con đờng mà Đảng ta chọn là tiến lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn.
Vai trò của tích luỹ t bản thì ta không thể phủ nhận đợc. Nó thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển, xã hội hoá nền sản xuất. Nó tạo tiền đề ra đời chủ
nghĩa t bản rồi lại phủ định chủ nghĩa t bản và tạo tiền đề cho phơng thức sản xuất tiến bộ của xã hội loài ngời đó là chủ nghĩa xã hội. Và khi chủ nghĩa xã
hội ra đời thì tích luỹ vẫn còn đầy đủ vai trò của nó và khi đó nó đợc gọi là tích luỹ vốn. Ta không nên đánh đồng tích luỹ với chủ nghĩa t bản mà loại trù nó bởi
nh thế cũng có nghĩa là ta triệt tiêu sự phát triển của lực lợng sản xuất. Tích luỹ vèn dỵc sư dơng trong x· héi chđ nghÜa víi hình thái biến tớng phù hợp.
Tóm lại con đờng mà chúng ta lựa chọn không thể phủ nhận là hoàn toàn đúng đắn. Dới ánh sáng của chủ nghĩa Mac-Lênin cïng t tëng Hå ChÝ Minh
®ang räi con ®êng đúng đắn cho chúng ta. Chỉ có xây dựng chủ nghÜa x· héi míi cã c«ng b»ng míi kh«ng cã ngêi bãc lét ngêi.

3.2 ý nghÜa thùc tiƠn


Trong thêi k× quá độ lên chủ nghĩa xã hội nớc ta xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng còn gặp nhiều trở
ngại. Điểm xuất phát của nớc ta càn quá thấp, nguy cơ tụt hậu so với thế giới
đang đe dọa. Điều mong mỏi của chúng ta là làm sao để phát triển để bắt kịp với nhịp độ phát triển của thế giới.
Trang26
Một vấn đề đặt ra còn nhiều thách thức ®ã lµ vèn, lµm sao ®Ĩ cã ®đ vèn vµ sử dụng vốn nh thế nào. Qua việc nghiên cứu tích luỹ t bản ta càng thấy đợc
vai trò của vốn nh thế nào.
Để huy động vốn ở nớc ta có hai nguồn ngoại lực từ các nớc ngoài.Để tăng vốn đầu t nớc ngoài thì chúng ta đòi hỏi phải có các biện pháp khuyến
khích đầu t, hệ thống pháp luật phải thông thoáng. Thu hút đầu t ở nớc ngoài cũng phải đảm bảo về mặt xã hội nguồn nội lực trong nớc là quan trọng. Tìm
mọi cách huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong nớc, phát triển hàng hoá nhiều thành phần sẽ huy động đợc nhiều nguồn vốn nhàn rỗi trong dân c. Nhất là
thành phần kinh tế t nhân, ở đây có một tiềm lực rất lớn. Song mặc dù huy động vốn trong nớc hay từ ngoài nớc thì chúng ta cũng phải đảm bảo định hớng cuả
chúng ta. Việc sử dụng vốn cũng vô cùng quan trọng. Hoạt động đầu t phải làm sao
thu đợc nhiều lợi ích nhất hiệu quả nhất, đầu t vào những ngành có lợi thế so sánh của nớc ta. Sử dụng vốn phải tiết kiệm, tránh sử dụng lãng phí và đầu t
thua lỗ. Cũng tránh trờng hợp để vốn nằm tại chỗ mà không phát sinh lợi nhuận. Tóm lại vấn đề giải quyết tình trạng vốn ở nớc ta là vô cùng cấp bách, bởi
tất yếu với vai trò của vốn thì không thể phát triển mà không cần vốn. Nó là một trong ba yếu tố để dẫn tới thành công của bất kì quốc gia nào.
Trang27
Trang28
PHầN III: KếT LUậN
Tóm lại, xuyên suốt cả đề án này em những mong làm rõ hơn hiểu rõ hơn về tích luỹ t bản, một vấn đề mà trớc khi nghiên cứu về nó em còng chØ
hiĨu lê mê. Víi vèn kiÕn thøc kinh tÕ chính trị đã học đợc từ các thầy và quá trình nghiên cứu tìm tòi trong một thời gian đã giúp em hiểu vấn đề
này ngày càng sáng tỏ hơn. Song cũng không tránh khỏi thiếu sót. Một tích luỹ nguyên thuỷ đã cho em hiểu rõ hơn sự ra đời của chủ
nghĩa t bản. Nó không tốt đẹp nh những gì mà những nhà t bản luôn miệng ca ngợi. Sự ra đời của phơng thức sản xuất này đợc thúc đẩy bởi bạo lực
tàn nhẫn, ra đời trong máu và mồ hôi của quần chúng nhân dân. Một tích luỹ t bản đã cho em biết thủ đoạn vắt kiệt công nhân của các nhà t
bản .
Nó đợc che đậy rất khéo léo bởi giá trị khả biến tăng song lại là tăng tuyệt đối về giá trị của nó thôi còn lại là giảm sút tơng đối so với giá trị bất biến
và ngời công nhân cứ bị bóc lột ngày càng nhiều mà họ không hay biết. Có thể nói tích luỹ t bản là ngời bạn đồng hành của chủ nghĩa t bản, nó giúp
thai nghén ra chủ nghĩa t bản và rồi nó lại thúc đẩy chủ nghĩa t bản phát triển và cũng chính nó sẽ làm cho quá trình chủ nghĩa t bản bị diẹt vong đợc
đẩy nhanh. Và xã hội bớc sang một phơng thức sản xuất khác cao hơn, ph- ơng thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa thì tích luỹ t bản sẽ mang một hình
thái mới. Tích luỹ t bản không chỉ là mỗi sản phẩm của chủ nghĩa t bản. Nó
còn tồn tại trong các phơng thức sản xuất xã hội khác mà chỉ khác nhau về tên gọi mà thôi. Ngày nay vấn đề tích luỹ và sử dụng vốn có vai trò rất
quan trọng trong việc quyết định thành công về mặt kinh tế của các nớc trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hiểu về tích luỹ t bản sẽ
giúp ta có quyêt định đúng đắn trong việc tích luỹ vốn ở Việt Nam, thúc đẩy kinh tế phát triển.
Trang29
DANH MụC TàI LIệU THAM KHảO
Giáo trình kinh tế chính trị Mac- Lênin 1998 tập 1 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế-Trờng đại học KTQD
Giáo trình lịch sử kinh tế quốc dân Tr
ờng đại học KTQD
Kinh tế học tập 1 chơng7 - P.A.Samuellson
T b¶n qun 1 tËp3 C.Mac.

Trang30

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

×